Kierunek

TUTORING I MENTORING W EDUKACJI I BIZNESIE

Tryb: Hybrydowe Zapisz się

Aby  sprostać oczekiwaniom XXI wieku, liderzy organizacji, nauczyciele i dyrektorzy potrzebują nowoczesnej wiedzy, praktycznych umiejętności oraz konkretnych instrumentów po to, by zwiększyć efektywność  procesu rozwoju zawodowego i osobistego własnego i innych. Do narzędzi tych należą właśnie mentoring i tutoring.

Studia podyplomowe „Tutoring i mentoring w edukacji i biznesie” mają na celu praktyczne przygotowanie słuchaczy do prowadzenia indywidualnego, grupowego i zespołowego mentoringu i tutoringu  w organizacjach biznesowych oraz placówkach edukacyjnych.  Studia pozwalają na poznanie konkretnych metod, technik i narzędzi stosowanych w pracy tutorskiej i mentoringowej w działalności edukacyjnej i biznesowej. Absolwenci będą potrafili budować zaangażowane zespoły, motywować swoich pracowników oraz wspierać ich w procesie rozwoju. Zajęcia w ramach studiów będą miały przede wszystkim wymiar praktyczny, ukierunkowany na rozwój kompetencji „sprzymierzeńca rozwoju”, jakim jest tutor czy też mentor.

To studia adresowane do osób, które chcą zmieniać świat, zaczynając od zmiany siebie, bo w tym upatrują sens swojej pracy, w szczególności do: menedżerów i liderów organizacji, coachów, trenerów, doradców zawodowych, nauczycieli, wychowawców, dyrektorów szkół i innych placówek edukacyjnych, pracowników sektora poradnictwa, wsparcia i pomocy psychopedagogicznej w tym socjalnej i wszystkich osób zainteresowanych rozwojem osobistym.

 • Atuty

  • metody i praktyczne narzędzia efektywnego uczenia i rozwijania potencjału własnego i innych
  • założenia edukacji spersonalizowanej w kontekście tutoringu i mentoringu
  • budowanie wspierających proces uczenia się relacji z klientami oraz prowadzenia sesji programów mentoringowych
  • narzędzia przydatne w tutoringu naukowym i rozwojowym
  • sytuacje trudne w pracy tutora/mentora oraz sposoby raczenia sobie z nimi
  • kompetencje w zakresie rozwoju  talentów i potencjału uczniów, studentów, pracowników
  • narzędzia motywowania podopiecznych do kreatywności, samodzielnego myślenia i podejmowania nowych wyzwań,
  • inspiracja do konstruktywnego rozwiązywania konfliktów
 • Program

  Edukacja spesronalizowana - wprowadzenie 
  Sztuka skutecznego porozumiewania się 

  • Trening umiejętności społecznych
  • Komunikacja interpersonalna i intrapersonalna
  • Negocjacje i mediacje szkolne i rówieśnicze
  • Sposoby radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych

  Teoretyczne podstawy mentoringu i tutoring

  • Wstęp do mentoringu i tutoringu w edukacji  jako metody spersonalizowanej
  • Tutoring a inne formy pracy w edukacji
  • Psychologiczne aspekty mentoringu i tutoringu
  • Nauczyciel jako mentor i tutor
  • Psychologia pozytywna a tutoring
  • Nowa psychologia sukcesu- nastawienie na  rozwój

   Mentoring i tutoring w praktyce

  • Modele w mentoringu i tutoringu
  • Założenia pracy mentora i tutora
  • Proces mentoringu i tutoringu
  • Narzędzia i metody pracy  w mentoringu i tutoringu
  • Praca z talentami
  • Motywacja w tutoringu
  • Tutoring rozwojowy
  • Profil kompetencyjny tutora
  • Wdrażanie tutoringu w szkole-przykłady dobrych praktyk

  Podejścia skoncentrowane na rozwiązaniach

  • Wprowadzenie do modelu Skoncentrowanego na Rozwiązaniach
  • Zastosowanie  w edukacji
  • Metodologia prowadzenia rozmów w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach
  • Struktura sesji: praca na celach, zasobach i potrzebach
  • Praktyczne zastosowanie coachingu w edukacji : coaching kariery

  Liczba godzin: 160

  Informacje dodatkowe

  • Kandydaci powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie
  • Czas trwania: 2 semestry.
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry
  • Dni odbywania się zajęć: soboty, niedziele.
  • Część zajęć w formule online (Blended learning).

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  Mariola Król

  Akredytowany mentor i coach PCC ICF, wykładowca akademicki; trener/konsultant budowania odporności psychicznej metodą MTQ48. Specjalizuje się w coachingu i mentoringu skoncentrowanym na rozwiązaniach w podejściu psychologii zdrowia, dialogu transformacyjnym. W biznesie i organizacjach wykorzystuje coaching  narzędziowym. Przeprowadziła ponad 10 000 godzin szkoleniowych  w takich instytucjach jak: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, Centrum Edukacji Grupa Orlen, Grupa Tauron S.A. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, Częstochowie, Poznaniu, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Izba Celna, Centralne Biuro Antykorupcyjne ,Kancelarie Adwokackie KWK, Agencja Przedsiębiorczości SA w Zorach, Izba Rzemieślnicza, administracja samorządowa - Powiat Wysokomazowiecki, Augustowski oraz innych firmach usługowych z różnych branż. Wykorzystuje wiedzę i doświadczenia zdobyte w pracy zawodowej jako osoba zarządzająca i przedsiębiorca, przekładając ją na umiejętności praktyczne podczas szkoleń. Obecnie pełni funkcję dyrektora ds. rozwoju w Akademii Bliżej oraz koordynatora centrum Psychoedukacji i Coachingu Ośrodka Mediacji Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Synergia. Prowadzi szkolenia oraz coaching  w obszarach autoprezentacji, wystąpień publicznych, zarządzania i motywowania pracowników, budowania zespołu, komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów, mediacji, negocjacji, sprzedaży i obsługi klienta, podnoszenia efektywności osobistej, inteligencji emocjonalnej, radzenia sobie ze stresem oraz trudnymi sytuacjami, zarządzania czasem.

  Więcej

  Roman Cieśla

  Ekspert w obszarach mediacji i negocjacji, coachingu, mentoringu, sprzedaży, kompetencji menedżerskich, komunikacji w biznesie, budowania odporności psychicznej, pracy z nawykami. Pracował jako manager ds. szkoleń i trener wewnętrzny w międzynarodowych korporacjach oraz mediator w organizacji. W latach 2011-2019 – prowadził projekty doradcze, szkolenia i coaching dla firm sektora MISP i szkolenia dla firm sektora korporacyjnego jako freelancer firm szkoleniowych. Prowadzi szkolenia oraz coaching w obszarach zarządzania, rozwiązywania konfliktów,  budowania zespołu, komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów, mediacji, negocjacji, sprzedaży i obsługi klienta, podnoszenia efektywności osobistej, inteligencji emocjonalnej. Specjalizuje się w mediacjach transformatywnych, coachingu managerskim i zespołowym. Przeprowadził ponad 350 dni szkoleniowych m.in.: PZ Cusson, Diament Doradcy, Skandia SA, Deutsche Bank, Centrum Usług Finansowych, Wrigley Poland, Warta SA, Open Finance, Home Broker, Hager Polo, Tauron, ING Bank.

  Więcej

  Cezary Radomski

  Trener, coach, mentor i tutor, wykładowca akademicki, Trener VCC, egzaminator VCC: moduł mediacje sądowe i pozasądowe. Socjolog i psycholog specjalizujący się w psychologii biznesu, kierownik projektów rozwoju kadr od roku 2002. Absolwent psychologii Szkoły Trenerów Biznesu i Szkoły Coachingu „Moderator”.. Wieloletni współpracownik firm szkoleniowo-doradczych, do których należą m.in. TAW Polska oraz „Moderator” gdzie był m.in. współprowadzącym kilkunastu edycji Szkoły Trenerów Biznesu Moderator. Kierował projektami rozwojowymi dla menedżerów, sprzedawców i wybranych grup specjalistów. Prowadzi szkolenia oraz coaching i doradztwo w obszarach zarządzania i motywowania pracowników, budowania zespołu, rozwiązywania konfliktów, negocjacji, marketingu, sprzedaży i obsługi klienta, podnoszenia efektywności osobistej oraz działania zespołu, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów. Przeprowadził ponad 500 szkoleń m.in. w firmach finansowych, firmach branży IT, sieciach handlowych i usługowych, branży automotive, centrach badawczo rozwojowych, przedsiębiorstwach grupy KGHM oraz innych firmach produkcyjnych z różnych branż. Jest specjalistą w badaniu potencjału kadr metodą ośrodków oceny i rozwoju oraz badania potrzeb szkoleniowych i oceny ich efektywności z wykorzystaniem wywiadu epizodycznego, kwestionariuszy badania postaw, procedury „tajemniczego klienta”. Prowadzi m.in. autorskie zajęcia w Szkole AC/DC (Assessment Centre oraz Development Centre), Szkole mediacji i negocjacji.

  Więcej
 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  Wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 600 zł do 5 października 2021
  II 600 zł do 5 listopada  2021
  III 500 zł do 5 grudnia 2021
  IV 500 zł do 5 lutego 2022
  V 500 zł do 5 marca 2022
  VI 500 zł do 5 kwietnia 2022
  Ogółem 3 500 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Bonifikaty

  Bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB nie łączą się, wybierz najkorzystniejszą!

  Bonifikata terminowa na studia MBA i podyplomowe w wysokości 500 zł
  do 22 września 2021 r.
  *
  *Zniżka nie obowiązuje na studia podyplomowe: MBA SME, ACCA po polsku oraz studia podyplomowe w Nysie

  Bonifikata specjalna na studia ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym (Partner kierunku: EY Academy of Business) w wysokości 500 zł do 22 września 2021 r.

  Bonifikata specjalna  na studia MBA w ochronie zdrowia (Partner: EY Academy of Business) w wysokości 3000 zł do 22 września 2021 r.

  Niżej wymienione bonifikaty nie dotyczą studiów MBA i podyplomowych: Executive MBA, Master of Business Administration (Partner kierunku: EY Academy of Business), Master of Business Administration (MBA SME), ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym, MBA w ochronie zdrowia (Partner: EY Academy of Business)

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

 • Kontakt

  Centrum Studiów Podyplomowych i Rekrutacji
  tel. 32 295 93 11
  tel. 32 295 93 95
  Koordynator Studiów: Iga Pytlas
  e-mail: ipytlas@wsb.edu.pl

  Rekrutacja
  tel. 32 295 93 10
  tel. 32 295 93 12
  tel. 32 295 93 88    

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji