Kierunek

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (PARTNER KIERUNKU: EY ACADEMY OF BUSINESS) - ONLINE

Tryb: Online Zapisz się

Program studiów Master of Business Administration powstał we współpracy z EY Academy of Business (dawniej Ernst & Young), firmą, która jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Studia Master of Business Administration kształcą kompetentnych i odpowiedzialnych przywódców, którzy potrafią stosować twórcze, skuteczne i trwałe rozwiązania przyszłych problemów i podejmować wyzwania poprzez aktywne stosowanie najnowszych metod z zakresu zarządzania. Studia rozwijają i pogłębiają umiejętności menedżerskie (np. zarządzanie projektami, finansami, innowacjami), pozwalające na zarządzanie złożonymi sytuacjami w firmie, gwarantujące odniesienie sukcesu w ciągle zmieniającym się biznesie.

Program studiów jest dostosowany do potrzeb świata biznesu i przyszłych jego wyzwań. Składa się z siedmiu modułów, tj.: analiza i zarządzanie strategiczne, finanse i rachunkowość, prawo cywilne i handlowe, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie projektami i procesami biznesowymi, marketing i zarządzanie sprzedażą. Ostatni moduł stanowią wdrożeniowe projekty menedżerskie z zakresu: HR, finansów, zarządzania projektami, marketingu i zarządzania sprzedażą. Program obejmuje realizację projektów, spotkań panelowych, wizyt studyjnych, szkoleń e-learningowych oraz pracy samokształceniowej.

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, business case, analizy przypadków, action learning, coachingu grupowego, dyskusji panelowych, gier decyzyjnych i treningów kierowniczych. Słuchacze nie tylko mają wgląd w przypadki, które zostały już opisane, ale również dzielą się nawzajem doświadczeniami.

 • Atuty

  • studia wyróżnione w rankingu studiów MBA Perspektywy 2018
   • 3. miejsce w Polsce w kategorii "Studenci programu" - najwyższe oceny w kategoriach "Wymagane doświadczenie zawodoweStudenci na stanowiskach kierowniczychSelekcja oraz Studia finansowane przez pracodawcę
   • 11. miejsce w Polsce w kategorii "Kadra dydaktyczna programu" - najwyższe oceny w kategoriach Wykładowcy-praktycyDoświadczenie dyrektora programuNasycenie kadry akademickiej osobami o najwyższych kwalifikacjach oraz Dostępność kadry wykładowców dla studentów
  • Partner biznesowy programu – EY Academy of Business
  • Absolwenci otrzymują ukończenia studiów podyplomowych Akademii WSB oraz dyplom EY Academy of Business
  • Absolwent  może ubiegać się o zasiadanie w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa zgodnie z Ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym
  • W pakiecie dodatkowe szkolenia e-learningowe realizowane we współpracy z EY Academy of Business.
  • kadra praktyków - członków managementu wysokiego szczebla korporacji międzynarodowych
  • realizacja 4 modułów projektowych w zakresie finansów, HR, jakości i procesów oraz standardów sprzedaży i marketingu
  • zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, business case, analizy przypadków, action learning, coachingu grupowego, dyskusji panelowych, gier decyzyjnych i treningów kierowniczych
  • Absolwenci kierunku mogą dołączyć do KLUBU MBA – w ramach którego odbywają się wydarzenia edukacyjne, tj. kursy, szkolenia, prelekcje, konferencje; kulturalne oraz integracyjne, sportowe, hobbystyczne. Klub MBA ma na celu również realizowanie spotkań networkingowych, których celem jest  nie tylko wymiana kontaktów biznesowych, ale również wzmocnienie więzi między absolwentami, a także absolwentów z Akademią WSB.
  • oprócz standardowych 4 szkoleń e-learningowych realizowanych we współpracy z EY Academy of Business Słuchacze otrzymują możliwość uczestniczenia w 2 szkoleniach EKSTRA,
  • dodatkowe bezpłatne webinaria m.in. na temat problemów prawnych, ochrony danych osobowych, zarządzania stresem itp.,
  • wirtualne wizyty studyjne m.in. w laboratoriach wirtualnych.
 • Program

  MODUŁ I - Analiza i zarządzanie strategiczne

  1. Zarządzanie strategiczne
  2. Wdrażanie i monitorowanie wdrażania strategii
  3. Analiza determinant otoczenia biznesowego
  4. Zarządzanie operacyjne, biznes plan
  5. Oczekiwania Rady Nadzorczej w odniesieniu do zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej – regulacje i praktyki rynkowe
   Zarządzanie ryzykiem
  6. Negocjacje i kontakty międzynarodowe
  7. Zasady działalności przedsiębiorców – odpowiedzialność członków zarządu
  8. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców
  9. Restrukturyzacja przedsiębiorstw

  MODUŁ II - Finanse i rachunkowość

  1. Sprawozdania finansowe jako narzędzie komunikacji firmy z interesariuszami
  2. Analiza finansowa - konstrukcja, interpretacje, wady i zalety podstawowych wskaźników
  3. Zarządzanie kapitałem obrotowym oraz płynnością firmy
  4. Porównanie źródeł finansowania firmy – wady, zalety, koszty
  5. Rachunkowość kreatywna czyli na co zwracać uwagę czytając sprawozdania finansowe
  6. Rachunkowość zarządcza, controlling i budżetowanie
  7. Ocena projektów inwestycyjnych
  8. Zarządzanie ryzykiem finansowym
  9. Projekt wdrożeniowy

  MODUŁ III - Prawo cywilne i handlowe

  MODUŁ IV - Zarządzanie zasobami ludzkimi

  1. Strategie zarządzania zasobami ludzkimi
  2. Human Performance Improvement
  3. Psychologia zespołu pracowniczego
  4. Styl coachingowy w zarządzaniu
  5. Psychologiczne aspekty zarządzania kompleksowością biznesu
  6. Przywództwo
  7. Zarządzanie zmianą w organizacji
  8. Projekt wdrożeniowy

  MODUŁ V - Zarządzanie projektami i procesami biznesowymi

  1. Zarządzanie innowacjami
  2. Zarządzanie projektami
  3. Zarządzanie jakością i narzędzia doskonalenia organizacji
  4. Zarządzanie procesami w organizacji
  5. Projekt wdrożeniowy

  MODUŁ VI - Marketing i zarządzanie sprzedażą

  1. Strategie zarządzania marketingiem
  2. Analiza rynku, marketing
  3. Strategiczne zarządzanie sprzedażą i zespołami sprzedażowymi
  4. Psychologia klienta i zarządzanie relacjami z klientami
  5. Projekt wdrożeniowy

  MODUŁ VII - Zespołowe projekty menedżerskie

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  Michał Błeszyński

  Biegły rewident, posiada kwalifikacje CIA (Certifed Internal Auditor) i jest członkiem ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Przez pięć lat pracował w dziale audytu Ernst & Young i zajmował się badaniem sprawozdań finansowych głównie spółek produkcyjnych, a także grup kapitałowych działających na rynku nieruchomości. Brał również udział w szkoleniu nowych pracowników działu audytu w zakresie wykonywania zadań audytu zewnętrznego.

  Od 2008 pracuje jako trener w EY Academy of Business, gdzie specjalizuje się w tematyce Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej rachunkowości zarządczej oraz w audycie wewnętrznym.

  Prowadził szkolenia zamknięte m.in. dla:

  • TRW Polska,
  • Sephora Polska,
  • PZL Mielec,
  • Piotr i Paweł,
  • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Bank Gospodarstwa Krajowego,
  • PZU.
  Więcej

  Jarosław Olszewski

  Biegły rewident, CFA (Chartered Financial Analyst) oraz CIA (Certified Internal Auditor)oraz jest członkiem ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

  Przez pierwsze kilka lat pracy zawodowej zdobywał doświadczenie audytora uczestnicząc w badaniach sprawozdań finansowych, przeglądach oraz projektach due dilligence firm sektorów przemysłowego oraz usługowego. W następnych latach skoncentrował się na prowadzeniu warsztatów szkoleniowych w zakresie MSSF, ustawy o rachunkowości, ACCA, CFA, audytu wewnętrznego oraz finansów dla niefinansistów. Specjalizuje się w tematyce Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Prowadzi zarówno szkolenia otwarte dotyczące zagadnień ogólnych, jak i dedykowane, specjalistyczne warsztaty o tematyce wynikającej z konkretnych potrzeb klienta.

  Prowadził szkolenia zamknięte dla największych firm oraz instytucji polskiej gospodarki:

  • KGHM Polska Miedź,
  • Polska Grupa Energetyczna,
  • Tauron Polska Energia,
  • Enea,
  • Energa,
  • Jastrzębska Spółka Węglowa,
  • Katowicki Holding Węglowy,
  • Shell,
  • Lotos,
  • mBank Hipoteczny,
  • Bank Gospodarstwa Krajowego,
  • Bank Zachodni WBK,
  • Santander Consumer Bank,
  • Unilever Polska,
  • Robert Bosch,
  • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.
  Więcej

  Zbigniew Pindel

  Starszy Menedżer w kancelarii prawnej EY Law. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2010 r. został wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Od 2008 r. doradca podatkowy. Kieruje pracami zespołu prawnego EY Law w biurze w Krakowie i Katowicach.

  Specjalizuje się w doradztwie prawnym związanym z procesami reorganizacyjnymi w spółkach, fuzji i przejęć, prawie pomocy publicznej, sporach jak też w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie prawa cywilnego, handlowego i korporacyjnego. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego zarówno dla polskich, jak i zagranicznych podmiotów gospodarczych, w szczególności z branży motoryzacyjnej, chemicznej, usług finansowych, usługowej oraz przemysłu ciężkiego i sektora energetycznego.

  Uczestniczył w szeregu projektów restrukturyzacyjnych w ramach grup kapitałowych, w szczególności w połączeniach (w tym również transgranicznych), przekształceniach, transakcjach aportowych, a także w procesach transakcyjnych (transakcjach nabycia i zbycia udziałów/akcji/przedsiębiorstw) oraz due diligence. Reprezentuje również klientów w postępowaniach sądowych (w szczególności w zakresie prawa handlowego i cywilnego). Uczestniczył także w wielu projektach w zakresie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie (compliance), w tym wielu prowadzonych przez Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY, wspierając je od strony prawnej. Prowadził szereg szkoleń w zakresie odpowiedzialności członków władz spółek.

  Więcej

  dr Marta Czerwiec

  Doktor nauk o zarządzaniu Akademii Leona Koźmińskiego, doświadczony konsultant biznesowy i coach. Wykładowca Executive MBA. Absolwentka Akademii Coachingu w Londynie. Trener i pierwszy certyfikowany praktyk PRISM Brain Mapping w Polsce. Zajmuje się prowadzeniem ludzi i firm przez procesy zmian. Prowadzi warsztaty, facylitacje oraz sesje coachingu w języku polskim i angielskim. Łączy doświadczenia nauki i biznesu – od 15 lat współpracuje z ośrodkami badawczymi i przedsiębiorstwami. Publikuje w języku polskim i angielskim. Ma na koncie ponad 8000 godzin spędzonych na sali jako trener. Certyfikowany partner PRISM Akademii WSB. Doświadczony konsultant, coach i trener.

  Więcej

  dr Marcin Lis

  Doktor nauk technicznych, ekspert w zakresie systemów jakości, zarządzania projektami innowacyjnymi, systemów zintegrowanych. Wieloletni manager na poziomie Executive w Orange S.A. Posiada bogate doświadczenie korporacyjne zdobyte w międzynarodowych firmach usługowych, zatrudniony na kluczowych stanowiskach menedżerskich związanych z zarządzaniem jakością i  procesami, marketingiem, zarządzaniem projektami oraz obsługą klienta. Obecnie pełni funkcje menedżerskie w szkolnictwie wyższym. Przewodniczącego Rady Ekspertów w Akademii WSB oraz Wiceprzewodniczący Komisji ds. Innowacyjności, Konkurencyjności i Współpracy Nauki z Biznesem działającej przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach.

  Więcej

  Grzegorz Kądzielawski

  Doktor nauk prawnych. Adiunkt na Wydziale Zarządzania w Akademii WSB, Dyrektor Instytutu Badań nad Sztuczną Inteligencją. Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. odpowiedzialny za inwestycje, innowacje oraz obszar badawczo – rozwojowy. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w administracji państwowej (Sejm RP, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) jak też w sektorze pozarządowym (m.in. Fundacja Energia dla Europy, Tarnowskie Towarzystwo Naukowe, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Fundacja Giełdy Papierów Wartościowych). Posiada również bogate doświadczenie związane z pracą w organach nadzoru (m.in. Polskie Radio w Warszawie „RDC” S.A., Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” S.A. w Zębcu, H. Cegielski Poznań S.A., MPEC Chełm sp. z o.o.). Jest ekspertem europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET – European Credit System for Vocational Education and Training). Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach oraz Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowalnych. Członek Rady Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych oraz członek Kolegium Doradców Sieci Badawczej Łukasiewicz. Przewodniczący Rady Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. Wiceprezydent międzynarodowej organizacji branżowej Fertilizers Europe. Autor i współautor kilkudziesięciu artykułów naukowych dot. zarządzania, handlu i zagadnień technologicznych. Współautor publikacji książkowej: „Buduję swoją pierwszą drukarkę 3D”.

  Więcej

  Dariusz Wylon

  Prawnik, business coach i facylitator, który od ponad 10 lat zajmuje się rozwojem zespołów i organizacji oraz wdrażaniem innowacyjnych praktyk z zakresu zarządzania i przywództwa. Pracował z menedżerami, kierownikami projektów i scrum masterami z ponad 20 krajów świata na dwóch kontynentach. Jest ekspertem od samoorganizujących się zespołów, turkusowych organizacji oraz zwinnego przywództwa i HR.

  Od 2011 roku, jako CCO (Chief Communications Officer), wdraża praktyki Agile i  Management 3.0 w Selleo jednej z najbardziej innowacyjnie zarządzanych firm informatycznych w Europie, oraz, jako Senior Consultant / Executive Coach w Simitri International oraz Marshall Goldsmith Certified Executive Coach, prowadzi coaching i szkolenia dla międzynarodowych korporacji takich jak Cisco, Unilever czy Credit Swiss.

  Więcej
 • Rekomendacje

  Studia Master of Business Administration, prowadzone w partnerstwie z EY Academy of Business, należą do najbardziej elitarnych studiów na rynku, przynoszących wymierne profity. Predestynują do pełnienia najwyższych stanowisk w firmach, uczą myślenia strategicznego, harmonijnego - w oparciu o wypracowaną architekturę procesów. Adresowane są do osób, które posiadają już doświadczenie w biznesie i zarządzaniu, ale chcą poszerzyć wiedzę i zdobyć nowe umiejętności przez praktyczną naukę na konkretnych case studies firm odnoszących sukcesy.

  Dyplom MBA jest dokumentem uprawniającym do zarządzania największymi i najbardziej uznanymi przedsiębiorstwami w gospodarce, instytucjami samorządowymi, jak również jednostkami naukowymi. Światowe doświadczenia wskazują, że długość życia programu MBA jest ograniczona do kilkunastu lat. Dlatego z Akademią WSB stworzyliśmy program MBA dopasowanych do globalnej, innowacyjnej, cyfrowej i zmiennej gospodarki, opartych na nowych analizach, które zastąpią stare modele zarządzania.

  Michał Błeszyński
  FCCA, CIA
  Manager
  Academy of Business

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 500 zł w dniu zapisu
  I 3000 zł do 5 października 2021
  II 3000 zł do 5 grudnia 2021
  III 3000 zł do 5 lutego 2022
  IV 3000 zł do 5 marca 2022
  V 2400 zł do 5 maja 2022
  Ogółem 14900 zł  

   

  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie wniosku

 • Bonifikaty

  Bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB nie łączą się, wybierz najkorzystniejszą!

  Bonifikata terminowa na studia MBA i podyplomowe w wysokości 500 zł
  do 22 września 2021 r.
  *
  *Zniżka nie obowiązuje na studia podyplomowe: MBA SME, ACCA po polsku oraz studia podyplomowe w Nysie

  Bonifikata specjalna na studia ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym (Partner kierunku: EY Academy of Business) w wysokości 500 zł do 22 września 2021 r.

  Bonifikata specjalna  na studia MBA w ochronie zdrowia (Partner: EY Academy of Business) w wysokości 3000 zł do 22 września 2021 r.

  Niżej wymienione bonifikaty nie dotyczą studiów MBA i podyplomowych: Executive MBA, Master of Business Administration (Partner kierunku: EY Academy of Business), Master of Business Administration (MBA SME), ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym, MBA w ochronie zdrowia (Partner: EY Academy of Business)

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji