Kierunek

MBA W OCHRONIE ZDROWIA (PARTNER: EY ACADEMY OF BUSINESS) DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - ONLINE

Tryb: Online Zapisz się
 *
 *
 *
 *


Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Partner kierunku:

Patronat kierunku:

Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

 

W związku ze zmianami planowanymi przez Resort Zdrowia w zakresie zarządzania podmiotami leczniczymi osoba, która będzie aspirować do pełnienia funkcji kierowniczej podmiotu leczniczego będzie zobowiązana m.in. do ukończenia studiów podyplomowych na kierunku MBA w ochronie zdrowia.

Absolwent kierunku MBA w ochronie zdrowia (partner: EY Academy of Business) dla Pielęgniarek i Położnych może ubiegać się o zasiadanie w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa zgodnie z Ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Formuła studiów dostarcza pełny zestaw narzędzi niezbędnych do skutecznego zarządzania placówkami medycznymi. Ideą studiów jest dostarczenie kadrze zarządzającej placówkami ochrony zdrowia niezbędnej wiedzy i kompetencji z zakresu zarządzania strategicznego, wiedzy prawnej i ekonomicznej ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki otoczenia prawno – gospodarczego podmiotów leczniczych, poprawiających jakość procesów zarządczych.

Program skierowany jest do Pielęgniarek oraz Położnych przygotowujących się do zarządzania jednostkami funkcjonującymi w ochronie zdrowia, osób odpowiedzialnych za organizację i nadzór w ochronie zdrowia.

 • Atuty

  • Partner biznesowy programu – EY Academy of Business,

  • Absolwent  może ubiegać się o zasiadanie w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa zgodnie z Ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym,

  • Absolwenci otrzymują ukończenia studiów podyplomowych Akademii WSB oraz dyplom EY Academy of Business,

  • Kadra praktyków - członków managementu wysokiego szczebla m.in. podmiotów medycznych,

  • Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, business case, analizy przypadków, action learning, coachingu grupowego, dyskusji panelowych i treningów kierowniczych,

  • Modułowy charakter programu.

 • Partnerzy

  Patronat kierunku:

  Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

  Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

 • Program

  Moduł: zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia

  • Zarządzanie strategiczne
  • Wdrażanie i monitorowanie wdrażania strategii
  • Zarządzanie ryzykiem i zarządzanie kryzysowe a system ochrony zdrowia
  • Oczekiwania Rady Nadzorczej w odniesieniu do zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej w ochronie zdrowia – regulacje i praktyki rynkowe
  • Analiza determinant otoczenia biznesowego
  • Modele ochrony zdrowia
  • Ekonomia menedżerska
  • Rola administracji państwowej i Jednostek Samorządu Terytorialnego w systemie ochrony zdrowia
  • Projekt wdrożeniowy – strategia i zarządzanie zmianą w jednostce ochrony zdrowia

  Moduł: Finanse i rachunkowość w ochronie zdrowia

  • Sprawozdania finansowe jako narzędzie komunikacji podmiotu medycznego z interesariuszami. Rachunkowość kreatywna czyli na co zwracać uwagę czytając sprawozdania finansowe
  • Analiza finansowa - konstrukcja, interpretacje, wady i zalety podstawowych wskaźników. Zarządzanie kapitałem obrotowym oraz płynnością firmy
  • Rachunkowość zarządcza, controlling i budżetowanie
  • Porównanie źródeł finansowania jednostek ochrony zdrowia  – wady, zalety, koszty
  • Zarządzanie kapitałem obrotowym oraz płynnością jednostek ochrony zdrowia
  • Zarządzanie ryzykiem finansowym
  • Projekt wdrożeniowy: zarządzanie finansami w jednostce ochrony zdrowia

  Moduł: Przywództwo i zarządzanie kapitałem ludzkim w ochronie zdrowia

  • Zarządzanie kapitałem ludzkim
  • Psychologia przywództwa 
  • Warsztat negocjacji i mediacji 
  • System motywacyjny w jednostkach ochrony zdrowia 
  • Sztuka wystąpień publicznych 
  • Metody i techniki budujące zaangażowanie pracownicze
  • Warsztat kreatywności – Design Thinking 
  • Projekt wdrożeniowy: Zarządzanie kapitałem ludzkim

  Moduł: Prawo w ochronie zdrowia

  • Elementy prawa cywilnego i handlowego 
  • Prawo pracy i uprawnienia związków zawodowych
  • Prawo farmaceutyczne
  • Prawo medyczne
  • Odpowiedzialność prawna kadry menedżerskiej
  • Ochrona danych medycznych. Przepisy RODO w praktyce jednostek ochrony zdrowia
  • Prawa pacjenta i dokumentowanie świadczeń medycznych
  • Prawne aspekty wykonywania zawodów medycznych- rola samorządów zawodowych

  Moduł: Standardy medyczne w ochronie zdrowia

  • Zarządzanie jakością i procesami w jednostkach ochrony zdrowia
  • Lean management – metody i narzędzia doskonalenia
  • Zarządzanie projektami w ochronie zdrowia
  • Proces akredytacji jednostki ochrony zdrowia
  • Funkcjonowanie Narodowego Funduszu Zdrowia i finansowanie opieki zdrowotnej w Polsce
  • Marketing w ochronie zdrowia
  • Zarządzanie w Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  • Projekt wdrożeniowy: Systemowe podejście do zarządzania procesami w jednostce ochrony zdrowia

  Informacje dodatkowe

  • Kandydaci powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie
  • Czas trwania: 3 semestry (416 godzin), realizowane w ciągu 1 roku
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się 3 egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki oraz złożeniem zespołowych projektów menedżerskich (max. 5 osób) z poszczególnych modułów.
  • Dni odbywania się zajęć: zajęcia raz / dwa razy w miesiącu: soboty, niedziele, w godz. 8.00 - 17.55.
  • Zajęcia realizowane online

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  dr hab. n. praw. Dorota Karkowska

  Członek Rady Fundacji, ekspert w Instytucie Praw Pacjenta  i Edukacji Zdrowotnej w Warszawie; Dyrektor Centrum Wsparcia Organizacji Pacjentów przy Instytucie Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej; Członek Rady Nadzorczej Lege Farmaciae; członek Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego; Fundacja Rodzić po Ludzku; Członek Wojewódzkiej Komisji do spraw  Orzekania o  Zdarzeniach Medycznych w Warszawie - przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta; Fundator i Prezes Ius Medicine; Honorowy patronat: Stowarzyszenia Polskie Amazonki - Ruch Społeczny; Wiceprezes Fundacji Eksperci dla zdrowia; Doradca Prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie oraz przewodnicząca Zespołu ds. Studiów Strategicznych; Członek Rady Narodowego Funduszu Zdrowia w latach 2016-2020 r. jako przedstawiciel organizacji pacjentów; Członek Komisji Ekspertów ds. Zdrowia przy Rzeczniku Praw Obywatelskich; przewodnicząca Komisji Orzekającej o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie, Doradca Prezesa Rady Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych; Laureatka Nagrody Rzecznika Praw Pacjenta - Zasłużony dla Ochrony Praw Pacjenta z okazji 10 – lecia ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Od 2021 r., Członek Komisji Ekspertów ds. Zdrowia przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Od 2021 Partner Karkowska&Orzechowska, Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

  Wśród zainteresowań naukowych i badawczych znajdują się zagadnienia dotyczące: prawa medycznego, prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Zaangażowana w działalność w organizacjach pozarządowych na rzecz ochrony praw człowieka w sektorze opieki zdrowotnej.

  Więcej

  dr n. farm. Piotr Kaczmarczyk

  Właściciel firmy szkoleniowo-badawczej INTERMEN Piotr Kaczmarczyk. Twórca autorskiego programu optymalizacji gospodarki i logistyki lekowej szpitali. Czynny zawodowo farmaceuta szpitalny, obecnie w funkcji koordynatora d.s. jakości gospodarki lekowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie. Członek Naczelnej Rady Aptekarskiej, Wiceprezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej, przewodniczący Komisji Aptek Szpitalnych ŚIA.

  Wykładowca w zakresie farmakologii klinicznej oraz leczenia niedożywienia szpitalnego. Publicysta, autor ponad 200 publikacji popularyzatorskich i naukowych, a także licznych wykładów i doniesień konferencyjnych. Członek rady naukowej miesięcznika Farmakoekonomika szpitalna. Autor książki o niedożywieniu szpitalnym BIAŁY GŁÓD.

  Wśród zainteresowań  zawodowych znajdują się zagadnienia związane ze szpitalną gospodarką i logistyką lekową, jakością i bezpieczeństwem farmakoterapii, niedożywieniem klinicznym, prehabilitacją oraz opieką farmaceutyczną i komunikacją w ochronie zdrowia. Realizuje także projekty naukowo-szkoleniowe i publicystyczne w obszarze leku naturalnego.

  Więcej

  dr n. o zdr. Renata Cieślik-Tarkota

  Kierownik Oddziału Epidemiologii w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach, a także Państwowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej.

  Uczestniczka wielu konferencji i szkoleń organizowanych na terenie Polski oraz województwa śląskiego w zakresie szczepień ochronnych, chorób zakaźnych i zakażeń, higieny lecznictwa, dekontaminacji oraz działań podejmowanych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego województwa śląskiego. Współorganizatorka licznych konferencji popularno-naukowych organizowanych przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Polskie Towarzystwo Higieniczne Oddział Śląski. Uczestniczka wielu konferencji popularno-naukowych organizowanych przez Ministerstwo Zdrowia, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, NIZP-Państwowy Zakład Higieny, Główny Inspektorat Sanitarny, Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Polskie Towarzystwo Higieniczne, Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy Oddział Śląski, Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych.

  Więcej

  dr n o zdr. Ewa Momot

  Kierownik działu administracji w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim Sp. z o.o. Posiadająca 20 - letnie doświadczenie zawodowe, w tym 14 - letnie w branży ochrona zdrowia. Sprawowała nadzór nad realizacją ponad 5000 umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych  oraz opiniowała 200 wniosków aplikujących  o dofinansowanie ze środków europejskich. Przeprowadziła ponad 100 kontroli i audytów  w jednostkach ochrony zdrowia, a ok. 60 jednostek ochrony zdrowia obejmowała nadzorem.

  Więcej

  dr n. o zdr. Anna Janik

  Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu  prawa medycznego oraz administracji i zarządzania w ochronie zdrowia. Położna i oddziałowa Sali Porodowej w Szpitalu w Mikołowie, Naczelna Pielęgniarka w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach. Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Katowicach, Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Katowicach, członek Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, członek Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. Członek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, Członek Komisji Prawa i Legislacji przy NRPiP w Warszawie, Członek Zespołu Położnych przy NRPiP w Warszawie, Przewodnicząca Zespołu ds. Szpitalnictwa przy NRPiP w Warszawie, Członek Rady NFZ w Katowicach, Członek Rady Społeczne SCCS w Zabrzu, Członek Rady Społecznej GCZD  im. Jana Pawła II w Katowicach.

  Więcej

  dr n. o zdr. Hanna Dobrowolska

   Kierownik Działu Kształcenia Podyplomowego Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach (OIPiP). Przewodnicząca Komisji Kształcenia i Standardów przy OIPiP w Katowicach. Członek Komisji kontroli organizatorów kształcenia przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Warszawie. Autor licznych publikacji naukowych i rozdziałów książek. Wykładowca w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Specjalista pielęgniarstwa internistycznego. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO. Opiekun zajęć stażowych w ramach praktyk zawodowych studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Członek Rady Społecznej Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Zabrzu. Odznaczenie samorządowe - Odznaka za zasługi dla samorządu pielęgniarek  i położnych – Warszawa 2011 rok.

  Więcej

  mgr Renata Chrobot

  Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Menager Jakości oraz Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia. Wizytator Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Pełniąca funkcje kierownicze w Szpitalu im. Rydgiera w Katowicach. Uczestniczka szkoleń z zakresu: „Pełnomocnik Systemu Zarzadzania jakością PN-EN ISO 9000:2015”, „Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarzadzania wg ISO 9001”  ISO 14001oraz PN-N 18001”, „System zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001” oraz „System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg ISO 22000”, „System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy PN-N-18001”, „Program akredytacji szpitali”, „Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań normy ISO 9001:2008”.

  Więcej

  dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB

  Wykładowca Akademii WSB. Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem, posiadający blisko 20-letnie doświadczenie w pełnieniu najwyższych funkcji menedżerskich w korporacji usługowej, w tym Dyrektor w Biurze Zarządu Dyrekcji Wykonawczej Orange Polska. Przewodniczący Zespołu doradczego Ministra Edukacji i Nauki ds. programu Studenckie koła naukowe tworzą innowacje; Członek Zespołu Ministra Edukacji i Nauki ds. programu Społeczna odpowiedzialność nauki oraz działalność upowszechniająca naukę; Członek Zespołu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej  ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia The European Academy of Management (EURAM c/o EIASM – European Institute for Advanced Studies in Management). Od kilkunastu lat angażuje się w działania na rzecz rozwoju regionu oraz współpracy nauka-biznes m.in. jako: Wiceprezes Zarządu Śląskiego Związku Pracodawców Lewiatan, Prezes Delegatury Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz Wiceprzewodniczący Komisji ds. Przemysłu 4.0 oraz Wiceprzewodniczący Komisji ds. Innowacyjności, Konkurencyjności i Współpracy Nauki z Biznesem, jak również jako Członek Klubu Kapitały Śląska Cieszyńskiego. Uczestniczy w pracach Rady Społeczno-Gospodarczej przy Zarządzie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Komitecie Sterującym Regionalnej Strategii Innowacji oraz Radzie ds. Elektromobilności przy Marszałku Województwa Śląskiego jak również w Radzie Programowej Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach oraz w pracach Rady Programowej Stowarzyszenia Biznes-Nauka-Samorząd „Prosilesia”. Jest Członkiem Rady Programowej Krajowego Klastra Kluczowego „Silesia Automotive & Advanced Manufacturing” Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Wiceprezesem Zarządu Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. Za aktywność w zakresie kształtowania relacji pomiędzy nauką i biznesem odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz przez Przewodniczącego Sejmiku Złotą Odznaką Honorową za zasługi dla województwa śląskiego.

  Więcej

  dr Anna Syrek-Kosowska

  Wykładowca Akademii WSB. Psycholog biznesu od 20 lat współtworzący sukcesy liderów, pracowników, zespołów i firm polskich oraz międzynarodowych koncernów jako Manager projektów HR, Trener, Executive Coach. Ekspert w obszarze oceny potencjału menedżerskiego w procesach Zarządzania Talentami oraz rozwoju liderów. Na stałe współpracuje z globalnym liderem rynku FMCG jako psycholog odpowiadający za ocenę potencjału menedżerskiego. Należy do zespołu Coachów czołowej globalnej firmy konsultingowej The Center for Creative Leadership (CCL©) – Top10 Worldwide Executive Education. Współtwórca programów Executive MBA. Executive Coach, Superwizor Coachingu – pierwsza Polka akredytowana przez Coaching Supervision Academy (UK) (EMCC, ICF app.). Honorowy VP The International Society for Coaching Psychology. Autorka wielu publikacji z zakresu HRD (m.in. Personel i Zarządzanie, Wiedza i Praktyka, Twój Biznes, Puls Biznesu, TVN24, onet.pl ), członek rady programowej wydawnictw: Coaching Review, Coaching Psychology International. Współautorka naukowych książek o coachingu. Autorka polskiej adaptacji Modelu Pełnego Spektrum Superwizji w Coachingu (FSM, CSA) oraz Modelu SFERA (Syrek-Kosowska, Edgerton, Palmer, 2010).

  Więcej

  dr Edyta Nowak-Żółty

  Wykładowca Akademii WSB. Prodziekan Wydziału Zamiejscowego Akademii WSB w Cieszynie. Doktor nauk humanistycznych. Dyplomowany coach po Akademii Profesjonalnego Coachingu, tutor akademicki, trener rozwoju osobistego i konsultant w obszarze edukacji. Akredytowany trener metody Insight Discowery. Prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu: komunikacji międzyludzkiej, asertywności, negocjacji, zarządzania sobą w czasie, budowania zespołów, obsługi klienta, zarządzania coachingowego, savoir vivru w biznesie i urzędzie. Pasjonatka psychologii uczenia się, kształcenia i neurodydaktyki.

  Więcej

  Monika Krasińska

  Wykładowca Akademii WSB. Dyrektor Departamentu Orzecznictwa i Legislacji Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawnik. Wieloletni wykładowca z zakresu ochrony prywatności, w tym danych osobowych  i dostępu do tajemnic prawnie chronionych, autorka licznych publikacji poświęconych ochronie danych osobowych w sektorze publicznym i prywatnym.

  Więcej

  Michał Błeszyński

  Wykładowca Akademii WSB, biegły rewident, posiada kwalifikacje CIA (Certifed Internal Auditor). Jest członkiem ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Przez pięć lat pracował w dziale audytu Ernst & Young i zajmował się badaniem sprawozdań finansowych głównie spółek produkcyjnych, a także grup kapitałowych działających na rynku nieruchomości. Brał również udział w szkoleniu nowych pracowników działu audytu w zakresie wykonywania zadań audytu zewnętrznego. Od 2008 pracuje jako trener w EY Academy of Business, gdzie specjalizuje się w tematyce Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej rachunkowości zarządczej oraz w audycie wewnętrznym.

  Więcej

  Przemysław Pogłódek

  Wykładowca Akademii WSB. Inspektor pracy, były pracownik i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach, trener wpisany do Banku Wykładowców Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, biegły sądowy z zakresu czasu pracy, wykładowca prawa pracy z 18-letnim stażem w wielu renomowanych ośrodkach szkoleniowych w kraju i zagranicą, ekspert z zakresu prawa pracy wiodącego portalu prawnego biznes-firma.pl i Centrum Kształcenia HR.

  Więcej

  Marek Zuber

  Wykładowca Akademii WSB. Ekonomista, analityk, ekspert i doradca finansowy. Ekonomista i analityk w Banku Przemysłowo-Handlowym, Banku BPH - PBK. Jako główny ekonomista był związany z firmami tj.: TMS oraz Internetowy Dom Maklerski S.A. W 2005 roku został szefem doradców ekonomicznych premiera Kazimierza Marcinkiewicza. Felietonista tygodnia Parkiet oraz stały ekspert TVN CNBC. Laureat nagrody „Doradcy Politycznego Roku 2006”.

  Więcej
 • Rekomendacje

  Wyzwania, przed jakimi stoi polski sektor ochrony zdrowia determinują potrzebę stałego rozwoju kompetencji menedżerskich osób nadzorujących i kierujących placówkami opieki zdrowotnej oraz instytucjami administracji. Potrzeba kształcenia wykwalifikowanej kadry i podnoszenia kompetencji tych, którzy już uczestniczą w procesie zarządzania podmiotami leczniczymi lub jej nadzorowania, w obliczu nowych wyzwań przed jakim stoi sektor, jest dzisiaj priorytetem. Program studiów podyplomowych MBA ochronie zdrowia w Akademii WSB obejmuje kluczowe, praktyczne aspekty zarządzania, marketingu, jakości usług zdrowotnych.

  Dr Marcin Lis
  Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem

 • Bonifikaty

  Bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB nie łączą się, wybierz najkorzystniejszą!

  Bonifikata terminowa na studia MBA i podyplomowe w wysokości 1000 zł do 31 maja 2022 r.*
  *Zniżka nie obowiązuje na studia podyplomowe: MBA SME, ACCA po polsku oraz studia podyplomowe w Nysie.

  Bonifikata w wysokości 4500 zł dla Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie na studia MBA w ochronie zdrowia (partner: EY Academy of Business) dla Pielęgniarek i Położnych 

  Bonifikata terminowa dla członków Śląskiej Izby Lekarskiej na studia MBA w ochronie zdrowia (partner: EY Academy of Business)  w wysokości 4500 zł do 30 czerwca 2022 r.

  Niżej wymienione bonifikaty nie dotyczą studiów MBA i podyplomowych: Executive MBA, Master of Business Administration (Partner kierunku: EY Academy of Business), Master of Business Administration (MBA SME), ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym, Acca Strategic Professional, MBA w ochronie zdrowia (Partner: EY Academy of Business)

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 500 zł w dniu zapisu
  I 2200 zł do 5 października 2022
  II 2200 zł do 5 listopada 2022
  III 2200 zł do 5 grudnia 2022
  IV 2400 zł do 5 lutego 2023
  V 2400 zł do 5 marca 2023
  Ogółem 11 900 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Kontakt

  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  tel. 32 295 93 11
  tel. 32 295 93 95
  Koordynator studiów: mgr Ewelina Muszyńska-Zaczkowska
  e-mail: emuszynska@wsb.edu.pl
  tel. 725555999

  Rekrutacja
  tel. 32 295 93 10
  tel. 32 295 93 12
  tel. 32 295 93 88    

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji