Informacje

Zakup i dostawa licencji oprogramowania służącego do modelowania 3D oraz fotogrametrii na potrzeby Akademii WSB - Zapytanie ofertowe nr 18/POWR/ZR21/2020

UWAGA ! 


Zamawiający informuje, iż w dniu 17.03.2020 r. dokonał zmian treści zapytania ofertowego nr 18/POWR/ZR21/2020 w zakresie terminu oraz formy składania ofert jn.:

"Wszystkie oferty muszą zostać dostarczone do Zamawiającego zgodnie z wymogami wskazanymi w poniższym ogłoszeniu oraz w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.03.2020 r. do godziny 10:00 (decyduje data i godzina wpływu). Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: oferty@wsb.edu.pl. Oferta winna zostać przesłana w formie skanu, w formacie PDF. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane."

 

 

W związku z realizacją projektu „EduLider – rozwój Akademii WSB dla regionu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą: Zakup i dostawa licencji oprogramowania służącego do modelowania 3D oraz fotogrametrii na potrzeby Akademii WSB.

 

 

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami została upubliczniona w Bazie Konkurencyjności:

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1238100

 

Termin składania ofert upływa dnia 23.03.2020 r. godz. 10:00.

 

 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia.

Powrót do: Start » Uczelnia » Zamówienia publiczne

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji