Informacje

Vital Source - dostęp do anglojęzycznych e-booków

Vital Source - dostęp do anglojęzycznych e-booków

Więcej informacji w zakładce Bazy elektroniczne - Vital Source

Bazy Elektroniczne

Bazy Elektroniczne

Zapraszamy do korzystania z baz zakupionych dla naszej instytucji. Można z nich korzystać na kilkunastu rozmieszczonych w Bibliotece stanowiskach komputerowych z dostępem do Internetu oraz w sieci Uczelnianej. 

 

Ramowy system oceny studentów

 

Ramowy system oceny studentów
w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

 

1. Uwagi wstępne
Podstawowe wymagania dotyczące sposobu zaliczania przedmiotów objętych planem studiów zawarte są w Regulaminie Studiów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Ramowy system oceny studentów w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej zawiera szczegółowe zalecenia dotyczące egzaminów oraz zaliczeń i ma charakter ogólny. Powinien być stosowany w odniesieniu do wszystkich przedmiotów nauczanych w WSB.
Wszyscy prowadzący zajęcia mają obowiązek:
- poinformowania studentów na początku zajęć o zakresie wymagań i o kryteriach zaliczenia przedmiotu,
- corocznego aktualizowania treści programowych prowadzonych zajęć (wraz z wymaganą literaturą podstawową i uzupełniającą); aktualizację należy złożyć - w formie formularza programu autorskiego - po zatwierdzeniu przez Kierownika Katedry do Kierownika Dziekanatu,
- corocznego przekazywania informacji o wymaganiach dotyczących sposobu zaliczania przedmiotów do Kierownika Dziekanatu w celu opublikowania na stronach intranetowych Uczelni,
- stosowania porównywalnych wymagań oraz kryteriów oceniania, jeśli te same zajęcia prowadzone są przez przynajmniej dwóch pracowników w różnych grupach.
Nadzór nad uaktualnianiem programów i koordynacją treści programowych prowadzonych zajęć pełnią Kierownicy Katedr.

2. Wymagania dotyczące przedmiotów kończących się egzaminem
Egzamin może mieć formę pisemną lub ustną. Sposób zaliczenia lub formę egzaminu ustalają indywidualnie wykładowcy. O wybranej formie egzaminu prowadzący wykłady ma obowiązek poinformowania studentów w trakcie pierwszych zajęć z przedmiotu.
W przypadku egzaminu pisemnego, egzaminator powinien przedstawić ocenioną pracę egzaminowanemu na jego życzenie. Prace pisemne powinny być przechowywane przez egzaminatora przez okres jednego roku.
Dla uzyskania oceny pozytywnej student powinien:
- przynajmniej dostatecznie poznać i zrozumieć całą wiedzę zawartą w literaturze podstawowej, podaną w sylabusie przedmiotu oraz przekazanej przez prowadzących zajęcia, lub w innej formie dostępnej w wyniku aktywnych form zajęć,
- przynajmniej dostatecznie opanować wszelkie umiejętności przewidziane programem przedmiotu, ćwiczone na zajęciach,
- wykazać przynajmniej dostateczną umiejętność obserwowania i analizowania otaczających zjawisk, zwłaszcza tych, z którymi jako absolwent będzie miał do czynienia w praktycznej działalności,
- w stopniu przynajmniej dostatecznym umieć formułować logiczne sądy na podstawie informacji pochodzących z różnych pozycji literatury, z wyników ćwiczeń itp.,
- w przypadku przedmiotów, w ramach których oprócz wykładu prowadzone były ćwiczenia - przed przystąpieniem do egzaminu uzyskać zaliczenie ćwiczeń (zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu z przedmiotu, w ramach którego prowadzone były ćwiczenia).

3. Wymagania dotyczące zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu kończącego się egzaminem
Zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu kończącego się egzaminem powinno nastąpić, jeśli student:
- uczęszczał na obowiązkowe zajęcia i był do nich odpowiednio przygotowany, tj. poznał i zrozumiał wiedzę zawartą w zadanej literaturze,
- należycie wykonał wszystkie ćwiczenia, projekty, przygotował i wygłosił referaty itp. przewidziane programem do wykonania na zajęciach lub samodzielnie poza zajęciami - z zachowaniem warunków legalności,
- sprostał minimalnym wymaganiom określonym przez prowadzącego ćwiczenia,
- warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu realizowanego w formie ćwiczeń, lektoratów, warsztatów, laboratoriów oraz seminariów jest obecność na zajęciach.

4. Wymagania dotyczące zaliczeń z przedmiotów, które nie kończą się egzaminem
Podstawą zaliczenia przedmiotu może być pisemna praca kontrolna, np. test, projekt, referat itp., względnie zaliczenie ustne. Jeżeli z danego przedmiotu odbywają się ćwiczenia i wykłady, to ocenia się je oddzielnie.

5. Kryteria ilościowe przy ocenie egzaminów i prac kontrolnych
Prowadzący zajęcia może określić i przedstawić studentom na początku sumę (pulę) punktów do zdobycia w czasie trwania zajęć. Punkty mogą być przyznawane za prace pisemne (testy, projekty, obliczenia, referaty itp.), odpowiedzi ustne, aktywność na zajęciach itd. Poszczególne elementy składowe mogą mieć różną wartość, w zależności od stopnia ich trudności i złożoności.
- Student wykazuje dostateczny (3,0) stopień wiedzy/umiejętności, gdy na egzaminie lub na sprawdzianach (pracach kontrolnych) uzyskuje od 50% do 60% sumy punktów oceniających stopień wymaganej wiedzy/umiejętności.
- Student wykazuje plus dostateczny (3,5) stopień wiedzy/umiejętności, gdy na egzaminie lub na sprawdzianach (pracach kontrolnych) uzyskuje powyżej 60% do 70% sumy punktów oceniających stopień wymaganej wiedzy/umiejętności.
- Student wykazuje dobry stopień (4,0) wiedzy/umiejętności, gdy na egzaminie lub na sprawdzianach (pracach kontrolnych) uzyskuje powyżej 70% do 80% sumy punktów oceniających stopień wymaganej wiedzy/umiejętności.
- Student wykazuje plus dobry stopień (4,5) wiedzy/umiejętności, gdy na egzaminie lub na sprawdzianach (pracach kontrolnych) uzyskuje powyżej 80% do 90% sumy punktów oceniających stopień wymaganej wiedzy/umiejętności.
- Student wykazuje bardzo dobry stopień (5,0) wiedzy/umiejętności, gdy na egzaminie lub na sprawdzianach (pracach kontrolnych) uzyskuje powyżej 90% do 100% sumy punktów oceniających stopień wymaganej wiedzy/umiejętności.

6. Oceny
Zgodnie z Regulaminem Studiów obowiązującym w WSB przy egzaminach i zaliczeniach stosuje się następujące oceny:
- bardzo dobra 5,0
- dobra plus 4,5
- dobra 4,0
- dostateczna plus 3,5
- dostateczna 3,0
- niedostateczna 2,0.
Student, który uzyskał ocenę niedostateczną z zaliczenia przedmiotu może przystąpić w sesji poprawkowej do egzaminu tylko jeden raz, po wcześniejszym zaliczeniu tego przedmiotu. W przypadku uzyskania na egzaminie w pierwszym terminie oceny niedostatecznej bądź nie przystąpienia do egzaminu w tym terminie, studentowi przysługuje prawo do zdawania egzaminu w drugim terminie. W przypadku nie uzyskania pozytywnej oceny w terminie poprawkowym student może uzyskać warunkowe zezwolenie na podjęcie studiów w semestrze następnym pod rygorem zdania egzaminu (zaliczenia przedmiotu) w terminie wyznaczonym przez Dziekana. Student może ubiegać się o komisyjne sprawdzenie wiadomości.


7. Wymagania dotyczące egzaminów dyplomowych
Egzamin dyplomowy powinien wykazać, że student:
- samodzielnie identyfikuje problemy postawione w zadanych pytaniach,
- potrafi wyczerpująco i przekonująco przedstawić odpowiedzi na pytania z zakresu objętego programem przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych w ramach studiowanej specjalności, a także z obszaru tematycznego pracy dyplomowej, posługując się przy tym wiadomościami z literatury, jak i sądami własnymi,
- prowadzi wywód logicznie,
- posługuje się jasnym i precyzyjnym językiem.

Egzamin magisterski i licencjacki składają się z następujących elementów:
1) prezentacja pracy dyplomowej (PowerPoint) dokonana przez studenta: temat pracy, cele, hipotezy, zakres podmiotowy i przedmiotowy, wykorzystane źródła informacji i metody pomiaru, wyniki, wnioski
2) odpowiedź na pytanie promotora z zakresu tematyki pracy dyplomowej,
3) odpowiedź na pytanie recenzenta z zakresu tematyki pracy dyplomowej.


8. Warunki zaliczania różnic programowych
Terminy zaliczeń i egzaminów dla poszczególnych przedmiotów ustala Dziekan. Warunki uzyskania zaliczeń i egzaminów muszą być porównywalne z obowiązującymi aktualnie formami zajęć. Przy ustalaniu terminów zaliczeń różnic programowych należy uwzględnić możliwość zaliczenia zaległych przedmiotów poprzez uczęszczanie na zajęcia. W innych przypadkach warunki uzupełnienia różnic programowych ustala prowadzący przedmiot.

 

 

Powrót do: Start » Biblioteka Akademicka Akademii WSB im. prof. Jerzego Altkorna

 

NUKAT

ACADEMICA

WBN

IBUK

ebookpoint

Legalis

VitalSource

ProQuest

EMIS

EMERALD

Sage Journals

EBSCOhost

SpringerLink

Scopus

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji