Program praktyki pedagogicznej

 

WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU

UL. CIEPLAKA 1C

41-300 DĄBROWA GÓRNICZA

 

 

TEL. (032) 262 28 05, 262 03 07

 

 

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ

dla słuchaczy

Kwalifikacyjnych Pedagogicznych Studiów Podyplomowych

Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

 

 

LICZBA GODZIN

 

Praktyka pedagogiczna realizowana jest w wymiarze 150 godzin w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

 

CEL PRAKTYK

 

Ciągła praktyka pedagogiczna ma charakter próbnej pracy pedagogicznej i nauczycielskiej w

odpowiednich placówkach oświatowych. Praktyka powinna sprzyjać:

 • sprawdzeniu umiejętności dydaktyczno - wychowawczych zdobytych w toku studiów oraz usprawnieniu tych umiejętności w naturalnych warunkach pracy placówki,

 • pogłębieniu znajomości całokształtu pracy wychowawczo - dydaktycznej,

 • zapoznaniu się z potrzebami wychowawczymi wybranych środowisk,

 • konfrontacji zdobytej wiedzy i doświadczeń z praktyką, weryfikacji własnych sądów na podstawie zebranych informacji i doświadczeń,

 • ściślejszemu powiązaniu emocjonalnemu z miejscem przyszłej pracy, wyrobieniu postawy społecznego zaangażowania.

W ramach ciągłej praktyki pedagogicznej słuchacz powinien poznać ucznia - wychowanka, jego poziom umysłowy, reakcje, stan zdrowia, warunki życia, sposoby realizacji treści programowych w zakresie wychowania umysłowego, społeczno - moralnego, estetycznego i zdrowotnego, bazę materialna placówek, plany pracy, zadania rad pedagogicznych i dokumentację pracy wychowawczo - dydaktycznej w placówkach, zasady i formy współpracy nauczycieli - wychowawców z rodzicami dla prawidłowego wychowania i tworzenia korzystnego środowiska wychowawczego.

 

 1. Ciągłe praktyki pedagogiczne są źródłem integracji wiedzy ogólnopedagogicznej i społecznej oraz kształtowania umiejętności i postaw słuchaczy - kandydatów na nauczycieli.

 2. Ciągłe praktyki pedagogiczne mają na celu:

 

 • przygotowanie słuchaczy do pracy pedagogicznej oraz nauczycielskiej poprzez wyposażenie ich w niezbędną wiedzę i umiejętności oraz przygotowanie do samodzielnego i twórczego jej stosowania,

 • konfrontację wiedzy teoretycznej z praktyką,

 • ukierunkowanie dalszej pracy samokształceniowej.

 

 

 

CELE I ZADANIA

 

Zasadniczym celem ciągłej praktyki pedagogicznej jest poznanie specyfiki pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej w wybranej placówce oraz zdobycie doświadczeń
przyczyniających się do ukształtowania właściwej postawy przyszłego nauczyciela -
wychowawcy. Na początku praktyk słuchacz zapoznaje się ze statutem i regulaminem
placówki oraz przepisami dotyczącymi dyscypliny pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy,
przestrzegania tajemnicy służbowej itp. W czasie odbywania ciągłej praktyki pedagogicznej
słuchacz powinien :

 • dokonać konfrontacji zdobytej wiedzy w czasie studiów wiedzy teoretycznej z rzeczywistością i praktyką wychowawczą,

 • pogłębić praktyczne umiejętności organizowania pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej o owe formy, metody i techniki pracy,

 • zapoznać się z całokształtem czynności zawodowych wykonywanych na stanowisku nauczyciela - wychowawcy,

 • zapoznać się z pracą rady pedagogicznej, samorządy uczniowskiego, rady rodziców itp.

 

FORMY

 

Przyjmuje się następujące formy odbywania ciągłych praktyk pedagogicznych:

 1. Lustracja szkół;

 2. Hospitacje ( obserwacje zajęć);

 3. Praktyka asystencka (prowadzenie fragmentów zajęć, przygotowywanie pomocy, opracowywanie wyników badań diagnostycznych);

 4. Dyżury wychowawcze;

 5. Zajęcia próbne.

 

SZCZEGÓŁOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMU PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ

 

I Etap

praktyka asystencka (60 godz.)

 

Zadania do realizacji:

 • Konfrontacja i uogólnienie wiedzy teoretycznej i dotychczasowych doświadczeń.

 • Poznanie organizacji różnych typów szkół, a w szczególności tych, w których słuchacze po ukończeniu studiów mogą znaleźć zatrudnienie.

 • Zapoznanie się ze specyfiką pracy pedagogicznej i zadaniami edukacyjnymi szkoły.

 • Zapoznanie się z warunkami pracy placówki: wyposażeniem, formami zajęć pozalekcyjnych, współpracą szkoły z rodzicami i najbliższym otoczeniem.

 • Analiza programów nauczania wybranych przedmiotów nauczania.

 • Prowadzenia obserwacji zajęć dydaktycznych i sporządzania z niej sprawozdania.

 • Analiza rozwiązań metodycznych stosowanych przez nauczyciela w pracy z uczniami.

 • Kształtowanie właściwej postawy zawodowej nauczyciela.

 

W szczególności:

 • Hospitacja zajęć dydaktycznych z przedmiotu (przedmiotów) związanych ze specjalnością reprezentowaną przez słuchacza.

 • Realizacja zajęć dydaktycznych po uprzednim zatwierdzeniu scenariusza zajęć przez nauczyciela-opiekuna praktyki.

 • Pełnienie dyżurów pod nadzorem opiekuna praktyk.

 • Wizyta w bibliotece szkolnej (Szkolne Centrum Multimedialnego).

 • Analiza dokumentacji szkolnej (dziennik szkolny, arkusze ocen itp.)

 • Zapoznanie się z pracownią informatyczną.

 • Udział w zebraniu Rady Pedagogicznej i zebraniu rodziców.

 • Zapoznanie się z pracą pedagoga i psychologa szkolnego.

 • Zapoznanie się z organizacją pracy świetlicy szkolnej.

 • Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania kół zainteresowań.

 • Zapoznanie się z zasadami organizacji wycieczki szkolnej.

 • Analiza szkolnego systemu oceniania oraz programów profilaktycznych realizowanych w szkole.

 

II Etap

praktyka nauczycielska (90 godz.)

 

Zadania do realizacji:

 • Konfrontacja i uogólnienie wiedzy teoretycznej i dotychczasowych doświadczeń.

 • Sprawdzenie swoich umiejętności dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zdobytych w toku studiów i w czasie poprzednio odbywanej praktyki.

 • Zapoznanie się z warunkami pracy placówki: wyposażeniem, formami zajęć pozalekcyjnych, współpracą szkoły z rodzicami i najbliższym otoczeniem.

 • Pełna realizacja wymiaru zajęć nauczycielskich

 • Pogłębienie znajomości specyfiki pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły, w której odbywana jest praktyka (zgodnie z reprezentowaną przez słuchacza specjalnością).

 • Planowanie, prowadzenie i dokumentowanie zajęć. Opracowywanie scenariuszy zajęć.

 • Analizowanie własnej pracy oraz jej efektów.

 • Dokonywanie ewaluacji wewnętrznej umiejętności uczniów.

 • Samodzielne ocenianie efektów pracy uczniów i informowanie ich o czynionych postępach i zaobserwowanych brakach.

 • Gromadzenie materiału dotyczącego różnych sytuacji wychowawczych w placówkach.

 • Prowadzenie pełnej dokumentacji nauczycielskiej: wypełnianie dziennika lekcyjnego, poprawianie zeszytów, sprawdzianów itp.

 • Nabywanie i rozwijanie umiejętności zawodowych.

 • Ukształtowanie właściwej postawy zawodowej nauczyciela.

 

Obowiązki słuchacza:

 

 1. Słuchacz w czasie praktyki realizuje zadania dydaktyczne zgodnie z planem pracy przewidzianym do realizacji w danym okresie i stosuje wszystkie formy organizacyjne kształcenia, również pozaszkolne, np. wycieczka.

 2. Słuchacz prowadzi dokumentację praktyki według schematu:

 • dzienniczek praktyki

 • zajęcia hospitowane - notatki z obserwacji pracy nauczyciela, u którego odbywana jest praktyka,

 • notatki z obserwacji zachowań uczniów,

 • konspekty (scenariusze) realizowanych zajęć zatwierdzone przez opiekuna praktyki.

 1. Złożenie zaświadczenia o realizacji praktyki w wymiarze 150 godz. Jeśli praktyka odbywa się w dwóch etapach to stosownie dwa zaświadczenia.

 2. Podstawę do zaliczenia praktyki stanowią: kompletny dzienniczek praktyki wraz z pozostałą dokumentacją, o której mowa w pkt. 2 oraz opinia i zaliczenie wystawione przez nauczyciela - opiekuna praktyk.

 3. Komplet dokumentacji z praktyki należy złożyć na uczelni w terminie wyznaczonym przez Pełnomocnika ds. Praktyk Studenckich. Złożenie dokumentacji stanowi podstawę zaliczenia praktyki w karcie słuchacza.

 4. Każdy słuchacz odbywający praktykę zobowiązany jest posiadać aktualną książeczkę zdrowia z badaniami.

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót do: Start » Excellence in Education – Kompleksowy Program Rozwoju Akademii WSB

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji