Kierunek

MBA W OCHRONIE ZDROWIA (PARTNER: EY ACADEMY OF BUSINESS)

Tryb: Hybrydowe Zapisz się

Patronat:

Zmieniająca się sytuacja na rynku usług zdrowotnych, stale rosnąca konkurencja oraz związane z tym zabieganie o pacjenta, zmusza do podejmowania coraz nowszych i bardziej efektywnych metod zarządzania placówkami opieki zdrowotnej. Wysoka jakość usług medycznych, ciągłe jej doskonalenie i dopasowanie do potrzeb Pacjentów, to jeden z najistotniejszych problemów współczesnej ochrony zdrowia. W związku z tym jednostki ochrony zdrowia muszą przyjąć orientację przyszłościową, ze względu na wzrastające oczekiwania pacjentów. Wysoka jakość opieki zdrowotnej to również zasoby medyczne, kadrowe, infrastrukturalne i finansowe, które są zorganizowane w możliwie najbardziej efektywny sposób. Oznacza to podejmowanie działań, których celem jest zaspokojenie potrzeb społeczeństwa w zakresie profilaktyki, promocji zdrowia, diagnostyki, terapii i rehabilitacji oraz gwarancja, że udzielana opieka spełnia wymagania bezpieczeństwa, skuteczności i efektywności. 

W związku ze zmianami planowanymi przez Resort Zdrowia w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia osoba, która będzie aspirować do pełnienia funkcji kierowniczej w jednostkach ochrony zdrowia będzie zobowiązana m.in. do ukończenia studiów podyplomowych na kierunku MBA w ochronie zdrowia. 

Studia MBA w ochronie zdrowia mają na celu zapoznanie słuchaczy z funkcjonowaniem systemów ochrony zdrowia w Polsce i na świecie oraz nabycie przez słuchaczy umiejętności menedżerskich w najważniejszych obszarach funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia, koniecznych do zarządzania tymi jednostkami, realizacji programu restrukturyzacji służby zdrowia oraz inicjowania nowych przedsięwzięć w tej dziedzinie.  

Formuła studiów dostarcza pełny zestaw narzędzi niezbędnych do skutecznego zarządzania placówkami medycznymi. Ideą studiów jest dostarczenie kadrze zarządzającej jednostkami ochrony zdrowia niezbędnej wiedzy i kompetencji z zakresu zarządzania strategicznego, wiedzy prawnej i ekonomicznej ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki otoczenia prawno – gospodarczego tych jednostek, poprawiających jakość procesów zarządczych.

Program skierowany jest do kadry zarządzającej lub przygotowującej się do zarządzania jednostkami funkcjonującymi w ochronie zdrowia, osób odpowiedzialnych za organizację i nadzór w ochronie zdrowia. 

Absolwent kierunku MBA w placówkach ochrony zdrowia może ubiegać się o zasiadanie w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa zgodnie z Ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

 • Atuty

  • Partner biznesowy programu – EY Academy of Business, 
  • Absolwent może ubiegać się o zasiadanie w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa zgodnie z Ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym, 
  • Możliwość zdobycia certyfikatu Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością w Placówkach Medycznych TÜV NORD Polska, 
  • Absolwenci otrzymują ukończenia studiów podyplomowych Akademii WSB oraz dyplom EY Academy of Business, 
  • Kadra praktyków - członków managementu wysokiego szczebla różnych jednostek ochrony zdrowia, w tym podmiotów medycznych, 
  • Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, business case, analizy przypadków, action learning, coachingu grupowego, dyskusji panelowych i treningów kierowniczych, 
  • Modułowy charakter programu. 
 • Kadra

  dr hab. n. o zarz. Magdalena Syrkiewicz-Świtała

  Wykładowca Akademii WSB w ramach studiów podyplomowych MBA w Placówkach Ochrony Zdrowia. Ekonomista, specjalista z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia, adiunkt habilitowany w Zakładzie Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Członek zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego (PTZP), przewodnicząca śląskiego oddziału PTZP oraz członek European Public Health Association (EUPHA). Jest autorką oraz współautorką ponad130 publikacji w tym kilku pozycji zwartych oraz kilkudziesięciu artykułów w czasopismach recenzowanych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

  Więcej

  dr Marcin Lis

  Wykładowca Akademii WSB w ramach studiów podyplomowych MBA w Placówkach Ochrony Zdrowia. Doktor nauk technicznych, ekspert w zakresie systemów jakości, zarządzania projektami innowacyjnymi, systemów zintegrowanych. Wieloletni manager na poziomie Executive w Orange S.A. Posiada bogate doświadczenie korporacyjne zdobyte w międzynarodowych firmach usługowych, zatrudniony na kluczowych stanowiskach menedżerskich związanych z zarządzaniem jakością i  procesami, marketingiem, zarządzaniem projektami oraz obsługą klienta. Obecnie pełni funkcje menedżerskie w szkolnictwie wyższym. Przewodniczącego Rady Ekspertów w Akademii WSB oraz Wiceprzewodniczący Komisji ds. Innowacyjności, Konkurencyjności i Współpracy Nauki z Biznesem działającej przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach.

  Więcej

  dr n. med. Anna Rej

  Wykładowca Akademii WSB w ramach studiów podyplomowych MBA w Placówkach Ochrony Zdrowia. Prawnik, doktor nauk medycznych w dziedzinie Zdrowie Publiczne. Ukończyła m.in. studia podyplomowe z zakresu prawa medycznego oraz zarządzania zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie medycznym. W obrębie szczególnych zainteresowań są prawa i obowiązki lekarza, a także prawa pacjenta. Wieloletni pracownik naukowo- dydaktyczny (m.in. Akademii WSB), prawnik w kancelarii adwokackiej,  szkoleniowiec z zakresu prawa dla kadr medycznych. Autorka licznych publikacji o tematyce prawno- medycznej, prelegent na wielu konferencjach o zasięgu lokalnym jak i międzynarodowym.

  Więcej

  dr n. o zdr. Jarosław Madowicz

  Wykładowca Akademii WSB w ramach studiów podyplomowych MBA w Placówkach Ochrony Zdrowia. Adiunkt w Akademii WSB. Doktor nauk o zdrowiu, absolwent wydziału zdrowia publicznego SUM w Katowicach. Ukończył studia podyplomowe: z zakresu prawa medycznego, bioetyki i socjologii medycyny, zarządzania sytuacją kryzysową, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz wsparcia dla kadry menadżerskiej w podmiotach leczniczych, zioła w profilaktyce i terapii. Ratownik medyczny z kilkunastoletnim stażem pracy w pomocy doraźnej i ratownictwie medycznym. Posiada doświadczenie w zarządzaniu jako dyrektor podmiotów leczniczych, w tym: Pogotowia Ratunkowego, Szpitali w Tychach i Częstochowie. Były Naczelnik Wydziału Służb Mundurowych śląskiego OW NFZ w Katowicach. Obecnie wiceprezes – dyrektor ds. medycznych Szpitala Megrez sp. z o. o. w Tychach. Biegły sądowy w sprawach z zakresu ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego. Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych. Wieloletni wykładowca akademicki. Autor i współautor kilkunastu artykułów naukowych.

  Więcej

  Przemysław Pogłódek

  Wykładowca Akademii WSB w ramach studiów podyplomowych MBA w Placówkach Ochrony Zdrowia. Inspektor pracy, były pracownik i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach, trener wpisany do Banku Wykładowców Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, biegły sądowy z zakresu czasu pracy, wykładowca prawa pracy z 18-letnim stażem w wielu renomowanych ośrodkach szkoleniowych w kraju i zagranicą, ekspert z zakresu prawa pracy wiodącego portalu prawnego biznes-firma.pl i Centrum Kształcenia HR.

  Więcej
 • Program

  Moduł: zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia

  • Zarządzanie strategiczne
  • Wdrażanie i monitorowanie wdrażania strategii
  • Zarządzanie ryzykiem i zarządzanie kryzysowe a system ochrony zdrowia
  • Oczekiwania Rady Nadzorczej w odniesieniu do zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej w ochronie zdrowia – regulacje i praktyki rynkowe
  • Analiza determinant otoczenia biznesowego
  • Modele ochrony zdrowia
  • Ekonomia menedżerska
  • Rola administracji państwowej i Jednostek Samorządu Terytorialnego w systemie ochrony zdrowia
  • Projekt wdrożeniowy – strategia i zarządzanie zmianą w jednostce ochrony zdrowia

  Moduł: Finanse i rachunkowość w ochronie zdrowia

  • Sprawozdania finansowe jako narzędzie komunikacji podmiotu medycznego z interesariuszami. Rachunkowość kreatywna czyli na co zwracać uwagę czytając sprawozdania finansowe
  • Analiza finansowa - konstrukcja, interpretacje, wady i zalety podstawowych wskaźników. Zarządzanie kapitałem obrotowym oraz płynnością firmy
  • Rachunkowość zarządcza, controlling i budżetowanie
  • Porównanie źródeł finansowania jednostek ochrony zdrowia  – wady, zalety, koszty
  • Zarządzanie kapitałem obrotowym oraz płynnością jednostek ochrony zdrowia
  • Zarządzanie ryzykiem finansowym
  • Projekt wdrożeniowy: zarządzanie finansami w jednostce ochrony zdrowia

  Moduł: Przywództwo i zarządzanie kapitałem ludzkim w ochronie zdrowia

  • Zarządzanie kapitałem ludzkim
  • Psychologia przywództwa
  • Warsztat negocjacji i mediacji
  • System motywacyjny w jednostkach ochrony zdrowia
  • Sztuka wystąpień publicznych
  • Metody i techniki budujące zaangażowanie pracownicze
  • Warsztat kreatywności – Design Thinking
  • Projekt wdrożeniowy: Zarządzanie kapitałem ludzkim   

  Moduł: Prawo w ochronie zdrowia

  • Elementy prawa cywilnego i handlowego
  • Prawo pracy i uprawnienia związków zawodowych
  • Prawo farmaceutyczne
  • Prawo medyczne
  • Odpowiedzialność prawna kadry menedżerskiej
  • Ochrona danych medycznych. Przepisy RODO w praktyce jednostek ochrony zdrowia
  • Prawa pacjenta i dokumentowanie świadczeń medycznych

  Moduł: Standardy medyczne w ochronie zdrowia

  • Zarządzanie jakością i procesami w jednostkach ochrony zdrowia
  • Lean management – metody i narzędzia doskonalenia
  • Zarządzanie projektami w ochronie zdrowia
  • Proces akredytacji jednostki ochrony zdrowia
  • Funkcjonowanie Narodowego Funduszu Zdrowia i finansowanie opieki zdrowotnej w Polsce
  • Marketing w ochronie zdrowia
  • Projekt wdrożeniowy: Systemowe podejście do zarządzania procesami w jednostce ochrony zdrowia

  Informacje dodatkowe

  Kandydaci powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie

  Czas trwania: 3 semestry, realizowane w ciągu 1 roku 

  Podstawa zaliczenia: studia kończą się 3 egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki oraz złożeniem zespołowych projektów menedżerskich (max. 5 osób) z poszczególnych modułów.

  Dni odbywania się zajęć: zajęcia raz / dwa razy w miesiącu: soboty, niedziele,

  w godz. 8.00 - 17.55.

  Część zajęć w formule online (Blended learning).

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Rekomendacje

  Wyzwania, przed jakimi stoi polski sektor ochrony zdrowia determinują potrzebę stałego rozwoju kompetencji menedżerskich osób nadzorujących i kierujących placówkami opieki zdrowotnej oraz instytucjami administracji. Potrzeba kształcenia wykwalifikowanej kadry i podnoszenia kompetencji tych, którzy już uczestniczą w procesie zarządzania podmiotami leczniczymi lub jej nadzorowania, w obliczu nowych wyzwań przed jakim stoi sektor, jest dzisiaj priorytetem. Program studiów podyplomowych MBA ochronie zdrowia w Akademii WSB obejmuje kluczowe, praktyczne aspekty zarządzania, marketingu, jakości usług zdrowotnych.

  Dr Marcin Lis
  Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 500 zł w dniu zapisu
  I 2200 zł do 5 października 2021
  II 2200 zł do 5 grudnia 2021
  III 2200 zł do 5 lutego 2021
  IV 2400 zł do 5 marca 2022
  V 2400 zł do 5 maja 2022
  Ogółem 11 900 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Bonifikaty

  Bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB nie łączą się, wybierz najkorzystniejszą!

  Bonifikata terminowa na studia MBA i podyplomowe w wysokości 500 zł
  do 22 września 2021 r.
  *
  *Zniżka nie obowiązuje na studia podyplomowe: MBA SME, ACCA po polsku oraz studia podyplomowe w Nysie

  Bonifikata specjalna na studia ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym (Partner kierunku: EY Academy of Business) w wysokości 500 zł do 22 września 2021 r.

  Bonifikata specjalna  na studia MBA w ochronie zdrowia (Partner: EY Academy of Business) w wysokości 3000 zł do 22 września 2021 r.

  Niżej wymienione bonifikaty nie dotyczą studiów MBA i podyplomowych: Executive MBA, Master of Business Administration (Partner kierunku: EY Academy of Business), Master of Business Administration (MBA SME), ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym, MBA w ochronie zdrowia (Partner: EY Academy of Business)

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

 • Kontakt

  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  tel. 32 295 93 11
  tel. 32 295 93 95
  mgr Ewelina Muszyńska-Zaczkowska
  e-mail: emuszynska@wsb.edu.pl
  tel. 725555999

  Rekrutacja
  tel. 32 295 93 10
  tel. 32 295 93 12
  tel. 32 295 93 88    

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji