Informacje

Vital Source - dostęp do anglojęzycznych e-booków

Vital Source - dostęp do anglojęzycznych e-booków

Więcej informacji w zakładce Bazy elektroniczne - Vital Source

Bazy Elektroniczne

Bazy Elektroniczne

Zapraszamy do korzystania z baz zakupionych dla naszej instytucji. Można z nich korzystać na kilkunastu rozmieszczonych w Bibliotece stanowiskach komputerowych z dostępem do Internetu oraz w sieci Uczelnianej. 

 

Program praktyki pedagogicznej

 

WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU

UL. CIEPLAKA 1C

41-300 DĄBROWA GÓRNICZA

 

 

TEL. (032) 262 28 05, 262 03 07

 

 

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ

dla słuchaczy

Kwalifikacyjnych Pedagogicznych Studiów Podyplomowych

Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

 

 

LICZBA GODZIN

 

Praktyka pedagogiczna realizowana jest w wymiarze 150 godzin w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

 

CEL PRAKTYK

 

Ciągła praktyka pedagogiczna ma charakter próbnej pracy pedagogicznej i nauczycielskiej w

odpowiednich placówkach oświatowych. Praktyka powinna sprzyjać:

 • sprawdzeniu umiejętności dydaktyczno - wychowawczych zdobytych w toku studiów oraz usprawnieniu tych umiejętności w naturalnych warunkach pracy placówki,

 • pogłębieniu znajomości całokształtu pracy wychowawczo - dydaktycznej,

 • zapoznaniu się z potrzebami wychowawczymi wybranych środowisk,

 • konfrontacji zdobytej wiedzy i doświadczeń z praktyką, weryfikacji własnych sądów na podstawie zebranych informacji i doświadczeń,

 • ściślejszemu powiązaniu emocjonalnemu z miejscem przyszłej pracy, wyrobieniu postawy społecznego zaangażowania.

W ramach ciągłej praktyki pedagogicznej słuchacz powinien poznać ucznia - wychowanka, jego poziom umysłowy, reakcje, stan zdrowia, warunki życia, sposoby realizacji treści programowych w zakresie wychowania umysłowego, społeczno - moralnego, estetycznego i zdrowotnego, bazę materialna placówek, plany pracy, zadania rad pedagogicznych i dokumentację pracy wychowawczo - dydaktycznej w placówkach, zasady i formy współpracy nauczycieli - wychowawców z rodzicami dla prawidłowego wychowania i tworzenia korzystnego środowiska wychowawczego.

 

 1. Ciągłe praktyki pedagogiczne są źródłem integracji wiedzy ogólnopedagogicznej i społecznej oraz kształtowania umiejętności i postaw słuchaczy - kandydatów na nauczycieli.

 2. Ciągłe praktyki pedagogiczne mają na celu:

 

 • przygotowanie słuchaczy do pracy pedagogicznej oraz nauczycielskiej poprzez wyposażenie ich w niezbędną wiedzę i umiejętności oraz przygotowanie do samodzielnego i twórczego jej stosowania,

 • konfrontację wiedzy teoretycznej z praktyką,

 • ukierunkowanie dalszej pracy samokształceniowej.

 

 

 

CELE I ZADANIA

 

Zasadniczym celem ciągłej praktyki pedagogicznej jest poznanie specyfiki pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej w wybranej placówce oraz zdobycie doświadczeń
przyczyniających się do ukształtowania właściwej postawy przyszłego nauczyciela -
wychowawcy. Na początku praktyk słuchacz zapoznaje się ze statutem i regulaminem
placówki oraz przepisami dotyczącymi dyscypliny pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy,
przestrzegania tajemnicy służbowej itp. W czasie odbywania ciągłej praktyki pedagogicznej
słuchacz powinien :

 • dokonać konfrontacji zdobytej wiedzy w czasie studiów wiedzy teoretycznej z rzeczywistością i praktyką wychowawczą,

 • pogłębić praktyczne umiejętności organizowania pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej o owe formy, metody i techniki pracy,

 • zapoznać się z całokształtem czynności zawodowych wykonywanych na stanowisku nauczyciela - wychowawcy,

 • zapoznać się z pracą rady pedagogicznej, samorządy uczniowskiego, rady rodziców itp.

 

FORMY

 

Przyjmuje się następujące formy odbywania ciągłych praktyk pedagogicznych:

 1. Lustracja szkół;

 2. Hospitacje ( obserwacje zajęć);

 3. Praktyka asystencka (prowadzenie fragmentów zajęć, przygotowywanie pomocy, opracowywanie wyników badań diagnostycznych);

 4. Dyżury wychowawcze;

 5. Zajęcia próbne.

 

SZCZEGÓŁOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMU PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ

 

I Etap

praktyka asystencka (60 godz.)

 

Zadania do realizacji:

 • Konfrontacja i uogólnienie wiedzy teoretycznej i dotychczasowych doświadczeń.

 • Poznanie organizacji różnych typów szkół, a w szczególności tych, w których słuchacze po ukończeniu studiów mogą znaleźć zatrudnienie.

 • Zapoznanie się ze specyfiką pracy pedagogicznej i zadaniami edukacyjnymi szkoły.

 • Zapoznanie się z warunkami pracy placówki: wyposażeniem, formami zajęć pozalekcyjnych, współpracą szkoły z rodzicami i najbliższym otoczeniem.

 • Analiza programów nauczania wybranych przedmiotów nauczania.

 • Prowadzenia obserwacji zajęć dydaktycznych i sporządzania z niej sprawozdania.

 • Analiza rozwiązań metodycznych stosowanych przez nauczyciela w pracy z uczniami.

 • Kształtowanie właściwej postawy zawodowej nauczyciela.

 

W szczególności:

 • Hospitacja zajęć dydaktycznych z przedmiotu (przedmiotów) związanych ze specjalnością reprezentowaną przez słuchacza.

 • Realizacja zajęć dydaktycznych po uprzednim zatwierdzeniu scenariusza zajęć przez nauczyciela-opiekuna praktyki.

 • Pełnienie dyżurów pod nadzorem opiekuna praktyk.

 • Wizyta w bibliotece szkolnej (Szkolne Centrum Multimedialnego).

 • Analiza dokumentacji szkolnej (dziennik szkolny, arkusze ocen itp.)

 • Zapoznanie się z pracownią informatyczną.

 • Udział w zebraniu Rady Pedagogicznej i zebraniu rodziców.

 • Zapoznanie się z pracą pedagoga i psychologa szkolnego.

 • Zapoznanie się z organizacją pracy świetlicy szkolnej.

 • Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania kół zainteresowań.

 • Zapoznanie się z zasadami organizacji wycieczki szkolnej.

 • Analiza szkolnego systemu oceniania oraz programów profilaktycznych realizowanych w szkole.

 

II Etap

praktyka nauczycielska (90 godz.)

 

Zadania do realizacji:

 • Konfrontacja i uogólnienie wiedzy teoretycznej i dotychczasowych doświadczeń.

 • Sprawdzenie swoich umiejętności dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zdobytych w toku studiów i w czasie poprzednio odbywanej praktyki.

 • Zapoznanie się z warunkami pracy placówki: wyposażeniem, formami zajęć pozalekcyjnych, współpracą szkoły z rodzicami i najbliższym otoczeniem.

 • Pełna realizacja wymiaru zajęć nauczycielskich

 • Pogłębienie znajomości specyfiki pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły, w której odbywana jest praktyka (zgodnie z reprezentowaną przez słuchacza specjalnością).

 • Planowanie, prowadzenie i dokumentowanie zajęć. Opracowywanie scenariuszy zajęć.

 • Analizowanie własnej pracy oraz jej efektów.

 • Dokonywanie ewaluacji wewnętrznej umiejętności uczniów.

 • Samodzielne ocenianie efektów pracy uczniów i informowanie ich o czynionych postępach i zaobserwowanych brakach.

 • Gromadzenie materiału dotyczącego różnych sytuacji wychowawczych w placówkach.

 • Prowadzenie pełnej dokumentacji nauczycielskiej: wypełnianie dziennika lekcyjnego, poprawianie zeszytów, sprawdzianów itp.

 • Nabywanie i rozwijanie umiejętności zawodowych.

 • Ukształtowanie właściwej postawy zawodowej nauczyciela.

 

Obowiązki słuchacza:

 

 1. Słuchacz w czasie praktyki realizuje zadania dydaktyczne zgodnie z planem pracy przewidzianym do realizacji w danym okresie i stosuje wszystkie formy organizacyjne kształcenia, również pozaszkolne, np. wycieczka.

 2. Słuchacz prowadzi dokumentację praktyki według schematu:

 • dzienniczek praktyki

 • zajęcia hospitowane - notatki z obserwacji pracy nauczyciela, u którego odbywana jest praktyka,

 • notatki z obserwacji zachowań uczniów,

 • konspekty (scenariusze) realizowanych zajęć zatwierdzone przez opiekuna praktyki.

 1. Złożenie zaświadczenia o realizacji praktyki w wymiarze 150 godz. Jeśli praktyka odbywa się w dwóch etapach to stosownie dwa zaświadczenia.

 2. Podstawę do zaliczenia praktyki stanowią: kompletny dzienniczek praktyki wraz z pozostałą dokumentacją, o której mowa w pkt. 2 oraz opinia i zaliczenie wystawione przez nauczyciela - opiekuna praktyk.

 3. Komplet dokumentacji z praktyki należy złożyć na uczelni w terminie wyznaczonym przez Pełnomocnika ds. Praktyk Studenckich. Złożenie dokumentacji stanowi podstawę zaliczenia praktyki w karcie słuchacza.

 4. Każdy słuchacz odbywający praktykę zobowiązany jest posiadać aktualną książeczkę zdrowia z badaniami.

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót do: Start » Biblioteka Akademicka Akademii WSB im. prof. Jerzego Altkorna

 

NUKAT

ACADEMICA

WBN

IBUK

ebookpoint

Legalis

VitalSource

ProQuest

EMIS

EMERALD

Sage Journals

EBSCOhost

SpringerLink

Scopus

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji