Informacje

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka- w ramach zajęć warsztaty z rehabilitacji ruchowej dziecka niepełnosprawnego oraz konstruowania indywidualnych programów wczesnego wspomagania rozwoju,

- zajęcia prowadzone przez specjalistów-praktyków z placówek i ośrodków szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz poradni specjalistycznych,

- studia nadają kwalifikacje do pracy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 

 

Zapisz się

Czas trwania: 3 semestry
Opłata: 2800 zł/ 3 semestry (Czesne płatne w 7 ratach. W dniu zapisu: 300zł, 4x450zł, 1x400zł, 1x300zł)
Data rozpoczęcia:październik/luty

Zajęcia w:  WSB Dąbrowa Górnicza, WSB Cieszyn

Dni uczęszczania: środy i poniedziałki w godzinach: 16:15-20:30Rekomendacja:

„Każde dziecko jest nowym początkiem…

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka to kierunek, który skutecznie przygotowuje kandydatów
do profesjonalnego organizowania wczesnej, systematycznej i kompleksowej pomocy dzieciom
z dysfunkcjami rozwojowymi. Podczas zajęć słuchacze wzbogacają swoją wiedzę i umiejętności niezbędne do procesu diagnozowania, czyli oceny indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka oraz jego środowiska, a także projektowania i realizacji zadań wieloprofilowego wspomagania rozwoju małego dziecka. Ponadto, zdobywają kwalifikacje umożliwiające skuteczne organizowanie
i prowadzenie zajęć wspierających rozwój małych dzieci, od momentu wykrycia u nich niepełnosprawności do czasu podjęcia edukacji w szkole, oraz pomoc ich rodzinom”.

dr Elżbieta Skrzypiec – Kucharzewska

Logopeda
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Siemianowicach Śląkich

CEL:

 

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do organizowania i realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, rozumianego jako wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego, od chwili jej wykrycia do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole, a także - pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem w zakresie określonym przez indywidualny program wczesnego wspomagania. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

 

UCZESTNICY:

 

Adresatami studiów są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna lub psychologia oraz posiadające przygotowanie pedagogiczne. Studia kierowane są szczególnie do kadry pedagogicznej żłobków, przedszkoli, poradni psychologiczno - pedagogicznych, ośrodków wczesnej interwencji oraz pozostałych osób pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi oraz ich rodzinami.

KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE:

 

Absolwenci otrzymują kwalifikacje do pracy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w następujących placówkach: ośrodkach wczesnego wspomagania, dziennych ośrodkach rehabilitacji, ośrodkach rehabilitacyjnych oraz placówkach edukacyjnych realizujących zadanie wczesnego wspomagania rozwoju.

 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 11, poz. 114) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2005 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. nr 13, poz. 114; z 2003 r. nr 23, poz. 192)

WYKŁADOWCY:

Wybitni i doświadczeni eksperci, w tym pedagodzy i psychologowie. Nauczyciele akademiccy Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Wśród kadry:

mgr Iwona Łukasiewicz- prezes  Dąbrowskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Serca”, specjalista z zakresu organizacji procesu terapeutycznego, procesu grupowego oraz komunikacji interpersonalnej

mgr Małgorzata Spendel -  psycholog, logopeda. Ekspert i  dydaktyk z zakresu: psychologii uczenia się i nauczania, psychologii rozwoju z elementami psychologii edukacji oraz z psychologii rozwoju dziecka

mgr Elżbieta Skrzypiec- Kucharzewska- logopeda, praktyk z zakresu diagnozowania i metod wspomagania rozwoju dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy i języka

ATUTY KIERUNKU:

 

- w ramach zajęć warsztaty z rehabilitacji ruchowej dziecka niepełnosprawnego oraz konstruowania indywidualnych programów wczesnego wspomagania rozwoju,

- zajęcia prowadzone przez specjalistów-praktyków z placówek i ośrodków szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz poradni specjalistycznych,

- studia nadają kwalifikacje do pracy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

PROGRAM:

 

1. Organizacja zespołu wczesnego wspomagania rozwoju - podstawy prawne, procedury, standardy

2. Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej małego dziecka

3. Medyczne aspekty zaburzeń w rozwoju małego dziecka - jednostki nozologiczne, kategorie diagnostyczne

4. Diagnoza rozwojowa i funkcjonalna małego dziecka niepełnosprawnego

5. Wybrane metody terapii i wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego

6. Dziecko upośledzone umysłowo - diagnozowanie, wspomaganie rozwoju

7. Dziecko słabowidzące i niewidome - diagnozowanie, metody wspomagania rozwoju

8. Dziecko słabosłyszące i niesłyszące - diagnozowanie, metody wspomagania rozwoju

9. Dziecko niepełnosprawne ruchowo - diagnozowanie, metody wspomagania rozwoju

10. Dziecko z całościowymi i sprzężonymi zaburzeniami w rozwoju - diagnozowanie, metody    wspomagania rozwoju

11. Dziecko w zaburzeniami w rozwoju mowy i języka - diagnozowanie, metody wspomagania rozwoju

12. Praca z rodziną dziecka niepełnosprawnego - metody wspomagania, zasady współpracy

13. Konstruowanie programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

14. Seminarium dyplomowe

 Liczba godzin: 350

 

Bonifikaty - sprawdź, która jest dla Ciebie najbardziej korzystna!

2800

2300

2800

2500

2800

2500

2800

2500 

2800

2675 

2800

2550 

2800

2550 

Wysokość opłaty za studia dla absolwentów WSB (Bonifikata 20%) Wysokość opłaty z studia dla grupy pracowników z jedniej firmy (czesne dla 1 pracownika)* Wysokość opłaty za studia po zniżce rodzinnej ostatnia rata (300zł)* Wysokość opłaty za studia po bonifikacie terminowej do 15 lipca 300zł** Wysokość opłaty za studia po bonifikacie urodzinowej 5% Wysokość opłaty za studia po bonifikacie dla nauczycieli, którzy podejmują naukę na studiach innych niż pedagogiczne 10% Wysokość opłaty za studia po bonifikacie dla pracowników służb mundurowych 10%

 

Powrót do: Start » Studia podyplomowe » Kierunki studiów podyplomowych » studia oświatowe - studia kwalifikacyjne

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji