Kierunek

MENEDŻER W ŚWIECIE VUCA - ONLINE

Tryb: Online Zapisz się

Formuła studiów dostarcza pełny zestaw narzędzi, niezbędnych do skutecznego działania na każdym szczeblu zarządczym, a jednocześnie jest świadomie zawężona do odpowiedzi na aktualne i przyszłe potrzeby przedsiębiorstwa, uwzględniając przede wszystkim kluczowe potrzeby menedżerów.

Zajęcia prowadzą doświadczeni trenerzy biznesu i praktycy.

Studia skierowane są do osób pragnących uzyskać kompleksową perspektywę na zarządzanie przedsiębiorstwem, menadżerów i przedsiębiorców MŚP, zainteresowanych zwiększeniem efektywności zarządzania w różnych obszarach firmy. Grupę docelową stanowią również liderzy firmy rodzinnych, stający wobec problemów dynamicznych zmian organizacyjnych oraz specjaliści przygotowujący się do zadań zarządczych.

Studia dają możliwość zdobycia umiejętności przydatnych ambitnym praktykom i osobom, które chcą kierować firmą i zespołami w oparciu o nowoczesne narzędzia zarządzania, w tym PRISM Brain Mapping. PRISM to zestaw najbardziej wszechstronnych na rynku narzędzi on-line, opartych o wyniki najnowszych badań neuronaukowców. Korzystanie z PRISM umożliwia szybkie i znaczne zwiększenie efektywności i skuteczności działań lidera oraz pracy jego zespołu, co podniesie wyniki biznesowe.

 • Atuty

  • Intensywny warsztat praktyczny! Studia oparte na idei „małego MBA” to spójny, kompleksowy program rozwijania umiejętności menedżerskich w najważniejszych obszarach funkcjonowania firmy.
  • Badanie Profilem Wartości Motywacyjnych Gravesa* (w ramach studiów dla każdego słuchacza bezpłatnie) – to narzędzie diagnostyczne służące do badania indywidualnych, zespołowych i firmowych wartości motywacyjnych. Służy do budowy pożądanej kultury organizacji pod kątem motywacji oraz wprowadzania zmiany. Profil Wartości Motywacyjnych Gravesa jest narzędziem badającym spektrum ośmiu wartości motywacyjnych, które odpowiadają za podstawowe siły sprawiające, że ludzie wykonują swoją pracę. Stanowi silne wsparcie menadżerów w zakresie budowy właściwej kultury organizacyjnej i ma na celu podnoszenie świadomości pracowników, której konsekwencją będzie ich większa satysfakcja i zaangażowanie a, co za tym idzie, również efektywność ich pracy. Profil Wartości jest unikalnym narzędziem wskazującym na obszary kultury organizacji, które wpływają na motywację pracowników, pozwala na identyfikację obszarów problematycznych i podjęcie działań zmierzających do zmiany i optymalizacji działania firmy.
  • 8 godzinny warsztat negocjacyjny z wystawieniem certyfikatu Instytutu Negocjacji w cenie specjalnej dla słuchaczy kierunku. W trakcie warsztatu uczestnicy zdobędą praktyczne doświadczenie negocjacyjne, bez ponoszenia konsekwencji błędnych decyzji. Poznają techniki i taktyki oraz triki negocjacyjne oraz nabędą umiejętności przeciwdziałania im. Przećwiczą planowanie i prowadzenie kilkuetapowych negocjacji w trakcie rozbudowanych gier negocjacyjnych. Nauczą się wykorzystania odpowiedniej do sytuacji strategii negocjacyjnej.
  • Indywidualny bądź grupowy tutoring w przypadku opracowywania projektów końcowych.
  • Badanie PRISM Brain Mapping – w ramach studiów podstawowy raport dla każdego słuchacza, wersja poszerzona, profesjonalna - w cenie specjalnej.  Stosowane na całym świecie narzędzia PRISM stanowią nieodłączny element edukacji menedżerskiej na studiach MBA, m.in. w London Cass Business School i Akademii WSB. Wynika to ze spełnienia najwyższych standardów dotyczących narzędzi diagnostycznych na rynku globalnym, w tym największej trafności prognostycznej (ponad 92%). Z narzędzi PRISM korzystają między innymi: HSBC, Siemens, Barclays Capital, Maersk, Goodyear Dunlop, Samsung, Cass Business School, City University London, Kleinwort Benson, Randstad Education, Viridian France, Deloitte, Diageo, Lloyds TSB, Avon, iSpot, Ministerstwo Rozwoju, Fujitsu, AXA, BNP Paribas.
  • Skuteczne zarządzanie zespołem z PRISM - 8 godzinny warsztat z wystawieniem certyfikatu CleverBrains i PRISM – w cenie specjalnej dla słuchaczy kierunku
  • W trakcie warsztatu uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie: formowania zespołu  i doboru członków drużyny, doboru osób do zadań  projektowych i bieżących działań, analizy i tworzenia ścieżek karier, moderowania pracy zespołu w kierunku synergii działań oraz narzędzi oceny sytuacji   w zespole. Słuchacze poznają sześć nowoczesnych metod diagnostyki i rozwoju zespołu oraz wzmacniania współpracy w zespołach rozproszonych.
  • Możliwość uczestniczenia w międzynarodowej certyfikacji PRISM Brain Mapping w specjalnej cenie zniżkowej dla studentów
  • Zajęcia prowadzone w ramach platformy edukacyjnej, czatów, transmisji wykładów w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem aplikacji internetowych do prowadzenia webinariów
  • Możliwość prowadzenia zajęć w wirtualnych laboratoriach
 • Program

  1. Podstawowy trening menedżerski
   • przywództwo i autorytet menedżera
   • efektywność menedżerska, orientacja na ludzi i zadania
   • role i funkcje zarządcze
   • style kierowania, przywództwo sytuacyjne Herseya
   • delegowanie zadań
   • coaching menedżerski
   • preferencje behawioralne lidera a styl jego zarządzania
   • adaptacja wzorców zachowań lidera a przywództwo sytuacyjne
  2. Komunikacja w biznesie
   • reguły skutecznej komunikacji zarządczej, autoprezentacja
   • style komunikacji w biznesie
   • informacja zwrotna, komunikacja niewerbalna
   • prowadzenie zebrań, argumentowanie i konfrontowanie opinii 
  3. Motywowanie pracowników
   • psychologiczne filary motywacji
   • neurobiologia a motywowanie
   • promotywacyjne zachowania menedżera
   • nowoczesne koncepcje motywacji pracowników
   • motywowanie spersonalizowane, instrumenty motywacyjne
   • preferencje behawioralne a motywacja
   • motywacja 2.0 i 3.0
   • prowadzenie rozmów motywujących
  4. Zarządzanie zmianą i innowacyjność
   • myślenie systemowe jako podstawa planowania zmian
   • psychologia zmiany, prawidłowe przywództwo w zmianie
   • wdrażanie i utrwalanie zmiany, modele Lewina i inne
   • zarządzanie i wspieranie innowacyjności w firmie
   • budowa kultury organizacji uczącej się
   • tworzenie kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie
   • kluczowe kompetencje pracowników wspierające innowacyjność organizacji
   • innowacyjne neurony czy nasz mózg jest innowacyjny?
   • budowanie proaktywności lidera i jego zespołu
  5. Podejmowanie decyzji w świecie VUCA
   • racjonalność wykorzystania czasu własnego i pracowników
   • narzędzia zarządzania czasem i organizacja pracy
   • wyznaczanie celów i efektywne metody planowania
   • modele analizy problemów i podejmowania decyzji
   • podejmowanie decyzji w oparciu o metody analizy wielokryterialnej 
  6. Negocjacje w biznesie
   • analiza sytuacji i przygotowanie do negocjacji
   • planowanie i kontrola procesu negocjacyjnego
   • harwardzkie zasady negocjacji, strategie i taktyki negocjacyjne
   • negocjacje dystrybucyjne i integracyjne w praktyce biznesowej
   • elementy teorii gier w negocjacjach, negocjacje wielostronne
   • obrona przed manipulacją i nieuczciwymi chwytami
   • gra „Negocjacje nad jeziorem”
   • wykorzystanie neuronauki w negocjacjach
  7. Zarządzanie marketingowe
   • instrumenty analizy rynków
   • narzędzia promocji marki, produktów i usług
   • podstawy PR
   • wystąpienia publiczne (prezentacje)
  8. Kierowanie rozwojem. Zarządzanie pokoleniami.
   • rekrutacja, selekcja, zarządzanie talentami i rozwojem kompetencji
   • coaching i mentoring w rozwoju pracowników
   • różnice pokoleniowe
   • instrumenty motywacyjne i rozwojowe dopasowane do różnych pokoleń
  9. Finansowe aspekty działania firmy
   • Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa w ujęciu ex post i ex ante
   • Finansowanie działalności przedsiębiorstwa, pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania (kredyty pożyczki, leasing, faktoring, fundusze unijne) tworzenie montażu finansowego
   • Ryzyko finansowe przedsiębiorstwa
   • Zarzadzanie wartością przedsiębiorstwa (wewnętrzni i zewnętrzni interesariusze)
  10. Prawne aspekty działania firmy
   • podstawy prawne działalności gospodarczej
   • prawo pracy
   • bezpieczeństwo przedsiębiorstwa (bhp, prawa autorskie, dane osobowe)
  11. Zarządzanie strategiczne, jakość i procesy
   • misja, wizja, wartości firmy
   • rodzaje strategii, cele strategiczne firmy
   • narzędzia planowania strategicznego
   • zarządzanie projektami - wdrażanie strategii w firmie
   • tworzenie i mapowanie procesów
   • systemy zarządzania jakością ISO, TQM, Six Sigma, Kaizen 
  12. Kompetencje społeczne menedżera
   • inteligencja emocjonalna przywódcy
   • automotywacja i rozwój osobisty menedżera
   • zarządzanie konfliktem
   • menedżer jako mediator
   • zarządzanie stresem własnym i napięciami w zespole, asertywność
   • społeczna odpowiedzialność menedżera, etyka biznesu.
  13. Zarządzanie zespołem rozproszonym 
   • Wykorzystanie aplikacji do zdalnej komunikacji
   • Praca w chmurze – udostępnianie i ochrona informacji firmowych
   • Zarządzania projektami w zespole rozproszonym
   • Specyfika motywowania zespołu rozproszonego

  Liczba godzin: 160

  Informacje dodatkowe

  • Kandydaci na studia powinni posiadać co najmniej wykształcenie wyższe
  • Czas trwania: 2 semestry 
  • Dni odbywania się zajęć: soboty, niedziele
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się egzaminami zaliczającymi po każdym semestrze
  • Część zajęć w formule online (Blended learning).

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  Dr Iwona Napłoszek

  Doktor nauk technicznych, pedagog z wykształcenia i zamiłowania. Autorka kompleksowych programów szkoleniowych z zakresu zarządzania i umiejętności osobistych. Od 2002 roku prowadzi wysoko oceniane warsztaty szkoleniowe z negocjacji, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, efektywności osobistej, obsługi klienta, budowania zespołu. Koordynator dużych projektów. Przeprowadziła kilkaset dni szkoleniowych szkoląc kilka tysięcy osób. Szkoliła między innymi: Bank Zachodni WBK S.A., ING Bank Śląski S.A., Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, PKO BP S.A.,Change International Ltd, ARiMR, ZUS, PGE, Deutsche Leasing Polska, Deloitte, TU Allianz Polska S.A, ComArch, Bols Polska, Polskie Sieci Elektroenergetyczne – Wschód, Wielkopolski Bank Spółdzielczy, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Podlaski Oddział Regionalny, Ministerstwo Finansów, Cersanit, BillBird S.A., INDOS Faktoring i Windykacja, Katowicki Węgiel, Urząd Miasta Gliwice, Opinion, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, KGHM Zakład Wzbogacania Rud, CMC Zawiercie S.A , Voith S.A., Tyco, LGD Ziemia Bielska,, PGNiG, Arcelor Mittal, Tauron S.A.,. Specjalistka w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich. Trener outdoorowy, doskonały organizator i koordynator szkoleń. Jest certyfikowanym trenerem EXBIS, trenerem Standardu HRD BP.

  Więcej

  Dr Marta Czerwiec

  Wykładowca Akademii WSB. Doświadczony konsultant biznesowy i coach. Współwłaściciel i współzałożyciel firmy doradczo – szkoleniowej CleverBrains. Doktor nauk o zarządzaniu Akademii Leona Koźmińskiego. Absolwentka Akademii Coachingu w Londynie. Trener i pierwszy certyfikowany praktyk PRISM Brain Mapping w Polsce. Zajmuje się prowadzeniem ludzi i firm przez procesy zmian. Łączy doświadczenia nauki i biznesu - od 15 lat współpracuje z ośrodkami badawczymi i przedsiębiorstwami. Pracuje i publikuje w języku polskim i angielskim. Ma na koncie ponad 8000 godzin spędzonych na sali jako trener. Szkoli organizacje sektora prywatnego i publicznego. Posiada Certyfikat ukończenia Akademii Coachingu akredytowanej przez ICF w The London Coaching Academy, Certyfikat uprawniający do udzielania sesji feedback 360 na podstawie metodyki CCL zdobyty w The Center for Creative Leadership w Brukseli, Certyfikat European Mentoring and Coaching Council w Uniwersytecie Greenwich, Certyfikat Praktyka PRISM uprawniający do diagnozowania profili zachowań metodą PRISM Brain Mapping.

  Więcej

  Dr Andrzej Szóstak

  Doktor socjologii, kulturoznawca, historyk organizacji, coach rozwoju osobistego i zawodowego, specjalista z zakresu psychologii biznesu. Praktyk zarządzania, kilkanaście lat pracy na stanowiskach menedżerskich. Szkolił trenerów wewnętrznych m.in. dla WBK, PKO, BP, BZ WBK, ING Bank Śląski, Powszechnego Banku Kredytowego, BPH, Międzynarodowej Szkoły Bankowości i Finansów, ARiMR oraz ZUS. Prowadził menedżerskie projekty szkoleniowe dla zarządów ING, BPH i Banku Zachodniego WBK. Jest autorem rozwiązań szkoleniowych w zakresie rozwoju menedżerskiego dla czołowych firm w Polsce, m.in. PKO BP, Deloitte, Deutsche Leasing, Comarch (MBA), HP, CMC, KGHM, PGE, Navo, Vattenfall, Tauron. Twórca i koordynator wdrożenia standardów obsługi klienta w WBK i Polskiej Grupie Energetycznej. Trener outdoorowy. Mówca motywacyjny. Koordynator projektów szkoleniowych w ramach EFS.

  Międzynarodowy Coach ACC ICF, Noble Manhattan Certified Coach (Dip NMC) Certyfikat Trenera Zarządzania MATRiK – specjalizacja Psychologia w Pracy Trenera, Certyfikat Racjonalnej TerapiI Zachowań,

  Certyfikat Konsultanta Rozwoju Organizacyjnego Advisio. Publicysta czasopisma Personel i Zarządzanie, autor m.in. podręcznika komunikacji interpersonalnej w trudnych sytuacjach społecznych, zalecanego na wielu polskich wyższych uczelniach oraz poradnika dla menedżerów w zakresie panowania nad stresem, wyróżnionego jako pozycja nr 1 w kolekcji BusinessWeek Polska. Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Podróżnik, pasjonat kolarstwa górskiego, historii politycznej i antropologii społecznej.

  Więcej

  Alan Kusz

  Wykładowca Akademii WSB. Menadżer, konsultant i trener. Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu oraz członek Zarządu stowarzyszenia PSTD. Posiada certyfikat umiejętności negocjacyjnych Franklin University. Trener i konsultant EXBIS. Zdobywał doświadczenie jako handlowiec, menadżer i trener. Jest moderatorem śląskich grup trenerów standardu HRD BP. Posiada szerokie doświadczenie w tworzeniu, wdrażaniu i weryfikacji praktycznych Standardów Obsługi Klienta. Prowadzi szkolenia z zakresu: sprzedaży konsultacyjnej, efektywności biznesowej szkoleń, telemarketingu, projektowania procesów rozwojowych, train the trainers, zarządzania zespołem i motywacji opartej na dowodach. Specjalizuje się w badaniach kompetencji oraz tworzeniu i wdrażaniu praktycznych standardów obsługi klientów połączonych z badaniami tajemniczego klienta. Współpracował z takimi firmami jak: Orlen, Aviva, KGHM, Tauron, Avans, MyCenter, AGD Market, Astro, SGS, Rezydencja Luxury Hotel, DataContact, Asten Group, Grupa Dozorbud, PLAY, ING Bank Śląski. Szkolenia prowadzi zgodnie z zasadą Evidence Based Training (szkolenia oparte na dowodach), polegającej na wykorzystaniu najnowszych, rzetelnych i udokumentowanych empirycznie podstawach naukowych z zakresu psychologii, socjologii oraz zarządzania. Ukończył studia podyplomowe: Menadżer Sprzedaży, Akademia Trenera Biznesu oraz HR Business Partner,  a także szkołę Coachingu Menadżerskiego, Mistrzowską Szkołę Trenerów MODERATOR, Zaawansowaną Szkołę Trenerów MODERATOR. Jest certyfikowanym trenerem standardu HRD BP oraz posiada certyfikat umiejętności negocjacyjnych Franklin University.

  Więcej

  Aleksandra Rzeźniczek

  Psycholog, trener z wieloletnim doświadczeniem. Zrealizowała ponad tysiąc dni szkoleniowych. Prowadzi warsztaty z komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania zespołem, funkcjonowania zespołów. Autorka innowacyjnych metod szkoleniowych. Posiada doświadczenie w obszarach związanych z zarządzaniem w sektorach produkcyjnych, realizowała szkolenia i brała udział we wdrożeniach narzędzi i technik Lean Management. Jest certyfikowanym konsultantem metodologii Success Insights, która pozwala m. in. na poprawienie komunikacji w zespołach i w firmie, lepsze zarządzanie zespołami ludzkimi, samodoskonalenie i rozwijanie swoich mocnych stron. Prowadziła szkolenia m. in. dla: ZUS, BZ WBK, ABB Łódź, PRYMAT, PESA Pojazdy Szynowe, Nutricia Opole, NGK Ceramics, Arcelor Mittal Poland, KGHM ZWR, KGHM HMG, Coty Polska. Absolwentka Seminarium certyfikującego Success Insight International, studiów podyplomowych Coaching, posiada Certyfikat Trenera zarządzania MATRIK – specjalizacja Planowanie Strategiczne.

  Więcej

  Małgorzata Bora

  Doświadczony menedżer, coach, lekarz. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi oraz Coachingu Profesjonalnego. Korzysta z 16 lat doświadczeń menedżerskich związanych z zarządzaniem zespołami sprzedażowymi w branży medycznej, wprowadzającymi skutecznie nowe produkty na rynku szpitalnym i specjalistycznym, a także zespołami w służbie zdrowia, jako współzałożycielka hospicjum domowego. Szkolenia i procesy coachingowe opiera o neurobiologię. Popularyzuje wykorzystanie wiedzy o mózgu w biznesie i rozwoju osobistym. Członek Izby Coachingu. Certyfikowany praktyk PRISM Brain Mapping.

  Więcej

  Grzegorz Bora

  Doświadczony menedżer, coach, lekarz. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi oraz Coachingu Profesjonalnego. Ma za sobą 21 lat pracy w biznesie w tym zarządzania zespołami sprzedaży i marketingu w branży medycznej. Zarządzał, między innymi, 50-cio osobowym zespołem rozproszonym, skutecznie budującym pozycję nowych marek na rynku sprzętu medycznego. Wspiera liderów gotowych na wykreowanie zmiany w życiu zawodowym. Prowadzi szkolenia i wykłady dotyczące działania mózgu w różnych aspektach życia człowieka. Popularyzator wykorzystania wiedzy o mózgu w biznesie i rozwoju osobistym. Członek Izby Coachingu, w składzie jej Sądu Koleżeńskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Posiada certyfikat MTQ48, AQR International, uprawniający do diagnozowania składowych odporności psychicznej narzędziem MTQ48, Certyfikat Praktyka PRISM uprawniający do diagnozowania profili zachowań metodą PRISM Brain Mapping.

  Więcej

  Małgorzata Świerkosz – Hołysz

  Coach, facylitator, senior trener z zakresu rozwoju kompetencji menedżerskich i tzw. kompetencji miękkich. Autorka artykułów naukowych dotyczących coachingu i zarządzania. Na sali szkoleniowej spędziła ponad 12.000 godzin. Doświadczenie w biznesie zdobywała już od 1999 r. jako właściciel firmy, a następnie trener wewnętrzny w Banku Ochrony Środowiska S.A., gdzie odpowiadała za organizację, projektowanie i prowadzenie szkoleń miękkich i twardych, wdrażanie i badanie modelu kompetencji, rekrutację i selekcję pracowników, coaching, prowadzenie procesów Development Center. Prowadzi szkolenia z zakresu szeroko rozumianego zarządzania: zarządzanie zmianą, zarządzanie sytuacyjne, zarządzanie poprzez kompetencje, zarządzanie przez cele, zarządzanie w oparciu o talenty, coachingowy model zarządzania; zarządzanie sobą w czasie, zarządzanie pokoleniem X,Y,Z. Opracowuje i wdraża modele kompetencji zarówno w organizacjach biznesowych (finansowych), jak i w jednostkach administracji publicznej. Chętnie dzieli się swoim doświadczeniem trenerskim prowadząc warsztaty Train the Trainer. Aktywnie działa jako coach (ponad 1500 sesji), prowadząc sesje zarówno dla wysokiej kadry managerskiej, jak i dla klientów indywidualnych. Certyfikowany, międzynarodowy konsultant MindSonar®, narzędzia służącego do pomiaru czynników stylów myślenia ludzi, wspierającego proces coachingu, mentoringu, rekrutacji, sprzedaży czy budowania zespołu. Facylitator Management 3.0 najnowszej koncepcji w zarządzaniu, wykorzystującej podejście zwinne oparte na metodyce Agile, Agile PM, Facylitator APMG.

  Więcej
 • Rekomendacje

  VUCA - Akronim ten jest jednym z najchętniej używanych obecnie określeń służących opisaniu sytuacji w jakiej funkcjonują firmy, menadżerowie i pracownicy. Zmienność (Volatility), niepewność (Uncertainty), złożoność (Complexity) oraz niejednoznaczność (Ambiguity) towarzyszyły nam już dawniej, bezprecedensowa wydaje się obecnie ich intensywność i skala sprawiająca, że zarządzanie, podejmowanie strategicznych decyzji jest trudniejsze, ale i bardziej ekscytujące. Kierunek studiów Menadżer w świecie VUCA daje słuchaczom umiejętności niezbędne do poruszania się w czterech wyżej wymienionych wymiarach rzeczywistości biznesowej. Warsztatowa forma zajęć została zaprojektowana, tak aby uczestnicy po ich zakończeniu potrafili dokonać transferu wiedzy do codziennej pracy. Dzięki symulacjom opartym o rzeczywiste analizy przypadków, udziałem w grach biznesowych i eksperymentach myślowych studia przybierają formę treningu menadżerskiego opartego o ideę „małego MBA”.  Zajęcia online prowadzone są przez praktyków posiadających wieloletnie doświadczenie biznesowe, zarządcze i szkoleniowe.

  Dr Andrzej Szóstak
  Współzałożyciel firmy Exbis.
  Specjalista z zakresu psychologii biznesu; historyk organizacji, coach rozwoju osobistego i zawodowego.

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 500 zł w dniu zapisu
  I 800 zł do 5 października 2021 r.
  II 800 zł do 5 grudnia 2021 r.
  III 800 zł do 5 lutego 2022 r.
  IV 800 zł do 5 marca 2022 r.
  V 800 zł do 5 maja 2022 r.
  Ogółem 4500 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Bonifikaty

  Bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB nie łączą się, wybierz najkorzystniejszą!

  Bonifikata terminowa na studia MBA i podyplomowe w wysokości 500 zł
  do 22 września 2021 r.
  *
  *Zniżka nie obowiązuje na studia podyplomowe: MBA SME, ACCA po polsku oraz studia podyplomowe w Nysie

  Bonifikata specjalna na studia ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym (Partner kierunku: EY Academy of Business) w wysokości 500 zł do 22 września 2021 r.

  Bonifikata specjalna  na studia MBA w ochronie zdrowia (Partner: EY Academy of Business) w wysokości 3000 zł do 22 września 2021 r.

  Niżej wymienione bonifikaty nie dotyczą studiów MBA i podyplomowych: Executive MBA, Master of Business Administration (Partner kierunku: EY Academy of Business), Master of Business Administration (MBA SME), ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym, MBA w ochronie zdrowia (Partner: EY Academy of Business)

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

 • Kontakt

  Centrum Studiów Podyplomowych i Rekrutacji
  tel. 32 295 93 11
  tel. 32 295 93 95
  Koordynator Studiów: Iga Pytlas
  e-mail: ipytlas@wsb.edu.pl

  Rekrutacja
  tel. 32 295 93 10
  tel. 32 295 93 12
  tel. 32 295 93 88    

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji