System antyplagiatowy w WSB - informacja

 

System antyplagiatowy w WSB!

 

W roku akademickim 2009/2010 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej wprowadzono procedurę antyplagiatową. Podstawą procedury jest internetowy system antyplagiatowy Plagiat.pl. Celem procedury antyplagiatowej jest przeciwdziałanie naruszaniu praw autorskich i nieuprawnionemu wykorzystywaniu cudzej własności intelektualnej.

System Plagiat.pl jest programem komputerowym służącym do porównywania dokumentów tekstowych. Sprawdzanie pracy w systemie antyplagiatowym polega na identyfikacji w jej treści zapożyczeń z innych tekstów. Praca porównywana jest z tekstami znajdującymi się w bazie systemu (pracami wprowadzonymi przez WSB, pracami z baz innych uczelni) oraz z zasobami Internetu.

System antyplagiatowy stosowany w Uczelni obsługują upoważnieni pracownicy dziekanatów i promotorzy.

W wyniku działania systemu powstają tzw. „Raporty podobieństwa", zawierające następujące informacje:

- współczynnik podobieństwa, określający procentowo jaka część testowanego tekstu jest tożsama z fragmentami tekstów znajdujących się bazie danych i Internecie,

- listę źródeł, w których odnaleziono fragmenty tekstów identyczne z testowanym tekstem,

- tekst dokumentu z oznaczeniem fragmentów zidentyfikowanych jako tożsame z fragmentami tekstów z bazy danych i Internetu

 

Jeżeli:

- współczynnik podobieństwa 1 (frazy odnalezione w innych dokumentach) kształtuje się w przedziale od 0% do 40% oraz

- współczynnik podobieństwa 2 (dla limitu 25 słów) kształtuje się w przedziale od 0% do 5%

oraz

- system nie wykrył w pracy fragmentów tekstu dłuższych niż 50 słów jako identycznych

z innymi tekstami,

praca zostaje uznana za samodzielną i może zostać dopuszczona do obrony.

Jeżeli:

- współczynnik podobieństwa 1 przekracza 40% i/lub

- współczynnik prawdopodobieństwa 2 przekracza 5% i/lub

- system wykrył w pracy fragmenty tekstu dłuższe niż 50 słów jako identyczne z innymi

tekstami,

decyzję w sprawie dalszego postępowania podejmuje promotor.

  • W przypadku gdy, po zapoznaniu się z raportem, promotor uzna, iż zapożyczenia wykryte w pracy nie noszą znamion plagiatu, praca może zostać dopuszczona do obrony. Promotor składa w dziekanacie pisemne oświadczenie w tej sprawie.

  • W przypadku, gdy praca charakteryzuje się wysokimi wskaźnikami podobieństwa, ale nie nosi znamion plagiatu (np. zawiera dużo poprawnie oznaczonych cytatów) promotor może podjąć decyzję o skierowaniu pracy do poprawy.

  • W przypadku, gdy promotor stwierdzi, iż praca zawiera nieuprawnione zapożyczenia i nosi znamiona plagiatu, kieruje pisemną opinię w tej sprawie do Dziekana, celem podjęcia decyzji w sprawie dalszego postępowania. Po zapoznaniu się z opinią promotora, Dziekan może skierować pracę do poprawy lub podjąć decyzję o niedopuszczeniu pracy do obrony i wystąpieniu do Rektora z wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec autora pracy, który próbował popełnić plagiat.

 

 

Powrót do: Start » Galaktyka Talentów - Uniwersytety Dziecięce Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji