Kierunek

MASTER CLASS OF MEDIATION - POZIOM ZAAWANSOWANY

Tryb: Hybrydowe Zapisz się

Studia przeznaczone są dla osób z doświadczeniem w pracy mediatora, które ukończyły studia podyplomowe z zakresu mediacji lub kurs z zakresu mediacji. 

Pierwsze w Polsce studia podyplomowe z zakresu mediacji w nurtach skoncentrowanych na rozwiązaniach i mediacjach transformatywnych.

W ramach studiów interaktywne warsztaty prowadzone sa wyłącznie przez praktyków biznesu, psychologów i trenerów licencjonowanych przez PTP oraz propagatorów idei mediacji transformatywnych w Polsce.

Studia zawierają zmodyfikowany program nawiązujący do nurtów wzmacniających takich jak: Porozumienie Bez Przemocy, Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, Racjonalna Terapia Zachowań, psychologia pozytywna, dialog motywacyjny, opierający się na międzynarodowych doświadczeniach z zakresu mediacji transformatywnych.

Nowatorskim programem moją być zainteresowani pracownicy socjalni, radcy prawni, psycholodzy, coachowie, nauczyciele dla których wiedza z zakresu kompetencji mediacyjnych w podejściach skoncentrowanych na rozwiązaniu jest niezbędna w profesji.

 • Atuty

  • poznanie zaawansowanych modeli, narzędzi i technik wykorzystywanych w procesach mediacji transformatywnych
  • zajęcia w formie interaktywnych warsztatów
  • praca na zaawansowanych studiach przypadków
  • superwizja mediacji prowadzona przez akredytowanych coachów PCC ICF/mediatorów, asesorów
  • dodatkowe zaświadczenie w zakresie ukończenia metod skoncentrowanych na rozwiązaniach - Terapii TSR poziom podstawowy, coachingu konfliktu, mediacji w nurcie Porozumienia Bez Przemocy
  • udział w badaniu odporności psychicznej MTQ48 w promocyjnej cenie
  • możliwość dodatkowej certyfikacji: Profesional Certificate Competence of Mediation- Master Class Vocational Competence Certificate w module Kompetencje społeczn
 • Program

  Mediacje w nurcie skoncentrowanym na rozwiązaniach

  1. Założenia i źródła Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (Solution Focused)
  2. Cechy rozmowy skoncentrowanej na rozwiązaniu
  3. Umiejętności i kompetencje prowadzenia rozmów skoncentrowanych na rozwiązaniu
  4. Tworzenie kontekstu spotkania
  5. Formowanie celu pracy
  6. Rozmowy poza problemem
  7. Wydobywanie zasobów klienta-technika EARS
  8. Tworzenie obrazu rzeczywistości po osiągnięciu celu
  9. Poszukiwanie w przeszłości i teraźniejszości klienta elementów "świata bez problemu"
  10. Praca w oparciu o wyjątki
  11. Skalowanie
  12. Określanie i osiągnięcia celów
  13. Praca w perspektywach
  14. Psychologia zmiany wg Prochaska
  15. Monitorowanie wprowadzanych zmian
  16. Umiejętność pracy z klientem w obszarze pracy nad potrzebami
  17. Strategie zadawania pytań-elementy dialogu motywacyjnego.

  Mediacja w nurcie Porozumienia Bez Przemocy

  1. Porozumienie Bez Przemocy-podstawowe założenia
  2. Obszary zastosowania, model PTB
  3. Poznanie schematu mediacji NVC połączonej z podejściem TSR
  4. Uczucia i potrzeby w komunikatach osób skonfliktowanych
  5. Empatyczne słuchanie
  6. Narzędzia używane w mediacji w nurcie PTB

  Model Coachingu konfliktu-budowanie porozumienia® w kryzysie Coaching konfliktu

  1. Czym różni się coaching konfliktu od innych rodzajów coachingu
  2. Podstawy coachingu
  3. Etapy coachingu konfliktu i w kryzysie
  4. Umiejętności mediatora/coacha konfliktu
  5. Zastosowania coachingu konfliktu i kryzysowego
  6. Znajomość techniki Procesu Obrazu Wroga,
  7. Praca z emocjami metodą ABCD
  8. Model DILTS, model SFERA
  9. Praca z wartościami, przekonaniami ograniczającymi w nurcie Racjonalnej Terapii Zachowań.
  10. Technika Czterostopniowego Komunikatu wg Modelu PTB
  11. Umiejętność budowania motywacji wewnętrznej i zewnętrznej
  12. Motywacja błyskawiczna
  13. Mediacje - pułapki i metody ich unikania
  14. Kompetencje społeczne w kwalifikacjach z mediacji
  15. Skuteczność biznesowa w zawodzie mediatora-Public Relations
  16. Budowanie Odporności Psychicznej Mediatora według modelu C4: Mental Toughnes

  Liczba godzin: 160

  Informacje dodatkowe

  • Kandydaci powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie oraz ukończone studia podyplomowe z zakresu mediacji lub kurs z zakresu mediacji.
  • Czas trwania: 2 semestry.
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry
  • Dni odbywania się zajęć: soboty, niedziele.
  • Część zajęć w formule online (Blended learning).

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  Natalia Kurzawa

  Certyfikowany Trener VCC, mediator, coach. Akredytowany trener i egzaminator VCC w modułach: Coaching, Negocjacje, Mediacje, doradca filozoficzny. Autorka nowatorskiej metody pracy w konfliktach Coaching konfliktu - budowanie porozumienia® oraz twórca Akademii Profesjonalnego Mediatora™ programu rozwojowego dla mediatorów opartego na rozwojowych metodach pracy w rozwiązywaniu konfliktów, mediacjach transformatywnych oraz modelu Brief Mediation™

  Absolwentka studiów na kierunku filozofia, dzięki któremu ma opanowane uniwersalne sposoby rozwiązywania problemów, posiada zdolności aplikacji wiedzy do kwestii bardziej szczegółowych, umiejętność analitycznego myślenia. Filozofia uprawnia do pracy w dziedzinach wymagających kreatywności, samodzielności intelektualnej i twórczości.

  Ukończyła liczne kursy i szkolenia: Wewnętrzy coach – najefektywniejsza forma rozwoju zasobów ludzkich, Szkoła Mediacji, Akademia coachingu – certyfikowany coach ICF, Szkoła Trenera, Studium Kompetencji Psychospołecznych, Negocjacje i mediacje w organizacji i biznesie.

  Prezes Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Mediacji i Komunikacji „Synergia”, właścicielka i dyrektor zarządzający Akademia Bliżej, wykładowca Uczelni wyższych, trener i egzaminator VCC

  Współautorka książki "Mediacje sądowe i pozasądowe"

  Więcej

  Mariola Kujańska

  Psycholog, mediator, edukator MEN, Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Członek Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Od trzydziestu lat związana z poradnictwem psychologicznym, wykładowca akademicki. Przez 14 lat pełniła funkcję zastępcy dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rybniku. Przeprowadziła wiele szkoleń z zakresu umiejętności pracy z grupą, psychologii zarządzania, asertywności, komunikacji, motywacji, negocjacji, określania preferencji zawodowych. Współautorka projektu "Zdrowie bez granic" - projekt z funduszy strukturalnych INTERREG IIIA. Wypracowywała metody aktywizacji społeczności lokalnych w celu tworzenia inicjatyw na rzecz samozatrudnienia: angażujących z jednej strony grupy znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji, a z drugiej - instytucje lokalne i organizacje pozarządowe w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, projekt "Odziedzicz pracę". Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu mediacji i rozwiazywania konfliktów. Zajmuje się doradztwem zawodowym, mediacjami i coachingiem, a także poradnictwem indywidualnym i grupowym.

  Więcej

  Roman Cieśla

  Ekspert w obszarach mediacji i negocjacji, coachingu, mentoringu, sprzedaży, kompetencji menedżerskich, komunikacji w biznesie, budowania odporności psychicznej, pracy z nawykami. Pracował jako manager ds. szkoleń i trener wewnętrzny w międzynarodowych korporacjach oraz mediator w organizacji. W latach 2011-2019 – prowadził projekty doradcze, szkolenia i coaching dla firm sektora MISP i szkolenia dla firm sektora korporacyjnego jako freelancer firm szkoleniowych. Prowadzi szkolenia oraz coaching w obszarach zarządzania, rozwiązywania konfliktów, budowania zespołu, komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów, mediacji, negocjacji, sprzedaży i obsługi klienta, podnoszenia efektywności osobistej, inteligencji emocjonalnej. Specjalizuje się w mediacjach transformatywnych, coachingu managerskim i zespołowym. Przeprowadził ponad 350 dni szkoleniowych m.in.: PZ Cusson, Diament Doradcy, Skandia SA, Deutsche Bank, Centrum Usług Finansowych, Wrigley Poland, Warta SA, Open Finance, Home Broker, Hager Polo, Tauron, ING Ban

  Więcej
 • Rekomendacje

  To, co jest charakterystyczne dla mediacji rozwojowo-transformatywnej, to przede wszystkim zmiana charakteru relacji wynikających z konfliktu, a nie, jak w mediacji opartej na interesach, rozwiązanie konkretnego sporu. Celem jest „wzmocnienie stron”, które oznacza odbudowanie u stron poczucia ich własnej wartości i siły oraz zdolności i wiary w możliwość rozwiązania własnych problemów życiowych. Dzięki temu uzyskują oni większą jasność co do swoich celów, dostępnych środków, opcji oraz preferencji i wykorzystują te informacje do podjęcia własnych, starannie rozważonych decyzji. W mediacji rozwojowo-transformatywnej sukcesem jest niekoniecznie wypracowanie konkretnej ugody, ale zmiana sposobu myślenia w konfliktach na użyteczny, wzmacniający po którym strony są pełne zasobów, by dać sobie radę i zawrzeć porozumienie w innych sprawach w przyszłości. Absolwenci kierunku, posiadając wiedzę nie tylko z zakresu Mediacji Rodzinnych, ale też z psychologii relacji, Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR), coachingu, Racjonalnej Terapii Zachowań (RTZ), Porozumienia Bez Przemocy, będą kompetentnymi specjalistami w mediacjach rodzinnych, karnych, sąsiedzkich, pracowniczych.

  Natalia Kurzawa
  Wykładowca Akademii WSB, Certyfikowany Trener VCC, mediator, coach

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 700 zł do 5 października 2021
  II 800 zł do 5 listopada 2021
  III 800 zł do 5 grudnia 2021
  IV 800 zł do 5 lutego 2022
  V 800 zł do 5 marca 2022
  VI 300 zł do 5 kwietnia 2022
  Ogółem 4500 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Bonifikaty

  Bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB nie łączą się, wybierz najkorzystniejszą!

  Bonifikata terminowa na studia MBA i podyplomowe w wysokości 500 zł
  do 22 września 2021 r.
  *
  *Zniżka nie obowiązuje na studia podyplomowe: MBA SME, ACCA po polsku oraz studia podyplomowe w Nysie

  Bonifikata specjalna na studia ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym (Partner kierunku: EY Academy of Business) w wysokości 500 zł do 22 września 2021 r.

  Bonifikata specjalna  na studia MBA w ochronie zdrowia (Partner: EY Academy of Business) w wysokości 3000 zł do 22 września 2021 r.

  Niżej wymienione bonifikaty nie dotyczą studiów MBA i podyplomowych: Executive MBA, Master of Business Administration (Partner kierunku: EY Academy of Business), Master of Business Administration (MBA SME), ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym, MBA w ochronie zdrowia (Partner: EY Academy of Business)

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

 • Kontakt

  Centrum Studiów Podyplomowych i Rekrutacji
  tel. 32 295 93 11
  tel. 32 295 93 95
  Koordynator Studiów: Iga Pytlas e-mail: ipytlas@wsb.edu.pl

  Rekrutacja
  tel. 32 295 93 10
  tel. 32 295 93 12
  tel. 32 295 93 88

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji