Podstawowe informacje dotyczące praktyki doradczej

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAKTYKI DORADCZEJ NA KWALIFIKACYJNCH STUDIACH PODYPLOMOWYCH - DORADCA ZAWODOWY

 

 

 1. Słuchacze mają czas do końca trzeciego semestru na zrealizowanie, złożenie dokumentacji i zaliczenie praktyki doradczej.

 2. Praktyka doradcza jest bezpłatna.

 3. Praktyka doradcza trwa w sumie 50 godzin.

 4. Komplet dokumentów poświadczających odbycie praktyki jest pod koniec trzeciego semestru studiów składany w dziale rekrutacji, gdzie następnie Pełnomocnik ds. Praktyk Studenckich wpisuje na ich podstawie zaliczenie do karty słuchacza.

 5. Praktyka nie zostanie zaliczona jeżeli słuchacz:

  • nie zrealizuje 50 godzin praktyki ,

  • zrealizuje ją w niewłaściwym miejscu,

  • nie udokumentuje jej zgodnie z wymogami stawianymi przez Uczelnię lub

  • uzyska ocenę negatywną na karcie ocen praktykanta.

 6. Dokumenty składane przez słuchacza, który nie pracuje w zawodzie doradcy zawodowego, realizował praktykę doradczą i chce ją zaliczyć to:

  • wypełniony formularz zgłoszeniowy praktyki,

  • podpisane porozumienie dotyczące praktyki,

  • wypełniony dzienniczek praktyki,

  • wypełniona karta ocen praktykanta wraz z zaświadczeniem o zrealizowaniu 50 godzin praktyki doradczej.

 7. Osoby pracujące w zawodzie doradcy zawodowego składają w celu zaliczenia praktyki:

  • wypełnioną prośbę o zaliczenie pracy doradcy zawodowego w poczet praktyki (dokument ten trzeba złożyć najpóźniej do końca drugiego semestru, aby uzyskać zgodę Pełnomocnika i mieć pewność, że praktyka będzie zaliczona),

  • zaświadczenie o zatrudnieniu wydane przez pracodawcę ze wskazaniem stanowiska pracy (musi to być stanowisko doradcy zawodowego).

 8. Wszystkie wzory dokumentów związane z praktykami poza POROZUMIENIEM są dostępne do samodzielnego pobrania ze strony internetowej http://willow.wsb.edu.pl/praktyki;

 9. POROZUMIENIE wydaje w dwóch egzemplarzach pracownik działu rekrutacji (jeden dla zakładu pracy przyjmującego na praktykę a drugi dla Uczelni) na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego praktyki ze zgodą Pełnomocnika ds. Praktyk Studenckich;

 10. Praktyka doradcza jest zaliczana bez oceny przez Pełnomocnika ds. Praktyk Studenckich,

 11. Praktyka musi być realizowana pod kierunkiem instruktora praktyki, którym jest doradca zawodowy i musi być związana z realizacją zadań właściwych dla doradztwa zawodowego. Po spełnieniu tych warunków praktykę można realizować w takich miejscach jak: gimnazjum, szkoła średnia, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, biuro karier na wyższej uczelni, agencja pośrednictwa pracy, centrum informacji i planowania kariery zawodowej przy wojewódzkim urzędzie pracy, u doradcy zawodowego w powiatowym urzędzie pracy i prywatne centrum doradztwa zawodowego;

 12. Słuchacze szukają miejsca na praktykę samodzielnie i szczegóły praktyki uzgadniają z kierownictwem placówki;

 13. Pomocnicze dokumenty dla słuchacza, którymi może posługiwać się w trakcie załatwiania formalności związanych z przyjęciem na praktykę to: prośba o przyjęcie na praktykę i ogólny program praktyki;

 14. Nie przewiduje się zwolnienia słuchacza z odbycia praktyki doradczej.

 

Powrót do: Start » Współczesna edukacja dla bezpieczeństwa - teoria a praktyka

 

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji