Informacje

 

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

Zarzadzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych

Czas trwania: 2 semestry

Opłaty: 3400 zł/2 semestry (Czesne płatne w 7 ratach. W dniu zapisu 300zł,2x600zł, 2x550zł, 1x500zł, 1x300zł)

Data rozpoczęcia: październik

Zajęcia w:  WSB Dąbrowa Górnicza

Dni uczęszczania: sobota, niedziela co dwa tygodnie w godz.8:00-16:35

Rekomendacja:

 Innowacyjny program studiów został zbudowany tak, by wyposażyć słuchaczy w wiedzę i praktyczne umiejętności, które uczynią ich konkurencyjnymi. Zajęcia prowadzone są przez ekspertów w poszczególnych dziedzinach oraz funkcjonariuszy Policji, Straży Pożarnej, żołnierzy Wojska Polskiego oraz ratowników medycznych. Absolwent uzyska odpowiednie kompetencje oraz umiejętności praktyczne niezbędne do podejmowania właściwych decyzji
na pełnionych stanowiskach w administracji państwowej i samorządowej związanych z zarządzaniem i dowodzeniem w sytuacjach kryzysowych. Będzie potrafił monitorować i skutecznie likwidować zagrożenia mogące wystąpić na terenie gminy, powiatu, miasta, województwa oraz kraju”.

 nadkom. mgr Maciej Woszczyna
Komendant Komisariatu Policji w Krzeszowicach

 Cel :

 

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu zarządzania i dowodzenia w  sytuacjach kryzysowych. Uczestnicy zostaną wprowadzeni w tematykę  zagrożeń występujących w czasie pokoju i kryzysu. W procesie kształcenia absolwenci nabędą również kompleksową wiedzę z zakresu planowania, organizowania, przekazywania poleceń, koordynacji i kontrolowania, a także wypracowanie predyspozycji jego uczestników, do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym, efektywnego funkcjonowania podczas ich zaistnienia, likwidowania skutków, przywracania stanu pierwotnego.

Uczestnicy:


Jedyna w skali kraju specjalność, która kierowana jest do osób zajmujących się zarządzaniem i dowodzeniem ludźmi i służbami. Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się wykształceniem wyższym, które chcą zdobyć lub pogłębić wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania i dowodzenia w sytuacjach kryzysowych. Studia są także praktycznym uzupełnieniem wiedzy dla: pracowników administracji państwowej oraz samorządowej, zatrudnionych w zespołach zarządzania kryzysowego; funkcjonariuszy „służb mundurowych” (wojska, policji, straży pożarnej, straży granicznej, służby celnej); innych osób dla których wiedza w zakresie zarządzania i dowodzenia w sytuacjach kryzysowych jest niezbędna na zajmowanym (lub przewidywanym do objęcia) stanowisku.

Wykładowcy:


Zajęcia prowadzone będą przez znakomitych dydaktyków,  praktyków, ekspertów z zakresu wojska, policji, straży pożarnej oraz służby ratowniczej,  przedstawicieli wojewódzkich i powiatowych zespołów zarządzania kryzysowego.

Kwalifikacje i kompetencje:


Absolwent rozumie istotę zagadnienia kryzysu i jego uwarunkowań, zasady działania w sytuacjach kryzysowych (organizacyjnych, społecznych, gospodarczych i będących następstwami działania człowieka i sił natury). Potrafi zorganizować oraz zarządzać i dowodzić  zespołem, którego zadaniem będzie reagowanie na sytuację kryzysową. Ważną kompetencją absolwenta jest umiejętność identyfikacji potencjalnych zagrożeń i przeciwdziałanie im. Osoba kończąca studia podyplomowe zna także techniki radzenia sobie w stresie, rozumie i umie panować nad zachowaniami grupowymi
i społecznymi wobec napięć przeżywanych w sytuacjach zagrożenia.

Atuty kierunku:

- kierunek realizowany przez unikalne w skali kraju: Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych WSB

- wśród wykładowców znakomici eksperci oraz praktycy zajmujący się na co dzień zagadnieniem zarządzania i dowodzenia  w sytuacjach kryzysowych
- nabycie przez słuchaczy kompetencji oraz  umiejętności do identyfikacji potencjalnych zagrożeń i przeciwdziałanie im
- opanowanie technik radzenia sobie ze stresem oraz umiejętność panowania nad grupą w sytuacjach kryzysowych

- możliwość poszerzania swoich zainteresowań i pasji w sekcji spadochronowej, wspinaczkowej, strzeleckiej, płetwonurkowej i wielu innych.

W programie:


1.    Wykorzystanie Wojska w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof
2.    Efektywne wykorzystanie sił i środków Policji w sytuacji wystąpienia katastrof, klęsk żywiołowych i zbiorowego naruszenia prawa
3.    Straż Pożarna w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń
4.    Zasady i procedury mobilizacji służb medycznych w rejonach dotkniętych sytuacją kryzysową, katastrofą bądź klęską żywiołową
5.    Metody organizacji i zarządzania
6.    Komunikacja w sytuacjach zagrożeń
7.    Organizacja i funkcjonowanie centrów zarządzania
8.    Psychologia sytuacji kryzysowych i stresu
9.    Prawne aspekty bezpieczeństwa publicznego
10.    Zarządzanie kryzysowe w skali mikro i makro
11.    Komunikacja w konfliktach społecznych
12.    Media oraz ich rola w bezpieczeństwie publicznym i w sytuacjach kryzysowych
13.    Prowadzenie akcji ratunkowych
14.    Podejmowanie decyzji w zespole zadaniowym
15.    Negocjacje w sytuacji kryzysu
Liczba godzin: 160 godzin

Powrót do: Start » Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w Cieszynie | WSB Cieszyn » Studia podyplomowe w Cieszynie » Studia z zakresu bezpieczeństwa

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji