Informacje

Uczelniany Budżet Partycypacyjny – Studenci czekamy na Wasze głosy!/ University Participatory Budget – Students, we are waiting for your votes!

Laboratorium E-Sportu i rozrywki wirtualnej, System Rowerów Biurowych, a może system pojemników na nakrętki plastikowe? Czy tego brakuje Ci do jeszcze lepszego samopoczucia w Akademii WSB? Teraz masz szansę, aby zagłosować na najlepszy pomysł! Startuje Uczelniany Budżet Partycypacyjny Akademii WSB.

 

____________________________________________


E-Sport and Virtual Entertainment Lab, Office Bike System, or a plastic nut container system? Is that what you need to feel even better at WSB University? Now’s your chance to vote for the best idea!The WSB University Participatory Budget (UPB) is launched.


Głównym celem UBP jest zachęcenie do aktywności oraz wprowadzanie na terenie Akademii WSB istotnych zmian usprawniających i ułatwiających studiowanie oraz pracę. Do 27 listopada 2020 r. studenci, słuchacze studiów MBA i podyplomowych oraz doktoranci mogą głosować na propozycje POZYTYWNYCH PROJEKTÓW.

 

Nie zwlekaj. Zagłosuj!


KLIKNIJ TUTAJ

 

Szczegółowe opisy projektów:

 

Laboratorium E-Sportu i rozrywki wirtualnej


Projekt zakłada przygotowanie miejsca, w którym studenci będą mogli wykorzystać profesjonalną infrastrukturę treningową do rywalizacji e-sportowej. W tym celu proponuje się zaadaptowanie pomieszczenia w bezpośrednim sąsiedztwie siłowni AWSB.

 

Wyposażenie:

 • 6 stanowisk do rywalizacji e-sportowej (komputery, monitory, stoły oraz fotele gamingowe)
 • Bieżnia VR
 • Strzelnica wirtualna
 • Konsola PS
 • Studio do streamingu video
 • Dedykowane nagłośnienie oraz oświetlenie

 

System Rowerów Biurowych


Ekologia. Aktywność. Rywalizacja. Te elementy łączy system rowerów, które mogą pojawić się na korytarzach Akademii WSB. Wystarczy usiąść na rowerze aby rozpocząć rywalizację sportową, naładować telefon czy posłuchać muzyki. Ty pedałujesz a wytwarzany prąd uruchamia w nagrodę urządzenia podpięte do systemu. Oczywiście wszystko dla wsparcia Twojej aktywności i Twojego zdrowia.

 

Charytatywnie z AWSB. System pojemników na nakrętki plastikowe


Zakup do wszystkich Wydziałów Akademii WSB pojemników na nakrętki plastikowe umożliwi prowadzenie cyklicznych zbiórek i wspieranie projektów charytatywnych realizowanych we współpracy z partnerskimi organizacjami społecznymi, a także na rzecz potrzebujących studentów i absolwentów.

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Regulamin Uczelnianego Budżetu Partycypacyjnego Akademii WSB

 

I. Wprowadzenie

 1. Uczelniany Budżet Partycypacyjny (UBP) to wydzielona w danym roku akademickim część budżetu Akademii WSB (AWSB), o której wykorzystaniu w sposób bezpośredni mogą decydować wspólnie studenci, słuchacze studiów podyplomowych, doktoranci
  i pracownicy AWSB.
 2. Głównym celem UBP jest zachęcenie studentów, słuchaczy studiów podyplomowych, doktorantów oraz pracowników Uczelni do aktywności oraz wprowadzanie na terenie AWSB istotnych zmian usprawniających i ułatwiających pracę oraz studiowanie.

II. Uprawnieni do głosowania

 1. Swój głos może oddać każdy student, słuchacz studiów podyplomowych, doktorant oraz pracownik (zatrudniony na podstawie umowy o pracę) Akademii WSB.
 2. Osoba biorąca udział w głosowaniu musi posiadać status studenta, słuchacza studiów podyplomowych, doktoranta lub pracownika AWSB na dzień ogłoszenia UBP AWSB tj. 02.11.2020 r.

 

III. Zasady zgłaszania projektów

 1. Projekty zgłaszane do finansowania ze środków UBP muszą być zgodne
  z obowiązującymi przepisami prawa, misją Uczelni oraz ściśle związane z jej działalnością.
 2. Zgłaszane projekty powinny być realne do wykonania i uwzględniać możliwości techniczne, infrastrukturalne oraz finansowe proponowanego działania.
 3. Koszt zgłoszonego projektu nie może przekroczyć maksymalnej kwoty przeznaczonej
  w danym roku na realizację UBP w AWSB.
 4. Projekty inwestycyjne (np. zakup wyposażenia, oprogramowania etc.) muszą być zlokalizowane na terenie nieruchomości będących własnością lub we władaniu AWSB.
 5. Projekty związane z organizacją inicjatyw/eventów powinny uwzględniać ewentualne koszty związane z opłatami licencyjnymi, ubezpieczeniem oraz zapewnieniem bezpieczeństwa ich uczestników.
 6. Realizacja zgłaszanego projektu musi być realna do wykonania w terminie od dnia 01 lutego do 31 grudnia 2021 r.

IV. Projekty


        W ramach UBP w roku akademickim 2020/2021 wybrane zostaną 3 projekty wskazane przez studentów oraz 3 projekty wskazane przez pracowników, na które można oddawać głosy.

 

V. Harmonogram

 1. Konsultacje i wybór propozycji do UBP – 02.11.2020 r. do 18.11.2020 r.
 2. Termin głosowania na wyłonione 3 projekty dla studentów i 3 projekty dla pracowników – 19.11.2020 r. do 27.11.2020 r.
 3. Ogłoszenie zwycięskich projektów: 1 projekt dla studentów, 1 projekt dla pracowników – 01.12.2020 r.

 

VI. Sposób głosowania

 1. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem ankiety internetowej.
 2. Każda osoba uprawniona do głosowania może oddać jeden głos tylko na jeden projekt.
 3. Głos oddaje się poprzez oznaczenie wybranej propozycji.
 4. Dane, niezbędne w procesie głosowania elektronicznego na projekt dla studentów, to: imię, nazwisko, numer albumu, kierunek studiów, rok studiów.
 5. Dane, niezbędne w procesie głosowania elektronicznego na projekt dla pracowników, to: imię, nazwisko.
 6. Głos będzie można oddać po zaznaczeniu oświadczeń niezbędnych do przetwarzania danych osobowych.
 7. Wskazanie wybranego projektu zadania jest niezbędne do zatwierdzenia ważnego głosu.
 8. AWSB zastrzega możliwość weryfikacji poprawności podanych danych poprzez kontakt telefoniczny z użytkownikiem. 

VII. Kryteria określające ważność głosu


        Głos zostanie uznany za nieważny w przypadku, gdy w wyniku weryfikacji zostanie stwierdzone, że:

        a)  dane osobowe są niepoprawne,

        b)  głos oddano więcej niż raz.

 

 

VII. Obliczenie wyników

 1. Po zakończeniu głosowania z głosowania elektronicznego zostanie wygenerowany raport.
 2. Wyniki głosowania zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 01.12.2020 r.
 3. Czas publikacji wyników może zostać wydłużony o czas niezbędny na weryfikację głosów, oddanych w głosowaniu elektronicznym.

 

VII. Postanowienia końcowe

 1. Za prawidłowy przebieg głosowania oraz wyłonienie zwycięzców odpowiedzialna będzie Komisja Konkursowa w składzie:

        a)  dr hab. Zdzisława Dacko- Pikiewicz, prof. AWSB – Rektor Akademii WSB;

        b)  Marcelina Pilarska – Przewodnicząca Samorządu Studenckiego/Przedstawiciel studentów;

        c)  Dominik Penar – Prodziekan ds. kształcenia ustawicznego/Przedstawiciel Stowarzyszenia Absolwentów i Studentów

 

        2. W sprawach dotyczących interpretacji regulaminu oraz w kwestiach spornych ostateczną decyzję podejmuje Rektor Akademii WSB.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

The main goal of the UPB is to encourage activity and introduce significant changes in WSB University to improve and facilitate study and work. Until 23 November 2020, students, MBA students, postgraduate students and PhD students can vote for proposals for POSITIVE PROJECTS.

 

Don't delay. Vote for it!

 

CLICK HERE

 

Detailed descriptions of the projects:

 

E-Sport and Virtual Entertainment Laboratory


The project involves preparing a place where students will be able to use professional training infrastructure for e-sport competition. To this end, the adaptation of the room in the immediate vicinity of the AWSB gym is proposed.

 

Equipment:

 • 6 positions for e-sport competition (computers, monitors, tables and gaming seats)
 • VR Treadmill
 • Virtual shooting range
 • PS console
 • Video streaming studio
 • Dedicated sound system and lighting

 

Office Bike System

Ecology. Activity. Competition. A system of bicycles, which can appear in the corridors of WSB University, combines these elements. Just sit on your bike to start a sports competition, charge your phone or listen to music. You pedal and the generated electricity starts devices plugged into the system. Of course, everything to support your activity and your health.

 

AWSB charity. Plastic nut container system


The purchase of plastic nut containers to all Branch Campuses of WSB University will enable cyclical collections and support charitable projects carried out in cooperation with partner social organisations, as well as for students and graduates who need support the most.


 

The Regulations of the University Participatory Budget of WSB University

 

I. Introduction

 1. The University Participatory Budget (UPB) is a part of the budget of WSB University (AWSB), the use of which can be directly decided by students, postgraduate students, PhD students and AWSB employees.
 2. The main goal of the UPB is to encourage students, postgraduate students and PhD students and University employees to become active and introduce significant changes in AWSB to improve and facilitate work and study.

II.Voting rights

 1. Every student, postgraduate student, PhD student and AWSB employee can vote.
 2. A person taking part in the vote must have the status of student, postgraduate student, PhD student or AWSB employee on the day of the announcement of the AWSB UPB i.e. 02.11.2020

III. Rules for submitting projects

 1. Projects submitted for funding from the UPB must comply with the applicable law, the University mission and must be closely related to its activities.
 2. Submitted projects should be feasible and take into account the technical, infrastructure and financial capacity of the proposed action.
 3. The cost of the submitted project may not exceed the maximum amount allocated in a given year for the AWSB UPB.
 4. Investment projects (e.g. purchase of equipment, software, etc.) must be located in the property owned by AWSB.
 5. Projects related to the organisation of initiatives/events should take into account possible costs related to licensing fees, insurance and the safety of participants.
 6. Implementation of the submitted project must be feasible between 1 February and 31 December 2021.

IV. Projects

 1. In the 2020/2021 UPB, 3 projects identified by students and 3 projects identified by employees, whose description is given below, will be selected.

 

V. Schedule

 1. Consultation and selection of UPB proposals– from 02.11.2020 to 18.11.2020.
 2. Voting for selected 3 projects for students and 3 projects for employees – from 19.11.2020 to 23.11.2020
 3. The announcement of winning projects: 1 project for employees, 1 project for students – 01.12.2020.

 

VI. Method of voting

 1. The vote will take place via an online survey.
 2. Each person entitled to vote may cast one vote for only one project.
 3. The vote shall be made by indicating the selected proposal.
 4. The data necessary for the electronic voting process for students are: first name, surname, register number, field of study, year of study.
 5. The data necessary for the electronic voting process for employees are: first name, surname.
 6. The vote can be cast once the statements necessary for the processing of personal data have been marked.
 7. The indication of the selected project task is necessary to approve a valid vote.
 8. AWSB reserves the right to verify the correctness of the given data by telephone with the user.
 9. A detailed description of the electronic voting procedure and technical requirements will be available at www.wsb.edu.pl

 

VII. Criteria determining the validity of the vote

The vote shall be deemed invalid if, as a result of the verification, it will be established that:

a) the personal data are incorrect,

b) the vote has been cast more than once.

 

VII. Calculation of results

 1. After the electronic vote has ended, a report will be generated.
 2. The results of the vote shall be made public on 01.12.2020.
 3. The publication time of the results may be extended by the time necessary to verify the votes cast in the electronic vote.

 

VII. Final provisions

 1. The proper course of the vote and the selection of winners will be the responsibility of the Competition Committee consisting of:

a)  Associate Prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, PhD – Rector of WSB University

b)  Marcelina Pilarska – President of the Student Government/Representative of students

c)  Dominik Penar - Vice-Dean for Lifelong Learning / Representative of the Alumni and Student Association

 

 

2. The Rector of WSB University shall take the final decision in matters concerning the interpretation of the Regulations and in disputes. 


Powrót do: Start » Uczelnia » Aktualności

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji