Informacje

Kwalifikacyjne Pedagogiczne Studia Podyplomowe

Atuty kierunku:

- praktyczne ćwiczenia z wykorzystania metod aktywnych w pracy z uczniem: dyskusja punktowana, metaplan, rybi szkielet, drama, symulacje, burza mózgów, puzzle

- gwarantowane miejsce praktyk pedagogicznych w szkołach, z którymi WSB podpisała porozumienie o współpracy

- w ramach technologii informacyjnej możliwość zdobycia Certyfikatu ECDL

- możliwość korzystania z doskonale wyposażonej Biblioteki Głównej WSB – ponad 4 tysiące woluminów w zakresie pedagogiki, czasopisma pedagogiczne w wersji drukowanej (m.in. Kwartalnik Pedagogiczny, Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze, Życie Szkoły, Dyrektor Szkoły) oraz czasopisma pedagogiczne w wersji elektronicznej (Chowanna, Szkoła specjalna, Edukacja bez granic – mimo barier, Chowanna).

 

Zapisz się

 

Rekomendacja absolwenta:

„Wybrałam studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, ponieważ postawiłam przede wszystkim na jakość kształcenia. Nie pomyliłam się! Kwalifikacyjne Pedagogiczne Studia Podyplomowe prowadzone są przez świetnie przygotowaną kadrę, która oprócz teorii przekazuje wiele cennych praktycznych, ciekawostek oraz tajników w dziedzinie edukacjii oświaty. Z pewnością w przyszłości rozpocznę kolejny kierunek studiów podyplomowych w tej Uczelni”.

Anna Lasak

Nauczyciel-Doradca Zawodowy

Zespół Szkół Projektowania  i Stylizacji Ubioru w Sosnowcu 

CEL:

 

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz uzyskanie przygotowania pedagogicznego do nauczania przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych.

W przypadku absolwentów:

- studiów I stopnia, słuchacze uzyskują przygotowanie do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych,

- studiów II stopnia i jednolitych studiów magisterskich, słuchacze są przygotowani  do pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek.

Słuchaczom zostanie przekazana wiedza z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki przedmiotowej oraz kształtowania umiejętności metodycznych niezbędnych nauczycielom przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Integralną częścią studiów są praktyki pedagogiczne umożliwiające nabycie umiejętności zawodowych przez aktywną realizację zajęć szkolnych oraz poznanie zasad funkcjonowania placówek oświatowych.

Program studiów zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

UCZESTNICY:


Studia kierowane są do absolwentów wyższych studiów zawodowych lub studiów magisterskich posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu, pragnących zdobyć kwalifikacje pedagogiczne, uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela oraz czynnych zawodowo nauczycieli, którzy nie posiadają przygotowania pedagogicznego.

 

KWALIFIKCJE I KOMPETENCJE:

Uczestnicy uzyskują wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki przedmiotowej oraz umiejętności metodyczne, niezbędne nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjów, jak i szkół ponadgimnazjalnych. Praktyki pedagogiczne umożliwią nabycie umiejętności zawodowych przez aktywną realizację zajęć szkolnych oraz poznanie zasad funkcjonowania placówek oświatowych. Integralną częścią studiów jest kształcenie w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej i mediów w edukacji, w tym w pracy dydaktycznej na zajęciach szkolnych.

 

WYKŁADOWCY:

Wybitni i doświadczeni eksperci, w tym pedagodzy i psychologowie. Nauczyciele akademiccy Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Wśród kadry:

dr Eugenia Rostańska- wykładowca akademicki,  kierownik Katedry Pedagogiki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

dr Bożena Marzec- wieloletni pracownik administracji rządowej, ekspert w dziedzinie problematyki oświatowej, wykładowca akademicki

prof. dr hab. Mirosław Kisiel- wykładowca akademicki doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Doktor habilitowany nauk humanistycznych, specjalność teoria muzyki i pedagogika

dr Danuta Morańska- wykładowca akademicki, Dyrektor Centrum Nowoczesnych Metod i Technologii Edukacyjnych Wyższej szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej 

 

PROGRAM:

 1. Pedagogika psychologii ogólnej

 2. Psychologia rozwoju człowieka

 3. Psychologia rozwoju dziecka

 4. Psychologia rozwoju ucznia w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości

 5. Psychologia kształcenia

 6. Podstawy pedagogiki ogólnej

 7. Podstawy pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 8. Komunikacja i kultura języka

 9. Poradnictwo zawodowe

10.  Problemy pracy wychowawczej i opiekuńczej nauczyciela

11.  Emisja głosu

12.  Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

13.  Metodyka pracy wychowawczej i opiekuńczej nauczyciela

14.  Wybrane problemy dydaktyki ogólnej

15.  Dydaktyka przedmiotu nauczania

16.  Aktywne metody pracy z uczniem

17.  System oświaty

18.  Projektowanie środowiska materialnego lekcji 

19.  Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

20.  Praca z uczniem w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

21.  Technologia informacyjna i media w edukacji

22.  Współpraca nauczyciela ze środowiskiem

23.  Projektowanie procesu kształcenia

24.  Współpraca szkoły ze środowiskiem

25.  Prawo oświatowe i status zawodowy nauczyciela

26.  Seminarium

27.  Praktyka pedagogiczna

 

 Studia kończą się napisaniem pracy końcowej, bez jej obrony.

 Liczba godzin: 360 + 150 godzin praktyk

 

 

Bonifikaty - sprawdź, która jest dla Ciebie najbardziej korzystna!

3000 

2460

3000

2700 

3000

2700 

3000

2700 

3000

2865 

3000

2730 

3000

2730 

Wysokość opłaty za studia dla absolwentów WSB (Bonifikata 20%) Wysokość opłaty z studia dla grupy pracowników z jedniej firmy (czesne dla 1 pracownika)* Wysokość opłaty za studia po zniżce rodzinnej ostatnia rata (300zł)* Wysokość opłaty za studia po bonifikacie terminowej do 15 lipca 300zł** Wysokość opłaty za studia po bonifikacie urodzinowej 5% Wysokość opłaty za studia po bonifikacie dla nauczycieli, którzy podejmują naukę na studiach innych niż pedagogiczne 10% Wysokość opłaty za studia po bonifikacie dla pracowników służb mundurowych 10%

INFORMACJE:

 

Czas trwania: 3 semestry
Opłata: 3000 zł/ 3 semestry (Czesne płatne w 10 ratach. W dniu zapisu: 300zł, 9x300zł)
Data rozpoczęcia: marzec 2014/październik

Zajęcia w:  WSB Dąbrowa Górnicza, WSB Cieszyn

Dni uczęszczania: środy i poniedziałki w godzinach: 16:15-20:30

Powrót do: Start » Studia podyplomowe » Kierunki studiów podyplomowych » studia oświatowe - studia kwalifikacyjne

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji