Konferencje

Konferencje i seminaria naukowe z zakresu nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika w latach 2016 – 2018.   

 

 

XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa SOCIALIA 2018
Społeczno-pedagogiczne problemy współczesnej Europy.  
Kompetencje społeczne w procesie redukcji deficytów i rozwiązywania problemów jednostki oraz wspólnoty   

 • Organizatorzy: Akademia WSB, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Uniwersytet Hradec Kralove,
 • Termin: 15 - 16 listopada 2018 r. 
 • Miejsce Dąbrowa Górnicza

Międzynarodowa konferencja upowszechniająca rezultaty pracy projektu Erasmus+

"Wiedza bez barier – innowacyjne metody nauczania osób dorosłych"

 • Organizatorzy: Akademia WSB, Erasmus+
 • Termin: 15 - 16 listopada 2018 r. 
 • Miejsce: Cieszyn

Konferencja "Prawa człowieka w warunkach izolacji penitencjarnej. 25 - lecie ratyfikacji Konwencji Praw Człowieka w Polsce"

 • Organizator: Akademia WSB, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach
 • Termin: 22 listopada 2018 r. 
 • Miejsce: Dąbrowa Górnicza


II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Wielozmysłowy świat dziecka – Snoezelen drogą inspiracji do nowatorskich metod usprawniania, rehabilitacji i terapii"

 • Organizator: Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Wesołe Słoneczka” z oddziałami integracyjnymi w Katowicach, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Polskie Towarzystwo Snoezelen
 • Termin: 26 kwietnia 2018 r.
 • Miejsce: Olkusz


Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „W trosce o współczesną rodzinę... - konteksty pedagogiczne i prawne”

 • Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Diecezja Sosnowiecka
 • Termin: 2 - 3 marca 2017 r.
 • Miejsce: Dąbrowa Górnicza


Konferencja Naukowa pt. „Edukacja ekologiczna we współczesnej szkole”

 • Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Termin: 21.04.2017 r. 
 • Miejsce:  Dąbrowa Górnicza


III Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna "Mowa a zaburzenia przetwarzania sensorycznego"

 • Organizatorzy: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Wydział Zamiejscowy w Cieszynie, Zespół Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych w Cieszynie, Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie, Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Słoneczna Kraina w Jaworzynce, Słoneczna Kraina Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach
 • Termin: 24 kwietnia 2017 r.
 • Miejsce: Cieszyn

 

26. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Człowiek – Media – Edukacja”

 • Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Termin: 29-30 września 2017 r.
 • Miejsce: Dąbrowa Górnicza


Międzynarodowe Seminarium Naukowe pt. "Rola i zadania dzielnicowego w społecznościach lokalnych”

 • Organizator: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Termin: 17 października 2017
 • Miejsce: Dąbrowa Górnicza


XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowa SOCIALIA 2017

 • Organizator: Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Uniwersytet Hradec Kralove, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Termin: 5 października 2017 r.
 • Miejsce: Dąbrowa Górnicza


Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Bogdan Nawroczyński - inspiracje dla współczesności”

 • Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Termin: 2 grudnia 2017 r.
 • Miejsce: Dąbrowa Górnicza


Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Języki specjalistyczne – nauczanie, badanie i tłumaczenie”

 • Organizator: Katedra Pedagogiki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Studium Języków Obcych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej 
 • Termin: 1 grudnia 2016 r.
 • Miejsce: Dąbrowa Górnicza


XX Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa SOCIALIA 2016 „Pedagogika społeczna w zmieniającym się świecie. Sąsiedztwo - środowisko życia jako dialog kultur i ludzi”

 • Organizator: Uniwersytet Hradec Kralove, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Termin: 3 - 4 listopada 2016 r.
 • Miejsce: Dąbrowa Górnicza


Konferencja„Specyficzne problemy rozpadu rodziny : opieka naprzemienna – blaski i cienie”

 • Organizatorzy: Stowarzyszenie Centrum Komunikacji i Mediacji „Dialog”, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej 
 • Termin: 12 października 2016 r.
 • Miejsce: Dąbrowa Górnicza


Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja non nocere”

 • Organizatorzy: Katedra Pedagogiki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej; Katedra Pedagogiki Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy
 • Termin: 28 kwietnia 2016 r.
 • Miejsce: Dąbrowa Górnicza


Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Współczesne zagrożenia cyberprzestępczością, a możliwości jej zwalczania”

 • Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
 • Termin: 24 października 2016 r.
 • Miejsce: Dąbrowa Górnicza


Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Rola dzielnicowego w zapewnieniu bezpieczeństwa lokalnego"

 • Organizatorzy: Komenda Wojewódzka Policji, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Termin: 12 września 2016 r.
 • Miejsce: Dąbrowa Górnicza


I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Znaczenie opieki duszpasterskiej w pracy penitencjarnej” – współczesne wyzwania”

 • Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Zakład Karny w Wojkowicach, Diecezja Sosnowiecka
 • Termin: 2-3 czerwca 2016 r.
 • Miejsce: Dąbrowa Górnicza, Wojkowice

 

Konferencje i Seminaria naukowe z zakresu nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika i  pozostałe organizowane  przez Wydział Nauk Stosowanych w latach 2010 – 2015.   

  

  

1). I Międzynarodowa Konferencja Naukowa w ramach I Dąbrowskich Spotkań Pedagogów „Rynek pracy pedagogów. Bariery i perspektywy”

W dniu 30.11.2011 roku, Dąbrowa Górnicza

Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej – Katedra Pedagogiki

Cel konferencji: analiza i ocena rynku pracy pedagogów i nauczycieli w regionie w aspekcie realizacyjnym i perspektywicznym.

Problematyka konferencji:

 1. Rynek pracy pedagogów w perspektywie zmian.
 2. Problemy demograficzne a rynek pracy pedagogów.
 3. Warunki organizacyjno-prawne zatrudniania pedagogów.
 4. Działania opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne w pracy pedagogów.
 5. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne wobec zmian.

 

2). Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Multimedia w świecie dziecka. Konteksty pedagogiczne i społeczne”.

W dniach 22 – 23.05.2012 roku, Dąbrowa Górnicza

Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej- Katedra Pedagogii, Centrum Nowoczesnych Metod i Technologii Edukacyjnych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Cel konferencji: określenie obszarów, zasad i metod stosowania multimediów w konstruktywistycznym, skoncentrowanym na dziecku, zinformatyzowanym środowisku edukacyjnym oraz roli mediów elektronicznych w codziennym funkcjonowaniu dzieci.

Problematyka konferencji:

 1. Funkcjonowanie dziecka w wirtualnym świecie – stan aktualny i perspektywy
 2. Oczekiwania wobec edukacji dzieci młodszych – nowe obszary badawcze
 3. Inicjacje informatyczne dzieci
 4. Aktywność dzieci w Internecie – możliwości i zagrożenia
 5. e- Nauczyciele i e-Rodzice  wobec kompetencji informatycznych dzieci
 6. Certyfikowanie kompetencji informatycznych nauczycieli
 7. Nowe inicjatywy wdrażania technologii informacyjnej do edukacji

3). I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „WWW. Człowiek w cyberprzestrzeni”. Konteksty Pedagogiczne i społeczne.

W dniach 12- 13.03.2013 roku  Dąbrowa Górnicza

Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej- Katedra Pedagogiki oraz Centrum Nowoczesnych Metod i Technologii Edukacyjnych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Katedra pedagogiky a andragogiky Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě. Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom.

Cel konferencji: określenie obszarów, zasad i metod korzystania z multimediów we współczesnym środowisku edukacyjnym i wychowawczym oraz przedstawienie możliwości i problemów związanych z miejscem i rolą mediów elektronicznych w społeczeństwie.

Problematyka konferencji:

 1. Współczesne społeczeństwo w wirtualnej rzeczywistości – wielość szans i dylematów
 2. Edukacja w cyberprzestrzeni – wyzwania i problemy badawcze
 3. E-learning – nowe technologie i rozwiązania
 4. Patologie w cyberprzestrzeni. Profilaktyka zagrożeń medialnych

 

4). I Międzynarodowe Sympozjum Naukowe z cyklu Edukacja w dobie globalizacji. pt. „Edukacja i gospodarka w dobie globalizacji”.

W dniach 15 -16 .05.2013 r., Dąbrowa Górnicza

Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Katedra Pedagogiki oraz Dubnicki Technologiczny Instytut Dubnica nad Wahom Słowacja

Cel konferencji: ukazanie aktualnie najważniejszych właściwości, potrzeb i powiązań edukacji z gospodarką w kontekście procesów globalizacyjnych, m.in.:  rewolucyjnych przemian dyscyplin informatyczno-technologicznych, rozwijających się społeczeństw wiedzy, społeczeństw uczących się i społeczeństw sieci.

Problematyka konferencji:

 1. Aksjologiczne podstaw edukacji i gospodarki
 2. Problemy edukacji w systemach oświaty zinstytucjonalizowanej oraz edukacji w sferach pozaedukacyjnych, w tym w gospodarce
 3. Szanse i zagrożenia edukacji i gospodarki

 

 

5). 16 Międzynarodowa konferencja  SOCIALIA 2013 „Człowiek w obliczu wielkiej zmiany – wyzwania dla subdyscyplin współczesnej pedagogiki”.

W dniach  21-22 październik 2013, Ustroń–Zwodzie

Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych, Katedra Pedagogiki, Uniwersytet Śląski Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Univezita v Hradec Králové Wydział Pedagogiki, Katedra Społecznych Patologii i Socjologii i Univerzita Mateja Bela Banskej Bystrici Wydział Pedagogiki, Katedra Pedagogiki. 

Cel konferencji: kontynuacja podjętej debaty oraz wymiany doświadczeń z zakresu szeroko pojętych problemów subdyscyplin współczesnej pedagogiki znajdujących się w centrum uwagi, studiów i badań pedagogów oraz przedstawicieli innych nauk z Czech, Słowacji i Polski. Pragniemy, aby wynikiem dyskusji była pogłębiona eksploracja kluczowych zadań i problemów badawczych stojących przed pedagogiką i jej subdyscyplinami w obliczu wielowątkowych procesów wynikających ze zmiany społecznej, jaka dokonała się w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w ostatnich dwóch dekadach.

Problematyka konferencji:

 1. Nauki społeczne wobec kryzysu i nowych wyzwań (teoria i praktyka).
 2. Pedagogika społeczna wobec procesów żywiołowych i zachowań ryzykownych. Modele skutecznej profilaktyki społecznej.
 3. Młode pokolenie w zmianie społeczno-ekonomicznej i zderzeniu cywilizacyjnym – rozważania teoretyczno-praktyczne (studia, badania, praktyka).
 4. Współczesna rodzina w kontekście transformacyjnych zmian – zjawiska, ich etiologia i analiza perspektywicznych zagrożeń.
 5. Trzeci wiek – jego dylematy i problemy (wsparcie społeczne i edukacyjne).

 

6). II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „WWW. Człowiek w cyberprzestrzeni”. Informacja w świecie cyfrowym .

W dniach 18- 19.03.2014 roku, Dąbrowa Górnicza

Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Centrum Nowoczesnych Metod Technologii Edukacyjnych Wyższej Szkoły Biznesu, Biblioteka Akademicka im. prof. Jerzego Altkorna Wyższej Szkoły Biznesu  w Dąbrowie Górniczej, Katedra Pedagogiki, wspólnie z:

Dubnický technologický inštitút Dubnica nad Váhom, Słowacja Uniwersytet Śląski w Katowicach – Instytut Informacji Naukowej Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA) Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja - Wydział Pedagogiczny

Cel konferencji: określenie obszarów, zasad i metod korzystania z multimediów we współczesnym środowisku edukacyjnym i wychowawczym oraz przedstawienie możliwości i problemów związanych z miejscem i rolą mediów elektronicznych w społeczeństwie.

Problematyka konferencji:

 1. Współczesne społeczeństwo w wirtualnej rzeczywistości – wielość szans i dylematów
 2. Edukacja w cyberprzestrzeni – wyzwania i problemy badawcze
 3. Patologie w cyberprzestrzeni. Profilaktyka zagrożeń
 4. Tutoring informacyjny
 5. Information literacy w bibliotekach naukowych i publicznych
 6. Otwarte zasoby nauki i otwarte zasoby edukacyjne

 

7). II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Edukacja i zdrowie w dobie globalizacji”

W dniach 14-15.05.2014 roku, Dąbrowa Górnicza

Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Katedra Pedagogiki, Dubnicki Technologiczny Instytut Dubnica nad Wahom Słowacja oraz Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Cel konferencji: ukazanie najbliższej i dalszej przyszłości systemów edukacji i zdrowia w kontekście indywidualnego i społecznego bezpieczeństwa oraz przemian demograficznych, ukazanie związków między zdrowiem edukacją i procesami globalizacyjnymi; między zdrowiem a indywidualnymi i społecznymi niepowodzeniami; zaniedbaniami, izolacją, wykluczeniem, przestępczością jako wynikiem zaniedbań w zakresie edukacji.

Problematyka konferencji:

 1. Zdrowie w kontekście edukacji i przemian globalizacyjnych
 2. Systemy edukacji przedszkolnej i szkolnej, jako istotny wyznacznik zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci i młodzieży
 3. Zdrowie fizyczne i psychiczne, a powodzenia i niepowodzenia w edukacji
 4. Stan, potrzeby i perspektywy edukacji prozdrowotnej i zdrowotnej
 5. System opieki zdrowotnej dzieci i młodzieży – stan i oczekiwania
 6. Współpraca w zakresie badań nad problematyką zdrowia, całożyciowej edukacji i aktywności zawodowej

 

8). II Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna "Uczeń z wadą wymowy w szkole ogólnodostępnej, integracyjnej i specjalnej w kontekście ministerialnej polityki państwa dotyczącej ucznia niepełnosprawnego"

Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Wydział

Zamiejscowy w Cieszynie

Termin: 24 kwietnia 2015 r.

Miejsce: Cieszyn

 

9). III Międzynarodowe Sympozjum Naukowe pt. „Edukacja i bezpieczeństwo w dobie globalizacji”

Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dubnicki Instytut

Technologiczny w Dubnicy nad Wagiem

Termin: 13 maja 2015 r.

Miejsce: Dąbrowa Górnicza

 

10). Konferencja pt. „Po co nam starość?”

Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Termin: 08 kwietnia 2015 r.

Miejsce: Dąbrowa Górnicza

 

11). XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa SOCIALIA 2015
Organizator: Uniwersytet Hradec Kralove, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Termin: 24-25 września 2015 r.
Miejsce: Hradec Kralove, Czechy 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji