Kierunek

MBA W OCHRONIE ZDROWIA (PARTNER: EY ACADEMY OF BUSINESS) - ONLINE

Tryb: Online Zapisz się
 *
 *
 *
 *


Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Partner kierunku:

Patronat kierunku:

W związku ze zmianami planowanymi przez Resort Zdrowia w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia osoba, która będzie aspirować do pełnienia funkcji kierowniczej w jednostkach ochrony zdrowia będzie zobowiązana m.in. do ukończenia studiów podyplomowych na kierunku MBA w ochronie zdrowia

Absolwent kierunku MBA w ochronie zdrowia (partner: EY Academy of Business) może ubiegać się o zasiadanie w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa zgodnie z Ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym. 

Formuła studiów dostarcza pełny zestaw narzędzi niezbędnych do skutecznego zarządzania placówkami medycznymi. Ideą studiów jest dostarczenie kadrze zarządzającej jednostkami ochrony zdrowia niezbędnej wiedzy i kompetencji z zakresu zarządzania strategicznego, wiedzy prawnej i ekonomicznej ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki otoczenia prawno – gospodarczego tych jednostek, poprawiających jakość procesów zarządczych.

Program skierowany jest do kadry zarządzającej lub przygotowującej się do zarządzania jednostkami funkcjonującymi w ochronie zdrowia, osób odpowiedzialnych za organizację i nadzór w ochronie zdrowia. 

 • Atuty

  • Partner kierunku – EY Academy of Business, 
  • Absolwent może ubiegać się o zasiadanie w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa zgodnie z Ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym, 
  • Możliwość zdobycia certyfikatu Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością w Placówkach Medycznych TÜV NORD Polska, 
  • Absolwenci otrzymują ukończenia studiów podyplomowych Akademii WSB oraz dyplom EY Academy of Business, 
  • Kadra praktyków - członków managementu wysokiego szczebla różnych jednostek ochrony zdrowia, w tym podmiotów medycznych, 
  • Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, business case, analizy przypadków, action learning, coachingu grupowego, dyskusji panelowych i treningów kierowniczych, 
  • Modułowy charakter programu. 
 • Program

  Moduł: zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia

  • Zarządzanie strategiczne
  • Wdrażanie i monitorowanie wdrażania strategii
  • Zarządzanie ryzykiem i zarządzanie kryzysowe a system ochrony zdrowia
  • Oczekiwania Rady Nadzorczej w odniesieniu do zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej w ochronie zdrowia – regulacje i praktyki rynkowe
  • Analiza determinant otoczenia biznesowego
  • Modele ochrony zdrowia
  • Ekonomia menedżerska
  • Rola administracji państwowej i Jednostek Samorządu Terytorialnego w systemie ochrony zdrowia
  • Projekt wdrożeniowy – strategia i zarządzanie zmianą w jednostce ochrony zdrowia

  Moduł: Finanse i rachunkowość w ochronie zdrowia

  • Sprawozdania finansowe jako narzędzie komunikacji podmiotu medycznego z interesariuszami. Rachunkowość kreatywna czyli na co zwracać uwagę czytając sprawozdania finansowe
  • Analiza finansowa - konstrukcja, interpretacje, wady i zalety podstawowych wskaźników. Zarządzanie kapitałem obrotowym oraz płynnością firmy
  • Rachunkowość zarządcza, controlling i budżetowanie
  • Porównanie źródeł finansowania jednostek ochrony zdrowia  – wady, zalety, koszty
  • Zarządzanie kapitałem obrotowym oraz płynnością jednostek ochrony zdrowia
  • Zarządzanie ryzykiem finansowym
  • Projekt wdrożeniowy: zarządzanie finansami w jednostce ochrony zdrowia

  Moduł: Przywództwo i zarządzanie kapitałem ludzkim w ochronie zdrowia

  • Zarządzanie kapitałem ludzkim
  • Psychologia przywództwa
  • Warsztat negocjacji i mediacji
  • System motywacyjny w jednostkach ochrony zdrowia
  • Sztuka wystąpień publicznych
  • Metody i techniki budujące zaangażowanie pracownicze
  • Warsztat kreatywności – Design Thinking
  • Projekt wdrożeniowy: Zarządzanie kapitałem ludzkim   

  Moduł: Prawo w ochronie zdrowia

  • Elementy prawa cywilnego i handlowego
  • Prawo pracy i uprawnienia związków zawodowych
  • Prawo farmaceutyczne
  • Prawo medyczne
  • Odpowiedzialność prawna kadry menedżerskiej
  • Ochrona danych medycznych. Przepisy RODO w praktyce jednostek ochrony zdrowia
  • Prawa pacjenta i dokumentowanie świadczeń medycznych

  Moduł: Standardy medyczne w ochronie zdrowia

  • Zarządzanie jakością i procesami w jednostkach ochrony zdrowia
  • Lean management – metody i narzędzia doskonalenia
  • Zarządzanie projektami w ochronie zdrowia
  • Proces akredytacji jednostki ochrony zdrowia
  • Funkcjonowanie Narodowego Funduszu Zdrowia i finansowanie opieki zdrowotnej w Polsce
  • Marketing w ochronie zdrowia
  • Projekt wdrożeniowy: Systemowe podejście do zarządzania procesami w jednostce ochrony zdrowia

  Informacje dodatkowe

  Kandydaci powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie

  Czas trwania: 3 semestry, realizowane w ciągu 1 roku 

  Podstawa zaliczenia: studia kończą się 3 egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki oraz złożeniem zespołowych projektów menedżerskich (max. 5 osób) z poszczególnych modułów.

  Dni odbywania się zajęć: zajęcia raz / dwa razy w miesiącu: soboty, niedziele,

  w godz. 8.00 - 17.55.

  Zajęcia realizowane online

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  dr Anna Syrek-Kosowska

  Wykładowca Akademii WSB. Psycholog biznesu od 20 lat współtworzący sukcesy liderów, pracowników, zespołów i firm polskich oraz międzynarodowych koncernów jako Manager projektów HR, Trener, Executive Coach. Ekspert w obszarze oceny potencjału menedżerskiego w procesach Zarządzania Talentami oraz rozwoju liderów. Na stałe współpracuje z globalnym liderem rynku FMCG jako psycholog odpowiadający za ocenę potencjału menedżerskiego. Należy do zespołu Coachów czołowej globalnej firmy konsultingowej The Center for Creative Leadership (CCL©) – Top10 Worldwide Executive Education. Współtwórca programów Executive MBA. Executive Coach, Superwizor Coachingu – pierwsza Polka akredytowana przez Coaching Supervision Academy (UK) (EMCC, ICF app.). Honorowy VP The International Society for Coaching Psychology. Autorka wielu publikacji z zakresu HRD (m.in. Personel i Zarządzanie, Wiedza i Praktyka, Twój Biznes, Puls Biznesu, TVN24, onet.pl ), członek rady programowej wydawnictw: Coaching Review, Coaching Psychology International. Współautorka naukowych książek o coachingu. Autorka polskiej adaptacji Modelu Pełnego Spektrum Superwizji w Coachingu (FSM, CSA) oraz Modelu SFERA (Syrek-Kosowska, Edgerton, Palmer, 2010).

  Więcej

  dr Edyta Nowak-Żółty

  Wykładowca Akademii WSB. Prodziekan Wydziału Zamiejscowego Akademii WSB w Cieszynie. Doktor nauk humanistycznych. Dyplomowany coach po Akademii Profesjonalnego Coachingu, tutor akademicki, trener rozwoju osobistego i konsultant w obszarze edukacji. Akredytowany trener metody Insight Discowery. Prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu: komunikacji międzyludzkiej, asertywności, negocjacji, zarządzania sobą w czasie, budowania zespołów, obsługi klienta, zarządzania coachingowego, savoir vivru w biznesie i urzędzie. Pasjonatka psychologii uczenia się, kształcenia i neurodydaktyki.

  Więcej

  dr Marcin Lis

  Wykładowca Akademii WSB. Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem, posiadający blisko 20-letnie doświadczenie w pełnieniu najwyższych funkcji menedżerskich w korporacji usługowej, w tym Dyrektor w Biurze Zarządu Dyrekcji Wykonawczej Orange Polska. Przewodniczący Zespołu doradczego Ministra Edukacji i Nauki ds. programu Studenckie koła naukowe tworzą innowacje; Członek Zespołu Ministra Edukacji i Nauki ds. programu Społeczna odpowiedzialność nauki oraz działalność upowszechniająca naukę; Członek Zespołu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej  ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia The European Academy of Management (EURAM c/o EIASM – European Institute for Advanced Studies in Management). Od kilkunastu lat angażuje się w działania na rzecz rozwoju regionu oraz współpracy nauka-biznes m.in. jako: Wiceprezes Zarządu Śląskiego Związku Pracodawców Lewiatan, Prezes Delegatury Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz Wiceprzewodniczący Komisji ds. Przemysłu 4.0 oraz Wiceprzewodniczący Komisji ds. Innowacyjności, Konkurencyjności i Współpracy Nauki z Biznesem, jak również jako Członek Klubu Kapitały Śląska Cieszyńskiego. Uczestniczy w pracach Rady Społeczno-Gospodarczej przy Zarządzie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Komitecie Sterującym Regionalnej Strategii Innowacji oraz Radzie ds. Elektromobilności przy Marszałku Województwa Śląskiego jak również w Radzie Programowej Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach oraz w pracach Rady Programowej Stowarzyszenia Biznes-Nauka-Samorząd „Prosilesia”. Jest Członkiem Rady Programowej Krajowego Klastra Kluczowego „Silesia Automotive & Advanced Manufacturing” Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Wiceprezesem Zarządu Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. Za aktywność w zakresie kształtowania relacji pomiędzy nauką i biznesem odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz przez Przewodniczącego Sejmiku Złotą Odznaką Honorową za zasługi dla województwa śląskiego.

  Więcej

  Dr Ewa Popławska

  Doktor nauk ekonomicznych. Specjalista z zakresu zintegrowanych systemów zarządzania: zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Auditor wiodący jednostki certyfikującej Bureau Veritas w zakresie norm ISO. Od wielu lat prowadzi działalność doradczą i szkoleniową w obszarze znormalizowanych systemów zarządzania, również w jednostkach ochrony zdrowia. Zawodowo pasjonuje się zintegrowanymi systemami zarządzania, zarządzaniem procesami czy zarządzaniem wartością. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w MED Holding S.A. w Katowicach, Polskiej Grupie Medycznej czy w Szpitalu Powiatowy w Zawierciu. Wśród najważniejszych publikacji można wymienić: "Wartość klienta w perspektywie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015", "Ocena wdrożenia systemu zarządzania jakością na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2015 w świetle audytów zewnętrznych" czy "Znaczenie systemu zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2009 w kreowaniu wartości wybranego podmiotu leczniczego".

   

  Więcej

  Michał Błeszyński

  Wykładowca Akademii WSB, biegły rewident, posiada kwalifikacje CIA (Certifed Internal Auditor). Jest członkiem ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Przez pięć lat pracował w dziale audytu Ernst & Young i zajmował się badaniem sprawozdań finansowych głównie spółek produkcyjnych, a także grup kapitałowych działających na rynku nieruchomości. Brał również udział w szkoleniu nowych pracowników działu audytu w zakresie wykonywania zadań audytu zewnętrznego.

  Od 2008 pracuje jako trener w EY Academy of Business, gdzie specjalizuje się w tematyce Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej rachunkowości zarządczej oraz w audycie wewnętrznym.

  Więcej

  Michał Dziekoński

  Wykładowca Akademii WSB, dyrektor zarządzający Business Games Institute, firmy tworzącej i wykorzystującej symulacje i gry strategiczne w szkoleniach i rozwoju pracowników. Posiada kilkanaście lat doświadczeń zawodowych w kierowaniu marketingiem B2B w dużych międzynarodowych korporacjach (m.in. Grupie Siemens). Certyfikowany trener The Chartered Institute of Marketing, autor poczytnych książek „Jak szybko napisać profesjonalny plan marketingowy” i „Wskaźniki marketingowe”.  

  Absolwent MBA w WSB-Polish Open University i Oxford Brookes University, the Chartered Institute of Marketing London, ukończył też program Marketing Training w Siemens Westinghouse w Orlando. Zrealizował projekty szkoleniowe dla m.in Jeronimo Martins Dystrybucja, Coca-Cola, Unilever, PriceWaterhouseCoopers, Danone, Hewlett-Packard, Telekomunikacja Polska, Getin Bank, Santander Bank, ZF Polpharma, Merck, i innych.

  Więcej

  Monika Krasińska

  Wykładowca Akademii WSB. Dyrektor Departamentu Orzecznictwa i Legislacji Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawnik. Wieloletni wykładowca z zakresu ochrony prywatności, w tym danych osobowych  i dostępu do tajemnic prawnie chronionych, autorka licznych publikacji poświęconych ochronie danych osobowych w sektorze publicznym i prywatnym.

  Więcej

  Jarosław Olszewski

  Wykładowca Akademii WSB. Biegły rewident, CFA (Chartered Financial Analyst) oraz CIA (Certified Internal Auditor)oraz jest członkiem ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Przez pierwsze kilka lat pracy zawodowej zdobywał doświadczenie audytora uczestnicząc w badaniach sprawozdań finansowych, przeglądach oraz projektach due dilligence firm sektorów przemysłowego oraz usługowego. W następnych latach skoncentrował się na prowadzeniu warsztatów szkoleniowych w zakresie MSSF, ustawy o rachunkowości, ACCA, CFA, audytu wewnętrznego oraz finansów dla niefinansistów. Specjalizuje się w tematyce Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Prowadzi zarówno szkolenia otwarte dotyczące zagadnień ogólnych, jak i dedykowane, specjalistyczne warsztaty o tematyce wynikającej z konkretnych potrzeb klienta.

  Więcej

  Przemysław Pogłódek

  Wykładowca Akademii WSB. Inspektor pracy, były pracownik i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach, trener wpisany do Banku Wykładowców Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, biegły sądowy z zakresu czasu pracy, wykładowca prawa pracy z 18-letnim stażem w wielu renomowanych ośrodkach szkoleniowych w kraju i zagranicą, ekspert z zakresu prawa pracy wiodącego portalu prawnego biznes-firma.pl i Centrum Kształcenia HR.

  Więcej

  Marek Zuber

  Wykładowca Akademii WSB. Ekonomista, analityk, ekspert i doradca finansowy. Ekonomista i analityk w Banku Przemysłowo-Handlowym, Banku BPH - PBK. Jako główny ekonomista był związany z firmami tj.: TMS oraz Internetowy Dom Maklerski S.A. W 2005 roku został szefem doradców ekonomicznych premiera Kazimierza Marcinkiewicza. Felietonista tygodnia Parkiet oraz stały ekspert TVN CNBC. Laureat nagrody „Doradcy Politycznego Roku 2006”.

  Więcej

  dr Krystian Dudek

  Doktor nauk humanistycznych, wykładowca kierunku MBA w Ochronie Zdrowia, praktyk współpracujący ze szpitalami, pełnomocnik Rektor Akademii WSB ds. Strategii komunikacji i PR, właściciel Instytutu Publico – firmy szkoleniowej i agencji PR. Trener biznesu, wykładowca, komentator, ekspert z zakresu public relations, marketingu, sprzedaży, komunikacji promocyjnej i kryzysowej, wystąpień publicznych, autoprezentacji, motywacji oraz marketingu politycznego. Łączy wiedzę naukową z doświadczeniem praktycznym. Prowadził i konsultował kilkadziesiąt kampanii wyborczych; pomagał wprowadzać na rynek marki; sprzedawać produkty, usługi i idee. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i eksperckich, książek, a także komentarzy dla największych mediów w Polsce: TVP, TVN, TVP Info, TVN24, Polsat News, Polityki, Newsweeka, Gazety Finansowej, Gazety Wyborczej, Pulsu Biznesu, Dziennika Zachodniego, Strefy Biznesu, Pierwszego Miliona (Forbes) czy Home&Market. Ma na koncie kilkaset zrealizowanych projektów PR (PR, PR kryzysowy) i szkoleniowych (wśród nich projekty wyróżniane nagrodami branżowymi) m.in. dla: KGHM Polska Miedź, Fiat Poland, LUX MED, Grupa Górażdże HeidelbergCement w Polsce.

  Więcej
 • Rekomendacje

  Wyzwania, przed jakimi stoi polski sektor ochrony zdrowia determinują potrzebę stałego rozwoju kompetencji menedżerskich osób nadzorujących i kierujących placówkami opieki zdrowotnej oraz instytucjami administracji. Potrzeba kształcenia wykwalifikowanej kadry i podnoszenia kompetencji tych, którzy już uczestniczą w procesie zarządzania podmiotami leczniczymi lub jej nadzorowania, w obliczu nowych wyzwań przed jakim stoi sektor, jest dzisiaj priorytetem. Program studiów podyplomowych MBA ochronie zdrowia w Akademii WSB obejmuje kluczowe, praktyczne aspekty zarządzania, marketingu, jakości usług zdrowotnych.

  Dr Marcin Lis
  Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem

 • Bonifikaty

  Bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB nie łączą się, wybierz najkorzystniejszą!

  Bonifikata terminowa na studia MBA i podyplomowe w wysokości 1000 zł do 16 stycznia 2022 r.*
  *Zniżka nie obowiązuje na studia podyplomowe: MBA SME, ACCA po polsku oraz studia podyplomowe w Nysie.

  Niżej wymienione bonifikaty nie dotyczą studiów MBA i podyplomowych: Executive MBA, Master of Business Administration (Partner kierunku: EY Academy of Business), Master of Business Administration (MBA SME), ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym, MBA w ochronie zdrowia (Partner: EY Academy of Business)

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 500 zł w dniu zapisu
  I 2200 zł do 5 marca 2022
  II 2200 zł do 5 maja 2022
  III 2200 zł do 5 października 2022
  IV 2400 zł do 5 grudnia 2022
  V 2400 zł do 5 lutego 2023
  Ogółem 11 900 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Kontakt

  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  tel. 32 295 93 11
  tel. 32 295 93 95
  Koordynator studiów: mgr Ewelina Muszyńska-Zaczkowska
  e-mail: emuszynska@wsb.edu.pl
  tel. 725555999

  Rekrutacja
  tel. 32 295 93 10
  tel. 32 295 93 12
  tel. 32 295 93 88    

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji