Informacje

Vital Source - dostęp do anglojęzycznych e-booków

Vital Source - dostęp do anglojęzycznych e-booków

Więcej informacji w zakładce Bazy elektroniczne - Vital Source

Bazy Elektroniczne

Bazy Elektroniczne

Zapraszamy do korzystania z baz zakupionych dla naszej instytucji. Można z nich korzystać na kilkunastu rozmieszczonych w Bibliotece stanowiskach komputerowych z dostępem do Internetu oraz w sieci Uczelnianej. 

 

Podstawowe informacje dotyczące praktyki doradczej

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAKTYKI DORADCZEJ NA KWALIFIKACYJNCH STUDIACH PODYPLOMOWYCH - DORADCA ZAWODOWY

 

 

 1. Słuchacze mają czas do końca trzeciego semestru na zrealizowanie, złożenie dokumentacji i zaliczenie praktyki doradczej.

 2. Praktyka doradcza jest bezpłatna.

 3. Praktyka doradcza trwa w sumie 50 godzin.

 4. Komplet dokumentów poświadczających odbycie praktyki jest pod koniec trzeciego semestru studiów składany w dziale rekrutacji, gdzie następnie Pełnomocnik ds. Praktyk Studenckich wpisuje na ich podstawie zaliczenie do karty słuchacza.

 5. Praktyka nie zostanie zaliczona jeżeli słuchacz:

  • nie zrealizuje 50 godzin praktyki ,

  • zrealizuje ją w niewłaściwym miejscu,

  • nie udokumentuje jej zgodnie z wymogami stawianymi przez Uczelnię lub

  • uzyska ocenę negatywną na karcie ocen praktykanta.

 6. Dokumenty składane przez słuchacza, który nie pracuje w zawodzie doradcy zawodowego, realizował praktykę doradczą i chce ją zaliczyć to:

  • wypełniony formularz zgłoszeniowy praktyki,

  • podpisane porozumienie dotyczące praktyki,

  • wypełniony dzienniczek praktyki,

  • wypełniona karta ocen praktykanta wraz z zaświadczeniem o zrealizowaniu 50 godzin praktyki doradczej.

 7. Osoby pracujące w zawodzie doradcy zawodowego składają w celu zaliczenia praktyki:

  • wypełnioną prośbę o zaliczenie pracy doradcy zawodowego w poczet praktyki (dokument ten trzeba złożyć najpóźniej do końca drugiego semestru, aby uzyskać zgodę Pełnomocnika i mieć pewność, że praktyka będzie zaliczona),

  • zaświadczenie o zatrudnieniu wydane przez pracodawcę ze wskazaniem stanowiska pracy (musi to być stanowisko doradcy zawodowego).

 8. Wszystkie wzory dokumentów związane z praktykami poza POROZUMIENIEM są dostępne do samodzielnego pobrania ze strony internetowej http://willow.wsb.edu.pl/praktyki;

 9. POROZUMIENIE wydaje w dwóch egzemplarzach pracownik działu rekrutacji (jeden dla zakładu pracy przyjmującego na praktykę a drugi dla Uczelni) na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego praktyki ze zgodą Pełnomocnika ds. Praktyk Studenckich;

 10. Praktyka doradcza jest zaliczana bez oceny przez Pełnomocnika ds. Praktyk Studenckich,

 11. Praktyka musi być realizowana pod kierunkiem instruktora praktyki, którym jest doradca zawodowy i musi być związana z realizacją zadań właściwych dla doradztwa zawodowego. Po spełnieniu tych warunków praktykę można realizować w takich miejscach jak: gimnazjum, szkoła średnia, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, biuro karier na wyższej uczelni, agencja pośrednictwa pracy, centrum informacji i planowania kariery zawodowej przy wojewódzkim urzędzie pracy, u doradcy zawodowego w powiatowym urzędzie pracy i prywatne centrum doradztwa zawodowego;

 12. Słuchacze szukają miejsca na praktykę samodzielnie i szczegóły praktyki uzgadniają z kierownictwem placówki;

 13. Pomocnicze dokumenty dla słuchacza, którymi może posługiwać się w trakcie załatwiania formalności związanych z przyjęciem na praktykę to: prośba o przyjęcie na praktykę i ogólny program praktyki;

 14. Nie przewiduje się zwolnienia słuchacza z odbycia praktyki doradczej.

 

Powrót do: Start » Biblioteka Akademicka Akademii WSB im. prof. Jerzego Altkorna

 

NUKAT

ACADEMICA

WBN

IBUK

ebookpoint

Legalis

VitalSource

ProQuest

EMIS

EMERALD

Sage Journals

EBSCOhost

SpringerLink

Scopus

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji