Kierunek

PRAWO W ZARZĄDZANIU - ONLINE

Tryb: Online Zapisz się

Skuteczne zarządzanie zespołem to wyzwanie, które stoi przed każdym menedżerem. Konieczne są do tego umiejętności miękkie.  Jednak zarzadzanie wymaga od menedżerów także znajomości przepisów prawa. Menedżerowie często nieświadomie popełniają błędy i dopuszczają się zaniedbań. A znajomość przepisów prawa pracy to obowiązek każdego menedżera, który chce w prawidłowy sposób zarządzać w firmie, a zarazem chronić organizację przed karami i sankcjami na jakie mogą grozić za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów. Odpowiednio zaplanowany program studiów w postaci precyzyjnego doboru przedmiotów dydaktycznych, uzupełniony o bazującą na praktycznym doświadczeniu kadrę wykładowców – adwokatów i radców prawnych - pozwoli wyposażyć  Słuchaczy w niezbędną wiedzę w obszarach objętych programem, m. in. w zakresie:

 • stosunków cywilnoprawnych, w tym stosunków wynikających z umów,
 • odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej grożącej menedżerom i podległym im pracownikom za działania, których dopuścili się w ramach wykonywania obowiązków zawodowych,   
 • form prowadzenia działalności gospodarczej i obowiązkami, wynikającymi z tej działalności,
 • zarządzania spółkami,  
 • stosunków pracowniczych z punktu widzenia zarówno pracodawcy, jak i pracownika.

Kształcenie na kierunku Prawo w zarządzaniu kładzie nacisk na nabycie przez Słuchaczy kompetencji do praktycznego zastosowania nabytej wiedzy. Studia przeznaczone są dla osób pozostających na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich, a także przedsiębiorców i pracodawców, którzy aspirują do roli autorytetu. Studia kierowane są także do tych osób, którzy chcą nabyć, jak i  poszerzyć swoją wiedzę prawniczą. 

 • Atuty

  • kształcenie na kierunku Prawo w zarządzaniu kładzie nacisk na nabycie przez Słuchaczy kompetencji do praktycznego zastosowania nabytej wiedzy,
  • w ramach zajęć praca na prawnych, realnych case study z organizacji z równych branż,
  • warsztatowa metoda prowadzenia zajęć,
  • kadra adwokatów, mecenasów, prawników z wiedzą merytoryczną i doświadczeniem w biznesie.
 • Program

  1. Prawo cywilne 
  2. Umowy w działalności gospodarczej
  3. Prawo handlowe
  4. Publiczne prawo gospodarcze
  5. Etyka w biznesie
  6. Ochrona danych osobowych
  7. Prawo pracy i elementy ubezpieczeń społecznych
  8. Postępowanie cywilne
  9. Podstawowe zagadnienia prawa administracyjnego oraz postępowania administracyjnego
  10. Prawo finansowe
  11. Wybrane zagadnienia prawa karnego
  12. Prawo autorskie i prawa pokrewne

  Liczba godzin - 160 godzin

  Informacje dodatkowe

  • Kandydaci powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie.
  • Czas trwania: 2 semestry
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się 2 egzaminami po każdym semestrze studiów
  • Dni odbywania się zajęć: dwa razy w miesiącu: soboty, niedziele
  • Część zajęć w formule online (Blended learning).

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  dr Tomasz Sadowski

  Wykładowca i radca prawny Akademii WSB. Specjalizuje się zasadniczo w prawie cywilnym oraz prawie gospodarczym i handlowym. Ponadto posiada duże doświadczenie w dziedzinie związanej z zabezpieczaniem i windykacją wierzytelności. Początki jego drogi zawodowej wiążą się z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego gdzie uzyskał tytuł magistra, a następnie doktora prawa. Ukończył również aplikację sędziowską przy Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, a następnie aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.

  Więcej

  mec. Łukasz Staszel

  Wykładowca i adwokat Akademii WSB. Absolwent stacjonarnych studiów prawniczych na WPiA UŚ, ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców, zdobywał doświadczenie w kancelariach radców prawnych, kancelariach adwokackich, działach prawnych oraz w kancelarii komorniczej. Uczestniczył w tworzeniu i przekształcaniu spółek prawa handlowego z różnych branż. Autor publikacji naukowych  z zakresu prawa cywilnego oraz prawa publicznego gospodarczego.

  Więcej

  mec. Maciej Pandzich

  Wykładowca i adwokat Akademii WSB, który aplikację adwokacką ukończył w Izbie Adwokackiej  w Katowicach. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie karnym oraz prawie zamówień publicznych - w tym zamówieniach realizowanych  z funduszy europejskich. Świadczy usługi prawne w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii na rzecz przedsiębiorców z różnych branż jak i dla klientów indywidualnych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na kierunkach Zarządzanie, Transport oraz Administracja. Wykładowca studiów podyplomowych Akademii WSB na kierunkach Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami oraz Prawo w zarządzaniu.

  Więcej
 • Rekomendacje

  Efektywne zarządzanie zespołem wymaga od Menedżera autorytetu. Autorytet buduje się poprzez charyzmę, doświadczenie, ale również rozległą wiedzę. Dlatego współczesny Menedżer powinien obok umiejętności sprawnego zarządzania personelem posiadać także szeroką wiedzą, również z obszaru prawa. Dla wielu menadżerów to właśnie zawiłości naszego systemu prawnego stanowią przyczynę wątpliwości utrudniających podjęcie właściwych decyzji. Z tą myślą postanowiliśmy stworzyć kierunek Prawo w zarządzaniu, którego program pozwala wyposażyć absolwentów w wiedzę prawniczą z zakresu m.in. prawa cywilnego – umów w działalności gospodarczej, prawa gospodarczego i handlowego, prawa pracy, prawa podatkowego. Wykładowcami w ramach kierunku Prawo w zarządzaniu są doświadczeni adwokaci, radcowie prawni oraz specjaliście z różnych gałęzi prawa.

  mec. Łukasz Staszel 
  Wykładowca i adwokat Akademii WSB

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 500 zł w dniu zapisu
  I 600 zł do 5 października 2021
  II 600 zł do 5 listopada 2021
  III 600 zł do 5 grudnia 2021
  IV 600 zł do 5 marca 2022
  V 600 zł do 5 kwietnia 2022
  Ogółem 3500 zł  

   

  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Bonifikaty

  Bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB nie łączą się, wybierz najkorzystniejszą!

  Bonifikata terminowa na studia MBA i podyplomowe w wysokości 500 zł
  do 22 września 2021 r.
  *
  *Zniżka nie obowiązuje na studia podyplomowe: MBA SME, ACCA po polsku oraz studia podyplomowe w Nysie

  Bonifikata specjalna na studia ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym (Partner kierunku: EY Academy of Business) w wysokości 500 zł do 22 września 2021 r.

  Bonifikata specjalna  na studia MBA w ochronie zdrowia (Partner: EY Academy of Business) w wysokości 3000 zł do 22 września 2021 r.

  Niżej wymienione bonifikaty nie dotyczą studiów MBA i podyplomowych: Executive MBA, Master of Business Administration (Partner kierunku: EY Academy of Business), Master of Business Administration (MBA SME), ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym, MBA w ochronie zdrowia (Partner: EY Academy of Business)

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

 • Kontakt

  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  tel. 32 295 93 11
  tel. 32 295 93 95
  Koordynator Studiów: Agnieszka Dynowska
  e-mail: adynowska@wsb.edu.pl

  Rekrutacja
  tel. 32 295 93 10
  tel. 32 295 93 12
  tel. 32 295 93 88    

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji