Informacje

Studia za granicą!

Studia za granicą!

Studia w ramach programu Erasmus dla studentów WSB.

Ramowy system oceny studentów

 

Ramowy system oceny studentów
w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

 

1. Uwagi wstępne
Podstawowe wymagania dotyczące sposobu zaliczania przedmiotów objętych planem studiów zawarte są w Regulaminie Studiów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Ramowy system oceny studentów w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej zawiera szczegółowe zalecenia dotyczące egzaminów oraz zaliczeń i ma charakter ogólny. Powinien być stosowany w odniesieniu do wszystkich przedmiotów nauczanych w WSB.
Wszyscy prowadzący zajęcia mają obowiązek:
- poinformowania studentów na początku zajęć o zakresie wymagań i o kryteriach zaliczenia przedmiotu,
- corocznego aktualizowania treści programowych prowadzonych zajęć (wraz z wymaganą literaturą podstawową i uzupełniającą); aktualizację należy złożyć - w formie formularza programu autorskiego - po zatwierdzeniu przez Kierownika Katedry do Kierownika Dziekanatu,
- corocznego przekazywania informacji o wymaganiach dotyczących sposobu zaliczania przedmiotów do Kierownika Dziekanatu w celu opublikowania na stronach intranetowych Uczelni,
- stosowania porównywalnych wymagań oraz kryteriów oceniania, jeśli te same zajęcia prowadzone są przez przynajmniej dwóch pracowników w różnych grupach.
Nadzór nad uaktualnianiem programów i koordynacją treści programowych prowadzonych zajęć pełnią Kierownicy Katedr.

2. Wymagania dotyczące przedmiotów kończących się egzaminem
Egzamin może mieć formę pisemną lub ustną. Sposób zaliczenia lub formę egzaminu ustalają indywidualnie wykładowcy. O wybranej formie egzaminu prowadzący wykłady ma obowiązek poinformowania studentów w trakcie pierwszych zajęć z przedmiotu.
W przypadku egzaminu pisemnego, egzaminator powinien przedstawić ocenioną pracę egzaminowanemu na jego życzenie. Prace pisemne powinny być przechowywane przez egzaminatora przez okres jednego roku.
Dla uzyskania oceny pozytywnej student powinien:
- przynajmniej dostatecznie poznać i zrozumieć całą wiedzę zawartą w literaturze podstawowej, podaną w sylabusie przedmiotu oraz przekazanej przez prowadzących zajęcia, lub w innej formie dostępnej w wyniku aktywnych form zajęć,
- przynajmniej dostatecznie opanować wszelkie umiejętności przewidziane programem przedmiotu, ćwiczone na zajęciach,
- wykazać przynajmniej dostateczną umiejętność obserwowania i analizowania otaczających zjawisk, zwłaszcza tych, z którymi jako absolwent będzie miał do czynienia w praktycznej działalności,
- w stopniu przynajmniej dostatecznym umieć formułować logiczne sądy na podstawie informacji pochodzących z różnych pozycji literatury, z wyników ćwiczeń itp.,
- w przypadku przedmiotów, w ramach których oprócz wykładu prowadzone były ćwiczenia - przed przystąpieniem do egzaminu uzyskać zaliczenie ćwiczeń (zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu z przedmiotu, w ramach którego prowadzone były ćwiczenia).

3. Wymagania dotyczące zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu kończącego się egzaminem
Zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu kończącego się egzaminem powinno nastąpić, jeśli student:
- uczęszczał na obowiązkowe zajęcia i był do nich odpowiednio przygotowany, tj. poznał i zrozumiał wiedzę zawartą w zadanej literaturze,
- należycie wykonał wszystkie ćwiczenia, projekty, przygotował i wygłosił referaty itp. przewidziane programem do wykonania na zajęciach lub samodzielnie poza zajęciami - z zachowaniem warunków legalności,
- sprostał minimalnym wymaganiom określonym przez prowadzącego ćwiczenia,
- warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu realizowanego w formie ćwiczeń, lektoratów, warsztatów, laboratoriów oraz seminariów jest obecność na zajęciach.

4. Wymagania dotyczące zaliczeń z przedmiotów, które nie kończą się egzaminem
Podstawą zaliczenia przedmiotu może być pisemna praca kontrolna, np. test, projekt, referat itp., względnie zaliczenie ustne. Jeżeli z danego przedmiotu odbywają się ćwiczenia i wykłady, to ocenia się je oddzielnie.

5. Kryteria ilościowe przy ocenie egzaminów i prac kontrolnych
Prowadzący zajęcia może określić i przedstawić studentom na początku sumę (pulę) punktów do zdobycia w czasie trwania zajęć. Punkty mogą być przyznawane za prace pisemne (testy, projekty, obliczenia, referaty itp.), odpowiedzi ustne, aktywność na zajęciach itd. Poszczególne elementy składowe mogą mieć różną wartość, w zależności od stopnia ich trudności i złożoności.
- Student wykazuje dostateczny (3,0) stopień wiedzy/umiejętności, gdy na egzaminie lub na sprawdzianach (pracach kontrolnych) uzyskuje od 50% do 60% sumy punktów oceniających stopień wymaganej wiedzy/umiejętności.
- Student wykazuje plus dostateczny (3,5) stopień wiedzy/umiejętności, gdy na egzaminie lub na sprawdzianach (pracach kontrolnych) uzyskuje powyżej 60% do 70% sumy punktów oceniających stopień wymaganej wiedzy/umiejętności.
- Student wykazuje dobry stopień (4,0) wiedzy/umiejętności, gdy na egzaminie lub na sprawdzianach (pracach kontrolnych) uzyskuje powyżej 70% do 80% sumy punktów oceniających stopień wymaganej wiedzy/umiejętności.
- Student wykazuje plus dobry stopień (4,5) wiedzy/umiejętności, gdy na egzaminie lub na sprawdzianach (pracach kontrolnych) uzyskuje powyżej 80% do 90% sumy punktów oceniających stopień wymaganej wiedzy/umiejętności.
- Student wykazuje bardzo dobry stopień (5,0) wiedzy/umiejętności, gdy na egzaminie lub na sprawdzianach (pracach kontrolnych) uzyskuje powyżej 90% do 100% sumy punktów oceniających stopień wymaganej wiedzy/umiejętności.

6. Oceny
Zgodnie z Regulaminem Studiów obowiązującym w WSB przy egzaminach i zaliczeniach stosuje się następujące oceny:
- bardzo dobra 5,0
- dobra plus 4,5
- dobra 4,0
- dostateczna plus 3,5
- dostateczna 3,0
- niedostateczna 2,0.
Student, który uzyskał ocenę niedostateczną z zaliczenia przedmiotu może przystąpić w sesji poprawkowej do egzaminu tylko jeden raz, po wcześniejszym zaliczeniu tego przedmiotu. W przypadku uzyskania na egzaminie w pierwszym terminie oceny niedostatecznej bądź nie przystąpienia do egzaminu w tym terminie, studentowi przysługuje prawo do zdawania egzaminu w drugim terminie. W przypadku nie uzyskania pozytywnej oceny w terminie poprawkowym student może uzyskać warunkowe zezwolenie na podjęcie studiów w semestrze następnym pod rygorem zdania egzaminu (zaliczenia przedmiotu) w terminie wyznaczonym przez Dziekana. Student może ubiegać się o komisyjne sprawdzenie wiadomości.


7. Wymagania dotyczące egzaminów dyplomowych
Egzamin dyplomowy powinien wykazać, że student:
- samodzielnie identyfikuje problemy postawione w zadanych pytaniach,
- potrafi wyczerpująco i przekonująco przedstawić odpowiedzi na pytania z zakresu objętego programem przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych w ramach studiowanej specjalności, a także z obszaru tematycznego pracy dyplomowej, posługując się przy tym wiadomościami z literatury, jak i sądami własnymi,
- prowadzi wywód logicznie,
- posługuje się jasnym i precyzyjnym językiem.

Egzamin magisterski i licencjacki składają się z następujących elementów:
1) prezentacja pracy dyplomowej (PowerPoint) dokonana przez studenta: temat pracy, cele, hipotezy, zakres podmiotowy i przedmiotowy, wykorzystane źródła informacji i metody pomiaru, wyniki, wnioski
2) odpowiedź na pytanie promotora z zakresu tematyki pracy dyplomowej,
3) odpowiedź na pytanie recenzenta z zakresu tematyki pracy dyplomowej.


8. Warunki zaliczania różnic programowych
Terminy zaliczeń i egzaminów dla poszczególnych przedmiotów ustala Dziekan. Warunki uzyskania zaliczeń i egzaminów muszą być porównywalne z obowiązującymi aktualnie formami zajęć. Przy ustalaniu terminów zaliczeń różnic programowych należy uwzględnić możliwość zaliczenia zaległych przedmiotów poprzez uczęszczanie na zajęcia. W innych przypadkach warunki uzupełnienia różnic programowych ustala prowadzący przedmiot.

 

 

Powrót do: Start » Erasmus WSB - współpraca z zagranicą

 

Nasi partnerzy

Kontakt

Karolina Błeszyńska
Specialist for International Relations
tel. +48 32 295 93 16
fax. +48 32 295 93 44
email: kbleszynska@wsb.edu.pl 

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji